รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ประโยค ป.ธ.๔ ที่วัดชนะสงคราม

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ประโยค ป.ธ.๔ ที่วัดชนะสงคราม

รายชื่อพระภิกษุสามเณร ผู้สอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.๔ ที่ วัดชนะสงคราม ในวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีทั้งสิ้น ๕๔ รูป ดังนี้

 

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี

 สอบที่ ศาลามติชน

รายชื่อผู้เข้าสอบ วิชาแปลไทยเป็นมคธ (วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด
1 สามเณรทรงพล ไพเชียรพัฒน์ จักรวรรดิราชาวาส
3 สามเณรณัฐพงษ์ ภูมิดรไสย จักรวรรดิราชาวาส
4 สามเณรธีระศักดิ์ พรมสอน ไตรมิตรวิทยาราม
5 สามเณรเอกชัย ขันธ์แก้ว ไตรมิตรวิทยาราม
6 พระมหาชุมพล สุพโล กระจ่างดี เทพธิดาราม
7 พระมหาพิเชษฐ ฐานเสฏฺโฐ ศิริศิลป์ ราชนัดดาราม
9 พระมหาธรรมธัช ญาณรํสี มนูรังษี เทพศิรินทราวาส
11 สามเณรสุวรรณ จันทร์ชม ธรรมมงคล
12 สามเณรธนากร ลาน้ำคำ ธาตุทอง
13 สามเณรชาคร มุกดาสนิท ธาตุทอง
14 สามเณรณันทวัจน์ เมตตาวิริยะ บพิตรพิมุข
15 พระมหาวีรพงษ์ ติกฺขปญฺโญ ตรีภิญโญยศ ชัยชนะสงคราม
16 สามเณรเอกพร บุญก้อน ชัยชนะสงคราม
18 สามเณรสุรพงษ์ ทาเป็ก เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
22 สามเณรศิริวัฒน์ ศรีสวาท บางนาใน
25 พระมหาแมน ธมฺมโชโต แม้นพวก อภัยทายาราม
28 สามเณรสัตยา จะหวะ พระเชตุพนฯ
31 สามเณรภาณุพงส์ ศุภผล สัมมาชัญญาวาส
32 พระมหาฉลอง ธมฺมาสโภ คำเพ็งอาจ ลำผักชี
34 สามเณรชัยยุทธ ทองถนอม ราชบุรณะ
35 สามเณรสถาพร ยงอุ่น ราชบุรณะ
36 พระมหากูล ปิยธมฺโม นพรัตน์ ราชผาติการาม
40 พระมหาอนันต์ อุตฺตมญาโณ บัตรมาก สระเกศ
43 พระมหานิติพงษ์ นิติสาโร โฉมเฉลา เสมียนนารี
46 พระมหาสุนทร ฐิตรตโน แก้วกองนอก โสมนัสวิหาร
47 สามเณรวีระชาติ พะนุพะนัน หัวลำโพง
52 พระมหาอมร สุเมโธ บัวลอย สุวรรณประสิทธิ์
53 สามเณรพิพิธธน บุญมา สุวรรณประสิทธิ์
17 พระมหาพงษ์สันต์ สนฺตจิตฺโต สมศักดิ์ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
20 พระมหาวสันต์ ธมฺมทีโป นันทวรพงษา น้อยนพคุณ
33 พระมหากิตติพงษ์ อาภสฺสโร พลคำ อาษาสงคราม

 

 

รายชื่อผู้เข้าสอบ วิชาแปลมคธเป็นไทย (วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด
2 สามเณรอธิวัฒน์ มุทาพร จักรวรรดิราชาวาส
8 สามเณรอาคม ประณีตพลกรัง ราชนัดดาราม
10 พระมหาพลศิษฐ์ ปิยธมฺโม ภูริศรี ธรรมมงคล
19 สามเณรศิริวัฒน์ จันทร์เสถียร เทวราชกุญชร
21 สามเณรสุริยา ชินวงค์ บางนาใน
24 สามเณรสุรชัย เคนเมืองไพร บางนาใน
26 พระมหาพัชรพงศ์ กิตฺติภทฺโท ธรรมชาติ พระเชตุพนฯ
27 พระณกฤศ ป. สุจิณฺโณ  สินเอี่ยม พระเชตุพนฯ
29 สามเณรธนากร ภูมิ่งศรี พระศรีมหาธาตุ
30 พระมหาณัฐบูรณ์ สนฺตจิตฺโต จิตรวิมลรัตน์ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
37 พระมหาศรีเนือน วชิรปญฺโญ สีน วัดศรีเอี่ยม
38 พระมหาเมฆินทร์ รตนปญฺโญ แก้วเพชร วัดศรีเอี่ยม
41 สามเณรสหัสวรรษ ศรีภิรมย์ สระเกศ
49 สามเณรนพรัตน์ ประเสริฐศักดิ์ สะพาน
51 สามเณรธวัชชัย ศิริปี นวลจันทร์
23 สามเณรสุรพร สุดเฉลียว บางนาใน
39 สามเณรธนวัติ วงค์ลคร วัดศรีเอี่ยม
42 สามเณรธนพล เฉิน สุทัศนเทพวราราม
44 พระมหาอนุวัตร์ อนุวฑฺฒโน เข็มนาค เสมียนนารี
45 สามเณรพิเชษฐ โพธิ์ศรี แสนสุข
48 สามเณรวัชรินทร์ หินเมืองเก่า คลองเตยใน
50 สามเณรมาณชัย พานคำ เรืองยศสุทธาราม
54 สามเณรนฤดม ธรรมพร สุวรรณประสิทธิ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 28 เมษายน 2559 เวลา 17:42 น.