Archive for ธันวาคม, 2554

กำหนดการงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)

โกศสมเด็จพระมหาธีราจารย์

กำหนดการงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙) อดีตคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร วันที่  ๑๐  -  ๑๓  เดือน กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๕๕

กำหนดการงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)

อดีตคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  กรรมการมหาเถรสมาคม

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

วันที่  ๑๐  -  ๑๓  เดือน กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๕๕ อ่านต่อ »

ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองสงฆ์ภาค ๑

ประชุมพระสังฆาธิการ 54

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.         พระราชวิสุทธิเวที เจ้าคณะภาค ๑ ได้จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองสงฆ์ภาค ๑ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๑๔/๒๕๓๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ที่คณะ ๔ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระเลขานุการ บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการนำเสนอวาระการประชุมที่น่าสนใจหลายวาระ และมีการนำเสนอในที่ประชุมด้วยความสนใจหลายวาระ ก็ขออนุโมทนามา ณ โอกาศนี้ด้วยครับ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.         พระราชวิสุทธิเวที เจ้าคณะภาค ๑ ได้จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองสงฆ์ภาค ๑ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๑๔/๒๕๓๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ที่คณะ ๔ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระเลขานุการ บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการนำเสนอวาระการประชุมที่น่าสนใจหลายวาระ และมีการนำเสนอในที่ประชุมด้วยความสนใจหลายวาระ ก็ขออนุโมทนามา ณ โอกาศนี้ด้วยครับ

อ่านต่อ »

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร    จำนวน  ๔๘  รูป   ในการนี้   พระมหาจรูญ  ญาณจารี  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑ ได้เข้ารับพระบัญชา ฯ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในครั้งนี้ด้วย  โดยพระเถรานุเถระที่เข้ารับทั้งหมด ปรากฎดังรายนามต่อไปนี้

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร    จำนวน  ๔๘  รูป   ในการนี้   พระมหาจรูญ  ญาณจารี  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑ ได้เข้ารับพระบัญชา ฯ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในครั้งนี้ด้วย  โดยพระเถรานุเถระที่เข้ารับทั้งหมด ปรากฎดังรายนามต่อไปนี้

อ่านต่อ »

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด

พระราชธรรมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จากนั้น นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้กล่าวถวายรายงานโดยสรุป ดังนี้ “ด้วยพระสังฆาธิการ และพระภิกษุ ที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ๔ รูป รองเจ้าคณะจังหวัด ๓ รูป เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒ รูป และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๑ รูป รวม ๑๐ รูป ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้โปรดมีบัญชาให้ประกอบพิธีมอบพระบัญชาดังกล่าว ณ ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศ ในวันนี้ [...]

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จากนั้น นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้กล่าวถวายรายงานโดยสรุป ดังนี้ “ด้วยพระสังฆาธิการ และพระภิกษุ ที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ๔ รูป รองเจ้าคณะจังหวัด ๓ รูป เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒ รูป และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๑ รูป รวม ๑๐ รูป ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้โปรดมีบัญชาให้ประกอบพิธีมอบพระบัญชาดังกล่าว ณ ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศ ในวันนี้ นับเป็นความเมตตา เป็นขวัญและกำลังใจอย่างสูงยิ่งแก่พระสังฆาธิการและพระภิกษุที่ได้รับพระ บัญชาในครั้งนี้” ต่อมา นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ่านพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ดังนี้

อ่านต่อ »

ขั้นตอนการทำ passport-พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) สำหรับพระภิกษุสามเณร

passport หนังสือเดินทาง

ขั้นตอนและวิธีการ ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ และการต่ออายุหนังสือเดินทาง สำหรับพระภิกษุสามเณร ด้วย คณะกรรมการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศและ ต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุสามเณร ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน เวลา ๑๖.๐๐ น. นอกจากติดภารกิจสำคัญที่ต้องเลื่อนวันประชุมออกไปหรือเลื่อนเข้ามา ซี่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงชี้แจงทำความเข้าใจต่อท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศและต่อ อายุหนังสือเดินทาง ควรยื่นเรื่องขออนุญาตเดินทางไว้ล่วงหน้า (ประมาณ ๗ วัน) เมื่อคณะกรรมการฯพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เลขานุการฯ ก็จะคัดรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางทั้งหมด ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ดำเนินการส่งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ขั้นตอนและวิธีการ ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ และการต่ออายุหนังสือเดินทาง สำหรับพระภิกษุสามเณร

ด้วย คณะกรรมการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศและ ต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุสามเณร ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน เวลา ๑๖.๐๐ น. นอกจากติดภารกิจสำคัญที่ต้องเลื่อนวันประชุมออกไปหรือเลื่อนเข้ามา ซี่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงชี้แจงทำความเข้าใจต่อท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศและต่อ อายุหนังสือเดินทาง ควรยื่นเรื่องขออนุญาตเดินทางไว้ล่วงหน้า (ประมาณ ๗ วัน)

เมื่อคณะกรรมการฯพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เลขานุการฯ ก็จะคัดรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางทั้งหมด ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ดำเนินการส่งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

อ่านต่อ »

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัด กฎหมายเกี่ยวกับวัด การบริหารจัดการวัด

วัดชนะสงคราม

วัด เป็นสิ่งที่มีมาคู่สังคมไทยเป็นเวลาช้านาน มีบทบาททั้งในด้านการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิชาความรู้ เป็นโรงเรียนของชาวไทยมาโบราณกาล เป็นโรงพยาบาล เป็นที่พำนักพักใจ และเป็นอะไรอีกมากมาย พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) ได้ให้นิยามคำว่า “วัด” ไว้ในหนังสือ คำวัด ว่า “เป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่ทางพระพุทธศาสนามาแต่โบราณ เป็นคำเรียกรวมที่ดินและอาคาร เช่น อุโบสถ วิหาร ศาลา กุฏิ ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้นด้วย” ในบทความนี้ จะขอรวบรวมบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัดมาไว้เพื่อการศึกษา ทั้งในด้านความเป็นมาของวัดและการบริหารจัดการวัดตามกรอบของกฎมหาเถรสมาคมและกฎหมาย ขอขอบคุณสำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖ เป็นกรณีพิเศษที่ได้รวบรวมข้อมูลนี้มาก่อนแล้ว

วัด เป็นสิ่งที่มีมาคู่สังคมไทยเป็นเวลาช้านาน มีบทบาททั้งในด้านการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิชาความรู้ เป็นโรงเรียนของชาวไทยมาโบราณกาล เป็นโรงพยาบาล เป็นที่พำนักพักใจ และเป็นอะไรอีกมากมาย พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) ได้ให้นิยามคำว่า “วัด” ไว้ในหนังสือ คำวัด ว่า “เป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่ทางพระพุทธศาสนามาแต่โบราณ เป็นคำเรียกรวมที่ดินและอาคาร เช่น อุโบสถ วิหาร ศาลา กุฏิ ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้นด้วย” ในบทความนี้ จะขอรวบรวมบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัดมาไว้เพื่อการศึกษา ทั้งในด้านความเป็นมาของวัดและการบริหารจัดการวัดตามกรอบของกฎมหาเถรสมาคมและกฎหมาย ขอขอบคุณสำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖ เป็นกรณีพิเศษที่ได้รวบรวมข้อมูลนี้มาก่อนแล้ว อ่านต่อ »