บทความที่อยู่ในหมวด ‘บทความ’

ขั้นตอนการทำ passport-พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) สำหรับพระภิกษุสามเณร

passport หนังสือเดินทาง

ขั้นตอนและวิธีการ ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ และการต่ออายุหนังสือเดินทาง สำหรับพระภิกษุสามเณร ด้วย คณะกรรมการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศและ ต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุสามเณร ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน เวลา ๑๖.๐๐ น. นอกจากติดภารกิจสำคัญที่ต้องเลื่อนวันประชุมออกไปหรือเลื่อนเข้ามา ซี่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงชี้แจงทำความเข้าใจต่อท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศและต่อ อายุหนังสือเดินทาง ควรยื่นเรื่องขออนุญาตเดินทางไว้ล่วงหน้า (ประมาณ ๗ วัน) เมื่อคณะกรรมการฯพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เลขานุการฯ ก็จะคัดรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางทั้งหมด ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ดำเนินการส่งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ขั้นตอนและวิธีการ ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ และการต่ออายุหนังสือเดินทาง สำหรับพระภิกษุสามเณร

ด้วย คณะกรรมการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศและ ต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุสามเณร ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน เวลา ๑๖.๐๐ น. นอกจากติดภารกิจสำคัญที่ต้องเลื่อนวันประชุมออกไปหรือเลื่อนเข้ามา ซี่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงชี้แจงทำความเข้าใจต่อท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศและต่อ อายุหนังสือเดินทาง ควรยื่นเรื่องขออนุญาตเดินทางไว้ล่วงหน้า (ประมาณ ๗ วัน)

เมื่อคณะกรรมการฯพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เลขานุการฯ ก็จะคัดรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางทั้งหมด ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ดำเนินการส่งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

อ่านต่อ »

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัด กฎหมายเกี่ยวกับวัด การบริหารจัดการวัด

วัดชนะสงคราม

วัด เป็นสิ่งที่มีมาคู่สังคมไทยเป็นเวลาช้านาน มีบทบาททั้งในด้านการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิชาความรู้ เป็นโรงเรียนของชาวไทยมาโบราณกาล เป็นโรงพยาบาล เป็นที่พำนักพักใจ และเป็นอะไรอีกมากมาย พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) ได้ให้นิยามคำว่า “วัด” ไว้ในหนังสือ คำวัด ว่า “เป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่ทางพระพุทธศาสนามาแต่โบราณ เป็นคำเรียกรวมที่ดินและอาคาร เช่น อุโบสถ วิหาร ศาลา กุฏิ ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้นด้วย” ในบทความนี้ จะขอรวบรวมบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัดมาไว้เพื่อการศึกษา ทั้งในด้านความเป็นมาของวัดและการบริหารจัดการวัดตามกรอบของกฎมหาเถรสมาคมและกฎหมาย ขอขอบคุณสำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖ เป็นกรณีพิเศษที่ได้รวบรวมข้อมูลนี้มาก่อนแล้ว

วัด เป็นสิ่งที่มีมาคู่สังคมไทยเป็นเวลาช้านาน มีบทบาททั้งในด้านการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิชาความรู้ เป็นโรงเรียนของชาวไทยมาโบราณกาล เป็นโรงพยาบาล เป็นที่พำนักพักใจ และเป็นอะไรอีกมากมาย พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) ได้ให้นิยามคำว่า “วัด” ไว้ในหนังสือ คำวัด ว่า “เป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่ทางพระพุทธศาสนามาแต่โบราณ เป็นคำเรียกรวมที่ดินและอาคาร เช่น อุโบสถ วิหาร ศาลา กุฏิ ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้นด้วย” ในบทความนี้ จะขอรวบรวมบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัดมาไว้เพื่อการศึกษา ทั้งในด้านความเป็นมาของวัดและการบริหารจัดการวัดตามกรอบของกฎมหาเถรสมาคมและกฎหมาย ขอขอบคุณสำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖ เป็นกรณีพิเศษที่ได้รวบรวมข้อมูลนี้มาก่อนแล้ว อ่านต่อ »

ความหมายของ ธูป เทียน ดอกไม้

เทียน

ความหมายของ ธูป เทียน ดอกไม้ เครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวพุทธทั้งหลายได้เอามาบูชานั้น  ล้วนแต่มีความหมายและแฝงไว้ซึ่งปรัชญา  แต่ชาวพุทธอีกจำนวนมากไม่ทราบเลยว่า  ทำไมจึงต้องมีสิ่งเหล่านี้  และมีไว้เพื่ออะไร  จึงใคร่ขอนำมาเสนอแนะดังต่อไปนี้    

ความหมายของ ธูป เทียน ดอกไม้

เครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวพุทธทั้งหลายได้เอามาบูชานั้น  ล้วนแต่มีความหมายและแฝงไว้ซึ่งปรัชญา  แต่ชาวพุทธอีกจำนวนมากไม่ทราบเลยว่า  ทำไมจึงต้องมีสิ่งเหล่านี้  และมีไว้เพื่ออะไร  จึงใคร่ขอนำมาเสนอแนะดังต่อไปนี้

 

 

อ่านต่อ »