ขั้นตอนการทำ passport-พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) สำหรับพระภิกษุสามเณร

passport หนังสือเดินทาง

ขั้นตอนและวิธีการ ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ และการต่ออายุหนังสือเดินทาง สำหรับพระภิกษุสามเณร

ด้วย คณะกรรมการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศและ ต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุสามเณร ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน เวลา ๑๖.๐๐ น. นอกจากติดภารกิจสำคัญที่ต้องเลื่อนวันประชุมออกไปหรือเลื่อนเข้ามา ซี่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงชี้แจงทำความเข้าใจต่อท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศและต่อ อายุหนังสือเดินทาง ควรยื่นเรื่องขออนุญาตเดินทางไว้ล่วงหน้า (ประมาณ ๗ วัน)

เมื่อคณะกรรมการฯพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เลขานุการฯ ก็จะคัดรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางทั้งหมด ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ดำเนินการส่งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ก่อนที่ท่านจะดำเนินการขอรูปเล่มหนังสือเดินทางนั้น ท่านต้องทราบก่อนว่าเรื่องของท่านได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. หรือไม่ โดยให้ท่านไปดูรายชื่อได้ที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม (www.onab.go.th)

สำหรับท่านที่ไม่มีชื่อปรากฏ แสดงว่าไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. หมายถึงเอกสารไม่สมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ท่านติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงาน ศ.ต.ภ.

วัดสังเวชวิศยาราม เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง เรื่องขออนุญาตเดินทางที่ยื่นเสนอ ต่อคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สำนักงาน ศ.ต.ภ. ประทับรับเรื่องแล้ว ไม่ว่าเรื่องนั้นจะได้รับอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ตาม จะขอเอกสารคืนไม่ได้ เพราะเป็นระเบียบปฏิบัติที่จะต้องบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด

พระภิกษุที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศแล้ว สามารถดำเนินการได้โดยจดหมายเลขอันดับที่ของผู้ได้รับอนุมัติ และไปติดต่อกองหนังสือเดินทางฝ่ายอำนวยการ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่สำนักงานสาขา พระปิ่นเกล้า สงขลา ขอนแก่น เชียงใหม่ โดยไม่ต้องขอถ่ายสำเนาที่ส่วนศาสนวิเทศอีกต่อไป

อนึ่ง รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนศาสนวิเทศ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร 0 2441 4548

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเพื่อขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณรได้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอแนะนำขึ้นตอนและวิธีการดำเนินการอย่างง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

วิธีแบบการกรอกที่ถูกต้อง

-วิธีกรอกแบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศฯ หน้า ๑

-วิธีกรอกแบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศฯ หน้า ๒

เอกสารที่ต้องเตรียม

- แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

- สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด

- สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุสามเณร (ดูวิธีถ่ายเอกสารหนังสือสุทธิ ดูด้วยโปรแกรม Adobe.Acrobat)

- สำเนาใบตราตั้ง (ถ้าชื่อไม่ตรงกับเอกสารประกอบอื่นๆ)

- รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว (ติดในแบบขออนุญาต ๑ ใบ และ แนบเสริมไปอีก ๑ ใบ)

- เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือนิมนต์, ตารางเดินทาง

ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. กรอกรายละเอียดในแบบคำขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร (มีจำหน่ายที่โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร) โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะปกครองตามลำดับ ตั้งแต่ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค

๒. ยื่นแบบคำขออนุญาตฯ ที่เลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สำนักงานตั้งอยู่ ณ วัดสังเวชวิศยาราม บางลำพู กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๑ และวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน

๓. คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. พิจารณาแล้วส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ

๔. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อออกหนังสือเดินทาง

๕. เมื่อได้หนังสือเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอรับหนังสือนำวีซ่าแจ้งสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เพื่อขอรับการตรวจลงตรา

สถานที่ประกาศผล

๑.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนศาสนวิเทศ

๒.http://www.sortorpor.org

ปัญหาที่พบบ่อย

- ชื่อวัดที่แบบขออนุญาตฯ กับหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน

- หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด

- หนังสือสุทธิย้ายสังกัดแล้ว แต่ยังไม่รับเข้าสังกัดวัด

- นามสกุลที่แบบขออนุญาตฯ กับที่สำเนาหนังสือสุทธิหรือที่สำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน

- ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณาฯ เช่น กำหนดการเดินทางที่แน่นอน หนังสือนิมนต์

- ไม่มีรูปถ่ายแนบมาอีก ๑ รูป

หมายเหตุ.-

- ผู้ส่งเรื่องขออนุญาตเดินทาง ขณะที่คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. กำลังประชุมพิจารณา ที่ประชุมจะไม่นำมาพิจารณา แต่จะนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป

- เรื่องขออนุญาตเดินทางที่ยื่นเสนอ ต่อคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สำนักงาน ศ.ต.ภ. ประทับรับเรื่องแล้ว ไม่ว่าเรื่องนั้นจะได้รับอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ตาม จะขอเอกสารคืนไม่ได้ เพราะเป็นระเบียบปฏิบัติที่จะต้องบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด

- ผู้ที่จะยื่นหนังสือขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ให้ใช้แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (แบบใหม่) โดยไปจัดซื้อได้ที่โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปากซอยบ้านบาตร ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพมหานคร ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ ที่๑๖๓/๒๕๔๙ ข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ และตามที่มหาเถรสมาคม ลงมติให้ความเห็นชอบในข้อ ๑ และข้อ ๒

ขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร

การทำเอกสารเพื่อขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร มีขั้นตอนและวิธีดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ใน ระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ. ๒๕๓๗ (.pdf file) ออกตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่๒ ) พ.ศ.๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว้ โดยสรุปดังต่อไปนี้ (ขอให้อ่านระเบียบให้เข้าใจก่อนดำเนินการ) ในที่นี้ จะกล่าวถึงเฉพาะ ประเภท ข. เท่านั้น ดังนี้

๑. ติดต่อขอซื้อ “แบบหนังสือขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมหนังสือคู่มือการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร” ได้ที่ โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร.๐-๒๒๒๓-๓๓๕๑, ๐-๒๒๒๓-๕๕๔๘ (เฉพาะภาคใต้ สามารถติดต่อขอซื้อได้ที่ วัดสระเรียง ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช โดย บ.สังคมทัวร์ โดย ดร.สังคม แชเชือน จัดซื้อถวายให้วัดจำหน่ายเพื่อนำรายได้ทั้งหมด(โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)บำรุงวัด) แล้วอ่านคู่มือการเดินทางไปต่างประเทศฯ ให้เข้าใจก่อนเริ่มลงมือดำเนินการ

๒.กรอกข้อความลงในแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริง (เฉพาะช่อง วิทยฐานะ ให้หมายถึง ป.ธ., น.ธ. และจะลงวุฒิอื่นด้วยก็ได้) ติดรูปถ่าย ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒X ๒.๕ นิ้ว (และให้แนบภาพชุดเดียวกันไปด้วยอีก ๑ ภาพ) เสร็จแล้วผู้จะขออนุญาตเดินทางฯ ลงลายมือชื่อในช่องที่กำหนดไว้ใต้รูปภาพ

๓. ถ่ายเอกสารในข้อ ๒ (แบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้ว) จำนวน ๒ สำเนา (รวมเป็น ๓ กับต้นฉบับ )

๔. เตรียมเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณา (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) ดังนี้

๔.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ ถ่ายจำนวน ๓ ชุด (วิธีถ่ายเอกสารหนังสือสุทธิ และหากเป็น พระมีสมณศักดิ์ ต้องถ่ายหน้า ๑๘-๑๙ ด้วย)

๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายจำนวน ๓ ชุด

๔.๓ เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือนิมนต์ตารางเดินทาง จำนวน ๓ ชุด

หากเอกสารหรือหลักฐานใด เป็นภาษาต่างประเทศ ให้แปลเป็นภาษาไทย โดยผู้แปลและผู้ไปนั้นลงนามรับรองคำแปลด้วย

