รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ประโยค ป.ธ.๕ ที่วัดชนะสงคราม

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ประโยค ป.ธ.๕ ที่วัดชนะสงคราม

รายชื่อพระภิกษุสามเณร ผู้สอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.๕ ที่ วัดชนะสงคราม ในวันที่ ๓-๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีทั้งสิ้น ๑๕๓ รูป ดังนี้

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด
147 พระมหาชัยณรงค์ กนฺตธมฺโม หลิมสมบูรณ์ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
148 พระมหาอุดมเกียรติ รตนธมฺโม รัตนสิทธิยากร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
149 พระมหาณัฐวัชต์ อภิวฑฺฒโน ปฐมวัฒนานุรักษ์ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
150 พระมหามนตรี ทีฆายุโก รุ่งแสงจันทร์ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
151 สามเณรบัญชร - สิงห์สา มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
152 สามเณรนิรันดร์ - สุขชั่วนิรันดร์ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
153 พระมหาสมศักดิ์ อภิปญฺโญ พรหมจักร์ มหาพฤฒาราม
154 พระมหาสุริยา วิสุทฺธิญาโณ ช่างทองคำ มหาพฤฒาราม
155 สามเณรศราวุฒิ - ศรีพลชุม มหาพฤฒาราม
156 สามเณรณัฐวุฒิ - ประเสริฐศรี มหาพฤฒาราม
157 พระมหาสมยศ ยโสธโร ลุจิตร ยานนาวา
158 พระมหาสาคร จารุญาโณ วงศ์กันหา ยานนาวา
159 พระมหาประกอบ สิริธมฺโม วงศ์ษา บรมสถล
160 พระมหาอติวิชญ์ อติวิชฺโช จวบรัมย์ สุทธิวราราม
161 พระมหาวีรยุทธ มหาวีโร ล้อมนาค ทองบน
162 สามเณรอัศดา - แสงจันทร์ ทองบน
163 พระมหาเมธา สุธีรปญฺโญ โสลา พระยายัง
164 พระมหาศุภชัย ขนฺติโสภโณ เถื่อนแก้ว พระยายัง
165 พระมหาวัชระ อาภทฺธโร โทหัตถ์ สัมมาชัญญาวาส
166 พระมหาธีรพล ธรเมธี อยู่สุข สัมมาชัญญาวาส
167 พระวีระกุล ป. กุลวีโร กาวอุปมงค์ ลำผักชี
168 พระมหาชัยรัตน์ ภูริญาโณ เขียวมณี ราชบุรณะ
169 พระมหาภูมินทร์ วรเมธี วงษ์มา ราชบุรณะ
170 สามเณรภานุวัฒน์ - กันตะแสง ราชบุรณะ
171 พระมหาฐนกร ขนฺติวโร มะลิลา ราชสิงขร
172 สามเณรวัฒนา - รักษาภักดี ราชสิงขร
173 พระมหาแสงเพชร เอกจาโร วชิระรังษี ราชาธิวาสวิหาร
174 พระมหาอรรถฤทธิ์ วีราคโม ทองผล ราชาธิวาสวิหาร
175 พระมหาธีระศักดิ์ เขมธีโร คงเติม ราชาธิวาสวิหาร
176 พระมหามงคล โกวิโท เกื้อหนุน ราชาธิวาสวิหาร
177 พระมหาเชิดพงษ์ กิตฺติวํโส เรืองดิษฐ์ ราชาธิวาสวิหาร
178 สามเณรฐปนพงศ์ - ผลจันทน์ ราชาธิวาสวิหาร
179 สามเณรเกียรติศักดิ์ - สุทธมา ราชาธิวาสวิหาร
