กฐินหลวงวัดชนะสงคราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชนะสงคราม วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชนะสงคราม วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

วัดชนะสงคราม เป็นพระอารามหลวงสำคัญในกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยเป็นวัดประจำพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท เป็นวัดของวังหน้า อีกประการหนึ่งยังเป็นวัดสำคัญในฝ่ายของรามัญนิกาย เนื่องด้วยเป็นวัดของเจ้าคณะใหญ่รามัญนิกาย เป็นวัดมอญ ลักษณะพิธีกรรมจึงเป็นของมอญเป็นหลัก เช่น การสวดมนต์ด้วยภาษามอญ การกรานกฐินเป็นภาษามอญ เป็นต้น ดังนั้นในพิธีถวายผ้าพระกฐินนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินหรือโปรดให้พระราชวงค์หรือผู้อื่นเป็นผู้แทนพระองค์ ในการนี้โปรดให้พระสงฆ์สวดกฐินด้วยภาษามอญด้วย อีกอย่างหนึ่งเหตุที่วัดชนะสงครามเป็นวัดวังหน้า การพระราชกุศลต่าง ๆ จะโปรดพระราชทานให้เป็นพระภาระของเจ้านายวังหน้าเป็นหลัก การพระราชทานผ้าพระกฐินก็เช่นกัน

ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นั้นสันนิษฐานว่าพระเจ้าแผ่นดินจะโปรดพระราชทานให้สมเด็จกรมพระราชวังบวรเป็นหลัก หรือเสด็จฯ ด้วยพระองค์เองเป็นบางครั้งบางคราว ดังเช่นในรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จฯ พระราชทานพระกฐินหลวง ณ วัดชนะสงครามคราวหนึ่ง ดังมีในหมายรับสั่งความว่า

“ด้วยเจ้าพระยารัตนาพิพิธ ผู้ว่าราชการ ณ ที่สมุหนายกรับสั่งใส่เกล้า สั่งว่า ณ วันเดือน ๑๑ แรม ๑๙ คํ่า ปีขาล ฉศก (วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๓๓๗) จะได้แห่พระกฐินบกไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดพระมหาธาตุที่ ๑ วัดพระเชตุพนที่ ๒ วัดชัยชนะสงครามที่ ๓ วัดเลียบที่ ๔ จะให้พระยาช้าง ๒ เชือก ช้างต้น ๒ เชือก รับองค์พระกฐินไปแห่นั้น ให้พระคลังมหาสมบัติจัดถาดเงินรองกล้วย อ้อย ยา ช้างละ ๖ ใบ ๒ ช้าง ๑๒ ใบ หม้อเงิน ช้างละ ๒ ใบ ๒ ช้าง ๔ ใบ ส่งให้กรมช้างจะได้ใส่กล้วย อ้อย ยา ตามพระยาช้าง ตามอย่างทุกครั้ง อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง”

นอกจากนั้นพระราชทานให้สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท เสด็จฯ แทนพระองค์ในนิพพานวังหน้า กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท ทรงใคร่ในการพระราชกุศล ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ มิได้ขาด อันมีพระกฐินเป็นต้น เนื่องด้วยวัดชนะสงครามเป็นวัดในพระบวรราชูปถัมภ์ การพระราชกุศลต่าง ๆ จึงเป็นพระราชภาระของพระองค์ การพระราชกุศลทอดพระกฐินก็เช่นกัน จึงเสด็จฯ มิได้ขาด เว้นเสียแต่สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชจะมีพระราชประสงค์เสด็จฯ เอง

ในรัชกาลที่ ๓ นั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงค์เสด็จพระราชทานผ้าพระกฐิน ดังนี้

พ.ศ. ๒๓๘๘ โปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศานุวงค์เสด็จแทนในการพระราชทานผ้าพระกฐินบก ตามหมายรับสั่ง จ.ศ. ๑๒๐๗ ว่า “รับสั่งเสด็จทอดพระกฐินบก ณ วันเดือน ๑๑ แรม ๘ คํ่า ณ วัดมหาธาตุ ที่ ๑ วัดพระเชตุพน ที่ ๒ วัดราชบูรณะ ที่ ๓ วัดชนะสงคราม พระราชทาน รวม ๔ พระอาราม”

พ.ศ. ๒๓๙๓ โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ พระเจ้าลูกเธอ เสด็จถวาย ผ้าพระกฐิน เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๙๓ ตามหมายรับสั่ง จ.ศ. ๑๒๑๒ ว่า “ทรงพระราชศรัทธาบำเพ็ญพระราชกุศลจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระกฐินทาน ทางสถลมารค ปีจอ โทศก ณ วัน เดือน ๑๑ แรม ๘ คํ่า วัดพระเชตุพนที่ ๑ วัดราชบูรณะที่ ๒ (รวม) ๒ พระอาราม วัดมหาธาตุ ๑ วัดชนะสงคราม ๑ พระราชทาน ๒ พระอาราม”

รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชทานผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เอง หากไม่ได้เสด็จฯ เองจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ แทนเกือบทุกปี ด้วยทรงพระราชดำริว่าเป็นวัดประจำของพระบวรราชวัง ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จทิวงคตแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินเองจนสิ้นรัชกาล

ในรัชกาลที่ ๕ ในช่วงต้นรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญเสด็จฯ แทนพระองค์โดยตลอด ด้วยเป็นกฐินวังหน้า ดังบัญชีกฐินวังหน้า ๑๖ พระอาราม เหมือนอย่างกฐินวังหลวง ๑๖ พระอารามเช่นกัน ซึ่งคัดมาจากจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๕ จึงขอนำมาไว้ในที่นี่ด้วยดังนี้

กฐินวังหน้า ๑๖ พระอาราม

วัดชนะสงคราม ๑ วัดราชนัดดา ๑ วัดเทพธิดา ๑ วัดมหรรณพาราม ๑ วัดสังกระจาย ๑ วัดอินทาราม ๑ วัดจันทาราม ๑ วัดหิรัญรูจี ๑ วัดสุวรรณาราม ๑ วัดศรีสุดาราม ๑ วัดบวรมงคล ๑ วัดภคินีนาถ ๑ วัดสังเวชวิศยาราม ๑ วัดสามพระยา ๑ วัดเทวราชกุญชร ๑ วัดราชผาติการาม ๑

เมื่อกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทิวงคตแล้ว ได้พระราชทานให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปถวายผ้าพระกฐิน หรือบางคราวก็เสด็จฯ พระราชทานด้วยพระองค์ ภายหลังในรัชกาลต่อมากทุกรัชกาล จะเสด็จฯ ไปพระราชทานด้วยพระองค์เองอย่างน้อย ๑ ครั้ง นอกนั้นโปรดให้แทนพระองค์บ้าง ตามสมควร

กฐินหลวง – กฐินพระราชทาน วัดชนะสงคราม พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๕๕๕