๔.๔ หากผู้ประสงค์จะขออนุญาตฯ เป็นพระภิกษุที่มีพรรษายังไม่พ้น ๕ และสามเณร (ตามระเบียบข้อ ๘) จะต้องมีพระภิกษุที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๗ ซึ่งจะเดินทางไปด้วยกัน ทำหนังสือรับรองว่าจะเป็นผู้กำกับดูแลในระหว่างที่ไปต่างประเทศ ท่านสามารถโหลด แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือรับรองว่าจะเป็นผู้ดูแลความประพฤติพระภิกษุ-สามเณรในระหว่างไปต่างประเทศ ได้ที่นี่ แล้วกรอกแนบไปด้วย

๕.จัดเรียงแบบขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิ สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารประกอบ แล้วเย็บชุดให้เรียบร้อย (รวม ๓ ชุด) เสร็จแล้วนำเสนอเจ้าอาวาส เพื่อพิจารณา หากท่านเห็นว่าข้อมูลถูกต้อง และเอกสารทุกอย่างครบและถูกต้อง ก็จะลงเลขที่หนังสืออก (ด้านบนของหนังสือขออนุญาตฯ) แล้วลงนามในช่องที่กำหนด แล้วเก็บสำเนาเอกสารไว้ ๑ ชุด เพื่อเป็นหลักฐาน (ขั้นตอนต่อจากนี้ โปรดปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓ โดยในที่นี้ จะขออธิบายตามขั้นตอนสำหรับพระภิกษุสามเณรทั่วไป)

๖. นำเอกสารอีก ๒ ชุด ที่เหลือ เสนอต่อเจ้าคณะตำบลเพื่อพิจารณาลงความเห็นและลงนามในช่องที่กำหนดไว้ทั้ง ๒ ชุด

๗. นำเอกสารอีก ๒ ชุด ที่เหลือ ที่เจ้าคณะตำบลลงนามแล้ว เสนอต่อเจ้าคณะอำเภอ เพื่อพิจารณาลงความเห็นและลงนามในช่องที่กำหนดไว้ ทั้ง ๒ ชุด

๘. นำเอกสารอีก ๒ ชุด ที่เหลือ ที่เจ้าคณะอำเภอลงนามแล้ว เสนอต่อเจ้าคณะจังหวัด เพื่อพิจารณาลงความเห็นและลงนามในช่องที่กำหนดไว้ ทั้ง ๒ ชุด

๙. นำเอกสารอีก ๒ ชุด ที่เหลือ ที่เจ้าคณะจังหวัดลงนามแล้ว เสนอต่อเจ้าคณะภาค เพื่อพิจารณา หากเอกสารทุกรายการถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ท่านจะลงความเห็นและลงนามทั้ง ๒ ชุด แล้วเก็บสำเนาเอกสารไว้ ๑ ชุดเพื่อเป็นหลักฐาน

๑๐. นำเอกสารอีก ๑ ชุด ที่เหลือ ที่เจ้าคณะภาคพิจารณาลงนามแล้ว เสนอต่อ เลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ที่ สำนักงานศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร ตั้งอยู่บริเวณภายในวัดสังเวชวิศยาราม ถนนสามเสน ๑ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทางเข้าวัดอยู่ด้านถนนพระอาทิตย์ ข้างป้อมพระสุเมรุ (สวนสันติชัยปราการ)
หากส่งทางไปรษณีย์ ให้จ่าหน้าซองถึง

เลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.

วัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยา

เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ

10200
ให้ทันวันประชุมของคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ซึ่งจะประชุมพิจารณาทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน เวลา ๑๖.๐๐ น. นอกจากติดภารกิจสำคัญ ที่ต้องเลื่อนวันประชุมออกไป หรือเลื่อนเข้ามา ซี่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงชี้แจงทำความเข้าใจต่อท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ และต่ออายุหนังสือเดินทาง ควรยื่นเรื่องขออนุญาตเดินทางไว้ล่วงหน้า (ประมาณ ๗ วัน)

เมื่อคณะกรรมการฯพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เลขานุการฯ ก็จะคัดรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางทั้งหมด ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ดำเนินการส่งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ก่อนที่ท่านจะดำเนินการขอรูปเล่มหนังสือเดินทางนั้น ท่านต้องทราบก่อนว่าเรื่องของท่านได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. หรือไม่ โดยให้ท่านไปดูรายชื่อได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (www.onab.go.th)

