Posts Tagged ‘รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช’

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร    จำนวน  ๔๘  รูป   ในการนี้   พระมหาจรูญ  ญาณจารี  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑ ได้เข้ารับพระบัญชา ฯ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในครั้งนี้ด้วย  โดยพระเถรานุเถระที่เข้ารับทั้งหมด ปรากฎดังรายนามต่อไปนี้

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร    จำนวน  ๔๘  รูป   ในการนี้   พระมหาจรูญ  ญาณจารี  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑ ได้เข้ารับพระบัญชา ฯ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในครั้งนี้ด้วย  โดยพระเถรานุเถระที่เข้ารับทั้งหมด ปรากฎดังรายนามต่อไปนี้

อ่านต่อ »