Archive for กันยายน, 2554

งานเทศน์มหาชาติ วัดชนะสงคราม

เทศน์มหาชาติ วัดชนะสงคราม

งานบุญประจำปีวัดชนะสงคราม จะเริ่มขึ้นอีกครั้งในวันที่ ๓๐ กันยายน – ๑ ตุลาตม ๒๕๕๕ นะครับ ขอเชิญญาติธรรมทุกคน สาธุชนทุกท่านร่วมฟังเทศน์มหาชาติชาดกได้ที่วัดชนะสงคราม นะครับ

งานบุญประจำปีวัดชนะสงคราม จะเริ่มขึ้นอีกครั้งในวันที่ ๓๐ กันยายน – ๑ ตุลาตม ๒๕๕๕ นะครับ ขอเชิญญาติธรรมทุกคน สาธุชนทุกท่านร่วมฟังเทศน์มหาชาติชาดกได้ที่วัดชนะสงคราม นะครับ

อ่านต่อ »

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ

พระโสภณปริยัติเวที แต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ

ด้วย  พระราชสมุทรเมธี  วัดพิชัยสงคราม    เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ  ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการว่างลงนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖  แห่งกฏมหาเถรสมาคม  ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑)  ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์  ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๓๕

ด้วย  พระราชสมุทรเมธี  วัดพิชัยสงคราม    เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ  ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการว่างลงนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖  แห่งกฏมหาเถรสมาคม  ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑)  ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์  ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๓๕ อ่านต่อ »