180 พระมหาเสวียน พลญาโณ กฤษณพันธ์ ราชผาติการาม
181 พระมหาสุทธินันท์ กลฺยาณเมธี ทับทอง ราชผาติการาม
182 พระมหาอุดร จารุวณฺโณ นิลเพ็ชร นรนาถสุนทริการาม
183 พระมหาฏาฤทธิ์ ธีรปญฺโญ แดง ศรีเอี่ยม
184 พระมหาสมโชค ทีปธมฺโม บุญแก้ว ศรีเอี่ยม
185 พระมหาสุชาติ ฐิตสีโล ดวง ศรีเอี่ยม
186 พระมหาธนัญชัย ธมฺมธีโร ฉิมมาแก้ว ศรีเอี่ยม
187 พระมหาสมจิตร สิริธมฺโม บุญฑริก ศรีเอี่ยม
188 พระมหาสมโภชน์ ฐานิสฺสโร สุทธิวงศ์ษา ศรีเอี่ยม
189 พระมหาวีรธีร์ สิริวฑฺฒโน สิริกาญจนโสภณ ศรีเอี่ยม
190 พระมหาการยา คุเณสโก ยา ศรีเอี่ยม
191 พระมหากันตพัฒน์ ปิยธโร ปิยพัฒนเมธากุล ศรีเอี่ยม
192 พระมหาธนากร ธมฺมธโร ตันธิติ ศรีเอี่ยม
193 สามเณรชัยวัฒน์ - ภาเภา ศรีเอี่ยม
194 สามเณรเอกรัตน์ - บุญยงค์ ศรีเอี่ยม
195 สามเณรทองสุข - ทองดี ศรีเอี่ยม
196 สามเณรธนภูมิ - โพทุมทา ศรีเอี่ยม
197 สามเณรวิศิษฏ์ - แซ่จ๋าว ศรีเอี่ยม
198 สามเณรนัทธมน - พงศ์กิจวาที ศรีเอี่ยม
199 พระมหาสมชาย ธมฺมวโร วงษ์อินทร์ สร้อยทอง
200 สามเณรสมบูรณ์ - ลุงครอง สร้อยทอง
201 พระมหากฤษณัฐ สิทฺธิญาโณ ไชยสิทธิ์ สระเกศ
202 พระมหาจักรกฤษ จกฺกญาโณ จันทะรัง สระเกศ
203 พระมหาประธาน ธีรธมฺโม ชีวส่งสมบัติ สระเกศ
204 พระมหาทวีทรัพย์ โสภณญาโณ บูรณะอุดม สระเกศ
205 สามเณรเสถียร - ทัพแสง สระเกศ
206 สามเณรเฉลิมชัย - ประสานพิมพ์ สระเกศ
207 สามเณรอธิวัฒน์ - ปาถานะ สระเกศ
208 สามเณรชาญชัย - หนูชัยแก้ว สระเกศ
209 สามเณรเรืองวุฒิ - สุนทรบุตร สระเกศ
210 สามเณรวรไกร - กุญชนะรงค์ สระเกศ
211 สามเณรพรเทพ - แสนแก้ว สระเกศ
212 สามเณรอุกฤษ - ณ ถลาง สระเกศ
213 พระมหาทวีศักดิ์ สุจิณฺณธมฺโม เพ็งพา ราษฎร์บำรุง
214 สามเณรภาณุพงศ์ - บุญสุข ราษฎร์บำรุง
215 พระมหากฤศณัฎฐ์ ณฏฺฐวํโส ฉะอ้อน สามพระยา
216 สามเณรเจนณรงค์ - ณรงค์นอก สามพระยา
217 สามเณรปริญญา - ทองยินดี สามพระยา
218 สามเณรธนพล - เปล่งแสงศรี สามพระยา
219 สามเณรพีรภาส - ชัยทัพ สามพระยา
220 สามเณรอนุสรณ์ - อ่อนอินทร์ สามพระยา
221 พระมหาชานนท์ อาภากโร ชัยมงคล ปรินายก
222 พระมหาเมธาภา สุขวฑฺฒโน ปานสุขพิมล สังเวชวิศยาราม
223 พระมหาสมมาศ ปญฺญาวชิโร หรีหร่อง สังเวชวิศยาราม
224 พระมหาเดชาธร เตชธมฺโม ภัคธนกนก ใหม่อมตรส
225 พระมหาศรัญ มงฺคลญฺญู พานสง่า สุทัศนเทพวราราม
226 สามเณรบุญฤทธิ์ - เจนใจ สุทัศนเทพวราราม
227 สามเณรพงศกร - เฉลียว สุทัศนเทพวราราม
228 สามเณรอัครเดช - มีสกุล สุทัศนเทพวราราม
229 สามเณรศรฤทธิ์ - มูลเงิน สุทัศนเทพวราราม
230 พระมหาดำรงค์ ญาณวีโร ชาวโพธิ์สระ เสมียนนารี
231 พระมหาอำนวย อุทยงฺกุโร สดชื่น เสมียนนารี