ปี พ.ศ. ผู้นำผ้าพระกฐินพระราชทาน
พ.ศ. ๒๓๙๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๓๙๕ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๓๙๖ พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์
พ.ศ. ๒๓๙๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๓๙๘ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๓๙๙ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๐๐ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๐๑ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๐๒ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๐๓ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๐๔ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๐๕ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๐๖ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๐๗ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๐๘ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๐๙ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๑๐ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๑๑ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พ.ศ. ๒๔๑๒ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พ.ศ. ๒๔๑๓ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พ.ศ. ๒๔๑๔ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พ.ศ. ๒๔๑๕ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พ.ศ. ๒๔๑๖ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พ.ศ. ๒๔๑๗ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พ.ศ. ๒๔๑๘ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พ.ศ. ๒๔๑๙ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พ.ศ. ๒๔๒๐ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พ.ศ. ๒๔๒๑ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พ.ศ. ๒๔๒๒ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พ.ศ. ๒๔๒๓ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พ.ศ. ๒๔๒๔ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พ.ศ. ๒๔๒๕ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พ.ศ. ๒๔๒๖ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พ.ศ. ๒๔๒๗ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พ.ศ. ๒๔๒๘ พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าทวีถวัลยลาภ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๒๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๓๐ พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์
พ.ศ. ๒๔๓๑ สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงค์
พ.ศ. ๒๔๓๓ พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล กรมหลวงพิชิตปรีชากร
พ.ศ. ๒๔๓๔ สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงค์ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการ
พ.ศ. ๒๔๓๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
พ.ศ. ๒๔๓๖ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
พ.ศ. ๒๔๓๗ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมาเสด็จแทน
พ.ศ. ๒๔๓๘ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมาเสด็จแทน
พ.ศ. ๒๔๓๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมาเสด็จแทน
พ.ศ. ๒๔๔๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมาเสด็จแทน
พ.ศ. ๒๔๔๑ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวธ สยามมกภราชกมาร โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมาเสด็จแทน
พ.ศ. ๒๔๔๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๔๓ พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พ.ศ. ๒๔๔๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๔๕ พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์
พ.ศ. ๒๔๔๖ สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๔๔๗ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
พ.ศ. ๒๔๔๘ สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
พ.ศ. ๒๔๔๙ พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
พ.ศ. ๒๔๕๐ สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
พ.ศ. ๒๔๕๑ สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงค์
พ.ศ. ๒๔๕๒ พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าสุขสวัสดิ์ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
พ.ศ. ๒๔๕๓ สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
พ.ศ. ๒๔๕๔ สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
พ.ศ. ๒๔๕๕ พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พ.ศ. ๒๔๕๗ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๕๘ สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงค์
พ.ศ. ๒๔๕๙ สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงค์ กรมพระยาเทวะวงค์วโรปการ
พ.ศ. ๒๔๖๐ สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
พ.ศ. ๒๔๖๑ พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์
พ.ศ. ๒๔๖๒ สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พ.ศ. ๒๔๖๓ สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
พ.ศ. ๒๔๖๔ พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าสุขสวัสดิ์ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
พ.ศ. ๒๔๖๕ สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย
พ.ศ. ๒๔๖๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๖๗ สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๔๖๘ พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
พ.ศ. ๒๔๗๐ สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงค์
พ.ศ. ๒๔๗๑ พระราชวรวงค์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พ.ศ. ๒๔๗๒ พระวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช
พ.ศ. ๒๔๗๓ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๗๔ สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
พ.ศ. ๒๔๗๕ เจ้าพระยาวรพงค์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา)
พ.ศ. ๒๔๗๖ พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์พหลโยธิน)
พ.ศ. ๒๔๗๗ กระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๔๗๘ กองทัพบก
พ.ศ. ๒๔๗๙ กรมทหารอากาศ
พ.ศ. ๒๔๘๐ กรมพลาธิการทหารบก
พ.ศ. ๒๔๘๑ กรมศลกากร
พ.ศ. ๒๔๘๒ กรมยุทธศึกษาทหารบก
พ.ศ. ๒๔๘๓ กรมตำรวจ
พ.ศ. ๒๔๘๔ กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๔๙๐ กรมตำรวจ
พ.ศ. ๒๔๙๑ กระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๔๙๒ รัฐสภา
พ.ศ. ๒๔๙๓ กองทัพบก
พ.ศ. ๒๔๙๔ กรมสามัญศึกษา
พ.ศ. ๒๔๙๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๔๙๖ นายสุริยาวุธกับนายพันตำรวจตรีจำรัส มังคลารัตน์และพวก
พ.ศ. ๒๔๙๗ คุรุสภา
พ.ศ. ๒๔๙๘ กองทัพบก
พ.ศ. ๒๔๙๙ กรมไปรษณีย์โทรเลข
พ.ศ. ๒๕๐๐ กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๐๑ กรมศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พ.ศ. ๒๕๐๓ กรมสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๐๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร
พ.ศ. ๒๕๐๕ กรมสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๐๖ กรมศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๐๗ สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๐๙ กองทัพบก
พ.ศ. ๒๕๑๐ บริษัท สุรามหาคุณ จำกัด
พ.ศ. ๒๕๑๑ กรมศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๑๒ กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๑๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๑๕ กองทัพอากาศ
พ.ศ. ๒๕๑๗ กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. ๒๕๑๘ นายวิเชียร ไม้เรียง
พ.ศ. ๒๕๒๖ สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๓๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๓๒ กรมศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๓๓ กระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๓๔ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
พ.ศ. ๒๕๓๖ การรถไฟแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๗ กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๓๘ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
พ.ศ. ๒๕๓๙ นายปรีชา เพชรรัตน์
พ.ศ. ๒๕๔๐ นายไพศาล ปันทวังกูร
พ.ศ. ๒๕๔๑ สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๔๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๔ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๔๕ สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมส่งเสริมสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๗ กองทัพบก
พ.ศ. ๒๕๔๘ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๕๔๙ สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ทันตแพทย์หญิงพจนพรรณ มีสัจจี
พ.ศ. ๒๕๕๑ นางจินดา โอสถาจันทร์
พ.ศ. ๒๕๕๒ พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา องคมนตรี
พ.ศ. ๒๕๕๓ อุบาสิกาอัมพร สุขเจริญ
พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (๒๘ ต.ค. ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.)
พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงกลาโหม (๙ พ.ย. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.)
* คัดจาก ประวัติวัดชนะสงคราม เรียบเรียงโดย พระมหาปกรณ์ พิมพ์ในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพสมเด็จฯ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19:16 น.

One Comment to “กฐินหลวงวัดชนะสงคราม”

  1. [...] ตามประวัติที่มีบันทึกไว้ กระทรวงกลาโหมเคยมาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ อาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารแห่งนี้แล้ว 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑ ครั้งที่ ๓ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕ [...]