การขอเอกสารคืน

อนึ่ง เรื่องขออนุญาตเดินทางที่ยื่นเสนอ ต่อคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สำนักงาน ศ.ต.ภ. ประทับรับเรื่องแล้ว ไม่ว่าเรื่องนั้นจะได้รับอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ตาม จะขอเอกสารคืนไม่ได้ เพราะเป็นระเบียบปฏิบัติที่จะต้องบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
หมายเหตุ ผู้ส่งเรื่องขออนุญาตเดินทาง ขณะที่คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. กำลังประชุมพิจารณา ที่ประชุมจะไม่นำมาพิจารณา แต่จะนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป

๑๑. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ขออนุญาต ติดต่อขอหนังสือเดินทาง (Passport) ได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางได้ทุกแห่งทั่วประเทศ ในขั้นตอนนี้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมขอทำหนังสือเดินทาง เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท + ค่าจัดส่งเอกสารอีก ๓๕ บาท รวม ๑,๐๓๕ บาท (ราคานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ โปรดรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง) หากไปยื่นขอที่ กระทรวงการต่างประเทศ ใช้เวลาประมาณ ๒ วัน ก็จะได้รับหนังสือเดินทาง, หากยื่นขอที่สำนักงานหนังสือเดินทางแห่งต่าง ๆ ทั่วประเทศ จะใช้เวลาประมาณ ๒ สัปดาห์ ก็จะได้รับหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

เอกสาร/หลักฐานที่จะต้องใช้ในการขอมีหนังสือเดินทาง (Passport).-

-แบบคำร้องที่กรอกเสร็จแล้ว (สามารถรับได้ฟรี.. ที่สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง)

-หนังสือสุทธิฉบับจริง

-สำเนาหนังสือสุทธิ จำนวน ๑ ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

-เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น สำเนาสัญญาบัตร, เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน ๑ ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง

๑๑.๑ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งวัฒนะ

- ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

- โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256

๑๑.๒ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา

- ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร “บางนาฮอลล์”(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1

- โทรศัพท์ 0-2383-8401-3 โทรสาร 0-2383-8398

๑๑.๓ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า

- ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700

- โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8118-9

๑๑.๔ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น

- ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

- โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

๑๑.๕ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่

- ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

- โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

๑๑.๖ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา

- ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000

- โทรศัพท์ 074-326508-10 โทรสาร 074-326511

๑๑.๗ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี

- ที่อยู่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

- โทรศัพท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301

- E-mail : [email protected]

๑๑.๘ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

- โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941

๑๑.๙ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา

- ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

- โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

๑๑.๑๐ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี

- ที่อยู่ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

- โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

๑๑.๑๑ สำนักงานหนังสือเดินทางชัวคราว จังหวัดพิษณุโลก

- ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

- โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117

๑๑.๑๒ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา

- ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

- หมายเลขโทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 โทรสาร 073-274-527

๑๑.๑๓ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

- ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

- หมายเลขโทรศัพท์ 076-222-083, 076-222-080, 076-222-081 โทรสาร 076-222-082

๑๒. เมื่อได้รับหนังสือเดินทาง (Passport) แล้ว จึงยื่นเรื่องเพื่อขออรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า)

การขอหนังสือนำวีซ่า

เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกและรวดเร็ว การติดต่อประสานงานกับส่วนศาสนวิเทศ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในการขอหนังสือนำวีซ่าเพื่อขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ณ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย โปรดส่งสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีรายชื่อและหมายเลขหนังสือเดินทาง พร้อมแจ้งมติ มส. หรือ ศ.ต.ภ. สถานที่พำนักในต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และหมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่สามารถติดต่อได้ ไปยังหมายเลขโทรสารส่วนศาสนวิเทศ 0 2441 4548 (อัตโนมัติ) หรือ E-mail : [email protected] และมาขอรับเอกสารหนังสือนำวีซ่าได้ภายในช่วงบ่ายหรือวันถัดไป

หมายเหตุ.- การจัดทำแบบเอกสารเพื่อขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร ขอให้จัดทำ ๓ ชุด ดังนี้

