พระบวรราชประวัติ สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท (ตอน ๔)

พระบวรฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท

พระเกียรติประวัติในด้านการทหาร เมื่อพระเจ้าตากทรงต่อเรือที่เมืองจันทบุรีได้จำนวนมาก พอที่จะจัดเป็นกองทัพเรือได้แล้ว ก็ยกกองทัพเคลื่อนที่จากเมืองจันทบุรี ปราบข้าศึกเข้ามาตามลำน้ำเจ้าพระยา จนกระทั่งยึดกรุงศรีอยุธยากลับคืนได้

พระบวรราชประวัติ สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท (ตอน ๓)

พระบวรฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท

สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงมีพระนามเดิมว่า “บุญมา” (กรมหมื่นพิทยลาภพฤติยากรทรงเรียกว่า “มา”) ประสูติเมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๖ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ ขณะนั้น พระราชบิดายังทรงเป็น “พระพินิจอักษร (ทองดี)”

พระบวรราชประวัติ สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท (ตอน ๒)

พระบวรฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท

พระราชตระกูลของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญูมา) เอกสารหลายเล่มได้กล่าวว่า บรรพบุรุษของนายสุดจินดา(บุญมา) มีเชื้อสายถ่ายทอดมาจากขุนนางไทยเชื้อสายมอญ กับ “เจ้าแม่วัดดุสิต” เชื้อสายราชวงค์สุโขทัย มาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๒ – ๒๑๙๙)

พระบวรราชประวัติ สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท (ตอน ๑)

พระบวรฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท

  ความนำ ปูมจดหมายเหตุได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญใน พ.ศ.๒๓๑๐ ไว้ว่า กรุงศรีอยุธยาได้เสียแก่ข้าศึกในวันอังคาร ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน นพศก วันนั้นตรงกับวันเนา คือวันถัดจากวันมหาสงกรานต์

พุทธาวาส และสังฆาวาส

วัดชนะสงคราม ถ่ายจากมุมสูง

วัดชนะสงครามแบ่งออกเป็น ๒ เขต คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส เขตพุทธาวาสประกอบด้วย พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ พระเจดีย์ศาลาราย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านซ้ายพระอุโบสถมีพระวิหารหลวง

กฐินหลวงวัดชนะสงคราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชนะสงคราม วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

วัดชนะสงคราม เป็นพระอารามหลวงสำคัญในกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยเป็นวัดประจำพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท เป็นวัดของวังหน้า อีกประการหนึ่งยังเป็นวัดสำคัญในฝ่ายของรามัญนิกาย

กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

กฐินพระราชทาน วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กระทรวงกลาโหม นำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๕ มาทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร แห่งนี้

มรรคนายกวัดชนะสงคราม

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์

มรรคนายกวัดชนะสงครามได้เริ่มมีขึ้นในรัชกาลที่ ๕ และได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันวัดชนะสงครามมีมรรคนายกเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์

ประวัติการศึกษาในวัดชนะสงคราม

ภาพหมู่พระภิกษุสามเณร วัดชนะสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๗

สมัยก่อนพระภิกษุสามเณรในพระอารามนี้ ไปเรียนที่สำนักเรียนวัดมหาธาตุ ต่อมาได้เปิดสำนักเรียนขึ้นที่พระอารามนี้ แต่คงเข้าสอบในนามของสำนักเรียนวัดมหาธาตุอยู่ จนมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ จึงได้ยกเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับพระอารามนี้ขึ้น

รับใบประกาศบาลี-นักธรรม-ธรรมศึกษา (ออกพรรษา ปี ๒๕๕๕)

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

ขอนิมนต์พระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบผ่านบาลี, นักธรรม และขอเชิญอุบาสกอุบาสิกาผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ในนามสำนักเรียนวัดชนะสงคราม เข้ารับใบประกาศนียบัตร ภายในพระอุโบสถวัดชนะสงคราม วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. มีรายนามดังต่อไปนี้