รายชื่อผู้เข้าสอบชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดชนะสงคราม ปี ๒๕๕๗

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

ในการสอบบาลีครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้ มีนักเรียนผู้เข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดชนะสงคราม จำนวน ๑๔๗ รูป รวม ๒๓ สำนักเรียน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประโยค ป.ธ.๕ สอบที่วัดชนะสงคราม จำนวน ๒๓ สำนักเรียน

ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายนามสนามสอบและรายนามสำนักเรียนที่สอบในสนามสอบนั้น ๆ ดังนี้ ประโยค ป.ธ.๕ สอบที่วัดชนะสงคราม ในวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔๗ รูป รวม ๒๓ สำนักเรียน คือ

ผลสอบธรรมศึกษา ๒๕๕๖

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2557) สนามหลวงแผนกธรรม ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบไล่ได้ ธรรมศึกษา ชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) แล้ว มีรายชื่อดังนี้

เปิดให้บูชา หลวงพ่อปู่ จำลอง ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว

หลวงพ่อปู่จำลอง

วัดชนะสงคราม เปิดให้บูชาพระพุทธนรสีห์ ตรีโลกเชฏฐ์ มเหทธิศักดิ์ ปูชะนียะชยันตะโคดม บรมศาสดา อนาวรญาณ (หลวงพ่อปู่) จำลอง ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว พระประธานประจำพระอุโบสถวัดชนะสงคราม 

ภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี 2556-2557

สวดมนต์ข้ามปี

ประมวลภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้องรับปีใหม่ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ที่วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑ มกราคม ๒๕๕๗ โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผลสอบธรรมศึกษา ตรี-โท-เอก 2556

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ตรี-โท-เอก ๒๕๕๖ (ส่วนกลาง) แล้ว ผ่านทางหน้าเว็บสำนักงาน 

วันตรวจข้อสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา 2556

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำหรับการตรวจข้อสอบนักธรรมตรี/ธรรมศึกษาตรี(ส่วนภูมิภาค) ซึ่งอยู่ในความผิดชอบของเจ้าคณะภาคแต่ละภาค(หรือรองเจ้าคณะภาคซึ่งเจ้าคณะภาคมอบหมายให้ดูแล) ขณะนี้ น่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหมดทุกภาคหรือเกือบหมดแล้ว คงอยู่ในระหว่างตรวจทานก่อนส่งรายชื่อไปที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

กำหนดวันสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๕๗

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศวันสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๕๗ ทุกชั้นประโยค ทั้งการสอบครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[ดาวน์โหลด] บัญชีต่าง ๆ สำหรับสนามสอบ [ธรรมศึกษา] ในสังกัดสำนักเรียนส่วนกลาง (กทม.)

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เปิดให้สนามสอบในสังกัดสำนักเรียนส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ดาวน์โหลดบัญชี ต่าง ๆ สำหรับใช้ในสนามสอบ

ดาวน์โหลดข้อสอบนักธรรม ธรรมศึกษา 2556

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

ปี 2556 กองธรรมสนามหลวง ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อสอบเป็นแบบข้อสอบออนไลน์ โดยให้สนามสอบดาวน์โหลดข้อสอบเพื่อนำไปปรินต์เองในแต่ละสนามสอบ ท่านที่เป็นเลขาสนามสอบ สามารถดาวน์โหลดข้อสอบได้ที่เว็บสำนักงานแม่กอง