๑.สำเนาไว้ที่วัดเพื่อเป็นหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด

๒.ถวายเจ้าคณะภาค เพื่อเป็นหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด

๓.นำส่ง สำนักงาน ศ.ต.ภ. จำนวน ๑ ชุด

แผนภูมิสรุปขั้นตอนการขออนุญาตเดินทาง

ท่านสามารถคลิ๊กที่นี่เพื่อดูแผนภูมิแสดงขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร

สรุปขั้นตอนในการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ประเภท ข. (ไปเป็นการส่วนบุคคล)

1.ซื้อแบบคำขออนุญาตการไปต่างประเทศ ณ โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร.02-223-3351, 02-223-5548

2.ขออนุญาตตามลำดับ เริ่มจากเจ้าอาวาส–>เจ้าคณะตำบล–>เจ้าคณะอำเภอ–>เจ้าคณะจังหวัด–>เจ้าคณะภาค

3.ยืนแบบคำขออนุญาตการไปต่างประเทศ ณ สำนักงาน ศ.ต.ภ. วัดสังเวชวิศยาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.02-282-2452, โทรสาร 02-282-2453

4.คณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุญาต ทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน

5.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โทร.02-441-4548) แจ้งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และประกาศผลการอนุญาตทางอินเตอร์เน็ต

http://www.sortorpor.org และ http://www.onab.go.th

5.1 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ออกหนังสือเดินทางถวายพระภิกษุสามเณร

5.2 สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ประทับตราวีซ่าหนังสือเดินทาง

สาเหตุที่ทำให้ไม่ได้รับอนุญาต เท่าที่พบบ่อยมีดังนี้.-

- ขาดรูปถ่ายส่ง สนง.พุทธฯ

- ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน

- ขาดสำเนาหนังสือสุทธิ

- ขาดสำเนาหนังสือสุทธิ และ สำเนาทะเบียนบ้าน

- ขาดหนังสือนิมนต์ (ในกรณีไปเพื่อกิจนิมนต์ / รับนิมนต์)

- ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น ตารางเดินทาง

- ขาดเอกสารประกอบการพิจารณาตามระเบียบข้อ ๔

- ชื่อที่หนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข

- ชื่อ-นามสกุลที่แบบขออนุญาตกับหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน

- ชื่อวัดที่แบบขออนุญาตกับหนังสือทธิไม่ตรงกัน

- ชื่อวัดที่แบบขออนุญาตไม่ตรงกับหน้ารับเข้าสังกัดวัด

- ชื่อวัดที่หนังสือสุทธิไม่ตรงกับตราตั้งเจ้าอาวาส

- ใช้แบบขออนุญาตแบบเก่าที่คณะกรรมการยกเลิกไปแล้ว (ซึ่งไม่มีการลงเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก)

- พ้นกำหนดการเดินทาง

- สำเนาหนังสือสุทธิหน้าย้ายและรับเข้าไม่เรียบร้อยมีรอยลบ

- หนังสือนิมนต์ ใช้ตราประทับ ไม่ได้ลงนามด้วยลายมือจริง

- หนังสือสุทธิ ขาดหน้าอุปสมบทสังกัดวัดสับสน

- หนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด

- หนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด

- หนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท

- หนังสือสุทธิหน้าสังกัดวัดไม่ได้ประทับตรา

- หน้าสถานะเดิมถ่ายเอกสารไม่ครบ

- เอกสารประกอบการพิจารณา ข้ามปี

- เอกสารสับสน

- เอกสารสับสน สังกัดอยู่ ภาค ๖ แต่ให้เจ้าคณะภาค ๑๕ ลงนาม (เป็นเพียงกรณีสมมมติ เท่านั้น)

ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ โปรดตรวจดูเอกสารให้ครบถ้วน สมบูรณ์ก่อนยื่นเรื่อง เพื่อความสะดวกและจะได้ไม่ผิดหวัง และไม่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก…สำนักงาน ศ.ต.ภ.

ขั้นตอนการทำ-passport

ขั้นตอนการทำ-passport

ที่มา : http://www.sortorpor.org & สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖ (รวบรวมโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๖ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐)

เรื่องที่น่าสนใจ:

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.