บทความที่อยู่ในหมวด ‘บทบาทพระสังฆาธิการ’

บทบาทพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองภาค ๑

เทศน์มหาชาติ วัดชนะสงคราม

การให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมของวัดในการให้บริการแก่ชุมชนด้านศาสนาและวัฒนธรรม  รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน  พระสงฆ์ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส  ซึ่งเป็นผู้ปกครองวัดมีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕  นั้น จะเห็นได้ว่า  เจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการ ผู้มีหน้าที่บริหารปกครองวัดและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมากที่สุด

การให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมของวัดในการให้บริการแก่ชุมชนด้านศาสนาและวัฒนธรรม  รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน  พระสงฆ์ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส  ซึ่งเป็นผู้ปกครองวัดมีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕  นั้น จะเห็นได้ว่า  เจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการ ผู้มีหน้าที่บริหารปกครองวัดและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมากที่สุด อ่านต่อ »