Posts Tagged ‘พระราชวิสุทธิเวที’

ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองสงฆ์ภาค ๑

ประชุมพระสังฆาธิการ 54

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.         พระราชวิสุทธิเวที เจ้าคณะภาค ๑ ได้จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองสงฆ์ภาค ๑ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๑๔/๒๕๓๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ที่คณะ ๔ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระเลขานุการ บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการนำเสนอวาระการประชุมที่น่าสนใจหลายวาระ และมีการนำเสนอในที่ประชุมด้วยความสนใจหลายวาระ ก็ขออนุโมทนามา ณ โอกาศนี้ด้วยครับ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.         พระราชวิสุทธิเวที เจ้าคณะภาค ๑ ได้จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองสงฆ์ภาค ๑ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๑๔/๒๕๓๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ที่คณะ ๔ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระเลขานุการ บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการนำเสนอวาระการประชุมที่น่าสนใจหลายวาระ และมีการนำเสนอในที่ประชุมด้วยความสนใจหลายวาระ ก็ขออนุโมทนามา ณ โอกาศนี้ด้วยครับ

อ่านต่อ »