สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด

พระราชธรรมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จากนั้น นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้กล่าวถวายรายงานโดยสรุป ดังนี้ “ด้วยพระสังฆาธิการ และพระภิกษุ ที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ๔ รูป รองเจ้าคณะจังหวัด ๓ รูป เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒ รูป และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๑ รูป รวม ๑๐ รูป ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้โปรดมีบัญชาให้ประกอบพิธีมอบพระบัญชาดังกล่าว ณ ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศ ในวันนี้ นับเป็นความเมตตา เป็นขวัญและกำลังใจอย่างสูงยิ่งแก่พระสังฆาธิการและพระภิกษุที่ได้รับพระ บัญชาในครั้งนี้” ต่อมา นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ่านพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ดังนี้

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด

๑.พระราชธรรมาภรณ์ ฉายา ชาตวิสุทฺธิ อาย ๕๙ พรรษา ๓๙ วัดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ

๒.พระปัญญาวุฒิวิมล ฉายา สุวิชาโน อายุ ๗๗ พรรษา ๔๑ วัดชนาธิปเฉลิม จังหวัดสตูล รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสตูล

๓.พระครูระณัง ค์คณารักษ์ ฉายา โชติวโร อายุ ๖๔ พรรษา ๔๐ วัดสุวรรณคีรีวิหาร จังหวัดระนองเจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดระนอง

๔.พระ ครูวิสิฐวีรคุณ ฉายา สุวีโร อายุ ๕๘ พรรษา ๓๗ วัดหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด

๑.พระครูสุธีวราภรณ์ ฉายา ฐิตเมโธ อาย ๕๒ พรรษา ๓๐ วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

๒.พระสิทธิพัฒนาภรณ์ ฉายา สิริปุญโญ อายุ ๔๙ พรรษา ๒๖ เจ้าอาวาสวัดไชโย จังหวัดอ่างทอง ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

๓.พระครูมงคลรัตนวัฒน์ ฉายา สิริวฑฺฒโน อายุ ๔๙ พรรษา ๒๘ วัดชัยมงคลพัฒนา จังหวัดสระบุรี เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

๑.พระวิมลปัญญาภรณ์ ฉายา คนฺธาโร อายุ ๗๔ พรรษา ๕๓ วัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง

๒.พระครู เมตตาภิรมณ์ ฉายา อตฺถธมฺโม อายุ ๖๕ พรรษา ๔๓ เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวนาราม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

๑.พระมหาธรรมทส ฉายา ขนฺติพโล อายุ ๓๓ พรรษา ๑๓ วิทยฐานะ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่องที่น่าสนใจ:

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.