ปฏิทินปฏิบัติการ ประจำปี ของภาค ๑

ปฏิทินปฏิบัติการ ประจำปี ของภาค ๑

————–

เดือน มกราคม ๒๕๕๔

๑.  แจ้งมติที่ประชุมสมัชชามหาคณิสร (อุปัชฌาย์) และกำหนดวันอบรมพระอุปัชฌาย์ใหม่ถึงจจ.ทุกจังหวัด

๒.  แจ้งเจ้าอาวาสใหม่ประจำปี  ถึงจ.ญก.

๓.  แจ้งเจ้าอาวาสใหม่  เพื่อเข้าอบรมวัดสามพระยา ถึงจจ.ทุกจังหวัด

๔.  แจ้งเจ้าอาวาสใหม่, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เพื่อเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เฉพาะภาค)ถึงจจ.ทุกจังหวัด

๕.  ขอตัวพระวิปัสสนาจารย์ในวัดต่างๆ  พร้อมหนังสือคำสั่งเจ้าคณะภาค ๑

๖.  แจ้งผู้แทนเปิดสอบแม่กองบาลีสนามหลวง  ถึงแม่กองบาลีสนามหลวง

 

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑.  ให้จจ.ทุกจังหวัด ส่งบัญชีกองทุนวัดช่วยวัด  ถึงจจ.ทุกจังหวัด (ติดตาม)

๒.  รายงานรายรับ-จ่ายกองทุนวัดช่วยวัด ถึง ประธานกองทุนฯ (วัดสุทัศนเทพวราราม)

๓.  [**ขอรับเงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์  ถึงผอ.สนง.พศ.]

 

เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔

๑.  เรื่องประชุมประจำปีพระสังฆาธิการ ระดับภาค, รองเจ้าคณะภาค, จังหวัด, รองจังหวัด,  และเลขานุการ (**ไม่แน่ว่าเดือนใด ครั้งที่ ๑)  ถึงจจ.ทุกจังหวัด

 

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑.  แจ้งบัญชีสมณศักดิ์  ถึงจจ.ทุกจังหวัด

วันที่ ๓๐ มิถุนายน  เจ้าคณะอำเภอ ส่งเจ้าคณะจังหวัด

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม  เจ้าคณะจังหวัด ส่งเจ้าคณะภาค

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม  เจ้าคณะภาค ส่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

 

เดือน สิงหาคม ๒๕๕๔

๑.  ให้จจ.ทุกจังหวัด ส่งบัญชีสัทธิวิหาริก  และจ.ญก.

(หมดเขตส่งบัญชีสัทธิวิหาริก วันที่ ๓๐ มิถุนายน ของทุกปี)

 

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑.  แจ้งกำหนดรับข้อสอบนักธรรม  ถึง จจ.ทุกจังหวัด (ภูมิภาค)

 

เดือน ตุลาคม ๒๕๕๔

๑.  แจ้งยอดน.ธ. ตัวแทนผู้นำข้อสอบ  ถึงจจ.ทุกจังหวัด (ภูมิภาค)

๒.  ขอรับข้อสอบ, กัปปิยภัณฑ์ (แนบสถิติไปด้วย) ถึงแม่กองธรรมฯ (หลังสอบน.ธ.แล้ว)

๓.  แจ้งทุกจจ. (ภูมิภาค) มารับข้อสอบ (ทำเอกสารตอบรับด้วย)

๔.  ขอกรรมตรวจข้อสอบ, กรรมการกรอก (น.ธ.) ถึงจจ.ทุกจังหวัด

๕.  ขอใช้สถานที่ตรวจ ถึงเจ้าของสถานที่

๖.  ประกาศผลสอบน.ธ. ถึงจจ.ทุกจังหวัด

๗.  รายงานผลสอบน.ธ. ถึงแม่กองธรรมฯ เพื่อออกใบประกาศนียบัตรต่อไป

๘.  คืนตั๋วรถไฟ (ประจำปี) ถึงผอ.สนง.พศ.  (ทั้งของเจ้าคณะภาค/เลขานุการ)

 

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑.  แจ้งยอด ธ.ศ. ตัวแทนผู้นำข้อสอบ ถึงจจ.ทุกจังหวัด (ภูมิภาค)

๒.  ขอรับข้อสอบ, กัปปิยภัณฑ์ (แนบสถิติไปด้วย) ถึงแม่กองธรรมฯ (หลังสอบธ.ศ.แล้ว)

๓.  แจ้งทุกจจ. (ภูมิภาค) มารับข้อสอบ (ทำเอกสารตอบรับด้วย)

๔.  ขอกรรมตรวจข้อสอบ, กรรมการกรอก (ธ.ศ.) ถึงจจ.ทุกจังหวัด

๕.  ขอใช้สถานที่ตรวจ ถึงเจ้าของสถานที่ (ส่วนมากเป็นวัดเฉลิมฯ จ.นนทบุรี)

๖.  ประกาศผลสอบธ.ศ. ถึง จจ.ทุกจังหวัด

๗.  รายงานผลสอบธ.ศ. ถึงแม่กองธรรมฯ เพื่อออกใบประกาศนียบัตรต่อไป

๘.  ติดตามเรื่องทุนการศึกษาสงเคราะห์จาก จจ.ทุกจังหวัด (ด่วน)

๙.  รายงานทุนการศึกษาสงเคราะห์ ถึงจ.ญก.

 

เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕

๑.  เรื่องประชุมประจำปีพระสังฆาธิการระดับภาค, รองเจ้าคณะภาค, จังหวัด, รองจังหวัด, และเลขานุการ (ครั้งที่ ๒)  ถึงจจ.ทุกจังหวัด

๒.  ติดตามเรื่องส่งพระอุปัชฌาย์ใหม่จากจจ. ถึงจ.ญก. (ติดตาม)

๓.  ติดตามเรื่องส่งเจ้าอาวาสใหม่ (ผู้ช่วยฯ เฉพาะภาค) ถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลาง (ติดตาม)

๔.  ติดตามส่งบัญชีเข้าสอบบาลีสนามหลวง ถึงจจ.ทุกจังหวัด (ภูมิภาค)

๕.  ส่งบัญชีผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ถึงแม่กองบาลีสนามหลวง (รอให้จจ.มาส่งให้) พร้อมแจ้งสนามสอบ ครั้งที่ ๒ ถึงแม่กองบาลีสนามหลวงไปด้วย

๖.  ขอรับข้อสอบ-พร้อมแจ้งผู้นำข้อสอบบาลี ถึงแม่กองบาลีสนามหลวง

๗.  แจ้งผู้นำข้อสอบไปเปิดสอบประจำคณะจังหวัด ถึงจจ.ทุกจังหวัด

๘.  ส่งใบตอบข้อสอบบาลีสนามหลวง ถึงแม่กองบาลีสนามหลวง (รอให้ผู้นำประโยคมาส่งให้)