สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร    จำนวน  ๔๘  รูป   ในการนี้   พระมหาจรูญ  ญาณจารี  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑ ได้เข้ารับพระบัญชา ฯ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในครั้งนี้ด้วย  โดยพระเถรานุเถระที่เข้ารับทั้งหมด ปรากฎดังรายนามต่อไปนี้


พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด  จำนวน  ๒  รูป

๑. พระครูอนุกูลวชิรกิจ     วัดพระรูป   อำเภอเมืองเพชรบุรี     จังหวัดเพชรบุรี  ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

๒.พระมหาวิมาน กนฺตสีโล ป.ธ.๘ วัดปากน้ำ อำเภอเมืองอบุลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน ๒ รูป

๑. พระเมธีรัตโนดม วัดบึง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบึง

๒. พระครูวัชรสุวรรณาทร วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน ๔๔ รูป

๑. พระมหาพงษ์เจริญ สุจิณฺโณ ป.ธ.๓ วัดเขาโบสถ์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์

๒. พระมหาชัยยนต์ คมฺภีรวาที ป.ธ.๗ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๓. พระมหาไสว สตฺติสาโร ป.ธ.๖ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๔. พระปลัดชวลิต ฐิตโฆสโก วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม

๕. พระมหาจรูญ ญาณจารี วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม

๖. พระมหาประเสริฐ ปสฎฺโฐ วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม

๗. พระมหาสุเม้ง ปภสฺสโร ป.ธ. ๓ วัดป่าเลไลยก์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปาเลไลยก์

๘. พระมหาสมโภชน์ สิริจนฺโท ป.ธ.๘ วัดป่าเลไลยก์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์

๙. พระใช้ ปสนฺโน วัดหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจี

๑๐. พระมหาบุญเหลือ สีลโชโต ป.ธ.๔ วัดหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจี

๑๑. พระปลัดธีรศักดิ์ ธีรภทฺโท วัดหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจี

๑๒. พระครูวินัยธรวรนัยน์ กตทีโป วัดใหญ่อินทาราม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม

๑๓. พระมหาบพิตร อาภสฺสโร ป.ธ.๗ วัดเพชรสมุทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทร

๑๔. พระมหาสมบูรณ์ จตฺตภโย ป.ธ.๙ วัดเพชรสมุทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทร

๑๕. พระครูปลัดธนัญชัย อริญฺชโย วัดเพชรสมุทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทร

เรื่องที่น่าสนใจ:

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.