เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๓ ทาน

เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๓

พระนางผุสดีเห็นพระโอรสสุดที่รักได้รับโทษเช่นนั้นก็เสียพระทัยมาก ถึงกับร่ำไห้ ฝ่ายพระเวสสันดร เมื่อถึงวันรุ่งขึ้นก็เสด็จลงโรงทาน บัดนี้ของบริจาคทานที่พระองค์รับสั่งให้จัดหามาให้เตรียมไว้พร้อมแล้ว

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์

บริจาคช้างปัจจัยนาคให้แก่แคว้นกาลิงคะ

เทพธิดาผุสดี เมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้รับพรทุกประการ นับตั้งแต่ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสัญชัยแห่งแคว้นสีพี และได้พระโอรสที่ทรงเกียรติยศ พระนางประสูติพระโอรสที่ตรอกพ่อค้า ขณะเสด็จประพาสพระนคร จึงขนานพระนามให้ว่า “เวสสันดร”

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร

ผุสดีเทพธิดาขอพร ๑๐ ประการจากพระอินทร์

นับถอยหลังจากนี้ไปได้ ๙๖ กัปป์ มีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อ “พันธุมดี” พระราชาทรงพระนามว่า พระเจ้าพันธุมราชครองเมืองนั้น พระองค์มีพระราชธิดา ๒ พระองค์ ทรงพระสิริโฉมงดงาม

เวสสันดรชาดก (ความเป็นมา)

จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชนะสงคราม - พระพุทธเจ้าตรัสเวสสันดรชาดก

เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยสงฆ์สาวก ตามคำทูลอาราธนาของพระกาฬุทายี ขณะนั้นเป็นปลายหน้าแล้ง ย่างเข้าหน้าฝน ใช้เวลาในการเสด็จออกเดินทางเป็นเวลา ๒ เดือน

พระธรรมเทศนา ปัณฑิตกถา

ธรรมาสน์

พระธรรมเทศนา ปัณฑิตกถา แสดง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๓ โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมปิฎก

พระมหาสุเมธาจารย์ (เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามรูปที่ ๑)

ผังบริเวณวัดชนะสงคราม พ.ศ.๒๕๐๖ จัดทำโดยกรมศิลปากร

พระมหาสุเมธาจารย์ เป็นพระสงฆ์ชาวรามัญ ไม่ปรากฏว่าอยู่วัดไหน ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท ทรงสถาปนาวัดตองปุใหม่ทั้งพระอารามแล้วถวายไว้สำหรับพระสงฆ์ฝ่ายรามัญนิกาย

สุภาษิตานุสรณ์ วัดชนะสงคราม

พระธรรมทัศนาธร (ทองสุก สุทสฺโส ป.ธ.๘)

สุภาษิตานุสรณ์ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร ประพันธ์โดย “พระธรรมทัศนาธร” (อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม)

พระบวรราชประวัติสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

พระบวรฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท

สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ ๑ ผู้ทรงสถาปนาวัดชนะสงคราม บรรพบุรุษของพระองค์สืบเชื้อสายจากขุนนางไทยเชื้อสายมอญกับเจ้าแม่วัดดุสิด เชื้อสายราชวงศ์สุโขทัย มาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

วัดชนะสงคราม ในสมัยรัชกาลที่ ๗

ภายในท้ายจระนำพระอุโบสถวัดชนะสงครามเป็นที่บรรจุพระอัฐิเจ้านายฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเสวยราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเจ้า ได้ทรงรับพระราชภาระเรื่องการบรรจุพระอัฐิเจ้านายในพระราชวังบวรสถานมงคล โดยทรงมอบหมายให้สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงค์ทรงดำเนินการก่อสร้าง

วัดชนะสงคราม ในสมัยรัชกาลที่ ๖

ด้านหน้าวัดชนะสงคราม

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีการสร้างกุฏิเพิ่มขึ้น ได้ทำการปิดทองพระประธานและพระสาวกในพระอุโบสถ นอกจากนี้สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์