232 พระมหารัชฎาบดินทร์ ฐานปญฺโญ เนียมทอง เสมียนนารี
233 พระมหาหลาว วิจกฺขโณ ลุงจาง เสมียนนารี
234 สามเณรชาญณรงค์ - วิสุทธะยา เสมียนนารี
235 สามเณรกฤตพจน์ - ช่วงไชย เสมียนนารี
236 พระมหาสุธน สุนนฺโท อยู่สวน แสนสุข
237 สามเณรอดิลักษณ์ - ทองวรณ์ แสนสุข
238 สามเณรกฤษณ - ชมภูวิเศษ แสนสุข
239 สามเณรจักรกฤษณ์ - ไทยสง แสนสุข
240 สามเณรไพศาล - รอดเลิศ แสนสุข
241 พระมหาเตชนวิทย์ ญาณสุโภ สีทอง โสมนัสวิหาร
242 พระมหาชาญชัย อธิปฺปญฺโญ อุ่นนันกาศ โสมนัสวิหาร
243 พระมหากอบลาภ ฐิตมงฺคโล นทีธรมงคล โสมนัสวิหาร
244 พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติวํโส ศรีทิน หัวลำโพง
245 พระมหายุทธนา ปญฺญาวชิโร ปราณีตพลกรัง หัวลำโพง
246 พระมหาบัณฑิต ปริญาโณ นันทจันทร์ หัวลำโพง
247 สามเณรวิชัย - สุระศร หัวลำโพง
248 สามเณรเอกลักษ์ - โล่โลหะกุล หัวลำโพง
249 สามเณรอนุวัฒน์ - พรมลี หัวลำโพง
250 สามเณรกฤติณภัทร - เลปานนท์ หัวลำโพง
251 สามเณรธนาวัฒน์ - อุ่นจิตร์ คลองเตยใน
252 พระมหาณัฐเมศร์ วิสาโล สว่างแก้วภาณุวงศ์ สะพาน
253 พระมหาปราณี โชติธมฺโม พลเยี่ยม เวฬุวนาราม
254 พระมหาสมทรง สนฺตจิตฺโต จันทะโส เวฬุวนาราม
255 พระมหานิกร ญาณมุนี พลเยี่ยม เวฬุวนาราม
256 พระมหาพงศ์ภรณ์ เขมจาโร ลิ้มสวัสดิ์ เวฬุวนาราม
257 พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน ฟังอุทิศ ดอนเมือง
258 พระมหาอนุวัตร อุฎฐายี อินสาย ดอนเมือง
259 พระมหาทองสา อาภสฺสโร ลาสันตุ หลักสี่
260 พระมหาภรส สุภาจาโร เจริญศรี หลักสี่
261 พระมหาธงชัย ชาตเมธี คำภูมี หลักสี่
262 พระมหาสุพัฒน์ ปุณฺณวุฑฺโฒ ชัยวรรณ์ หลักสี่
263 พระมหานภัส ปทุมปุตฺโต เมืองมูล หลักสี่
264 สามเณรณัฐวุฒิ - กลั่นแฮม หลักสี่
265 พระมหาบุญเรือง กิตฺติปญฺโญ บุญคำภา สามัคคีธรรม
266 พระมหาบุญมี ธมฺมิโก จุ่นเจริญ จันทวงศาราม
267 พระมหาพีรพล ปญฺญาวโร การะรัมย์ พระไกรสีห์
268 พระมหาประคุณ วรปญฺโญ ปรือปรัก พระไกรสีห์
269 สามเณรธีรเทพ - พันธ์บุปผา พระราม ๙ กาญจนาภิเษก
270 พระมหาสุวรรณ์ สุวโจ สาระสระน้อย เรืองยศสุทธาราม
271 พระมหาดำรงศักดิ์ นิรินฺธโน สีหจันทร์ เรืองยศสุทธาราม
272 สามเณรณัฐชัย - พรมตา เรืองยศสุทธาราม
273 พระมหาองอาจ อคฺคธมฺโม พันชารี จันทร์นอก
274 พระมหาบุญญฤทธิ์ ปญฺญาวชิโร ปะกิระขะ กระทุ่ม
275 พระมหารุ่งโรจน์ จนฺทสาโร ตุลามาตย์ กระทุ่ม
276 สามเณรธนภูมิ - รักษาอยู่ กระทุ่ม
277 พระมหาศิริวัฒน์ ปิยธมฺโม โพธิ์แก้ว บางนานอก
278 พระมหาอนุชา ภทฺทสุธี จันทวงศ์ บางนานอก
279 พระมหาสมยศ ขนฺติธมฺโม สายสมาน บุญรอดธรรมาราม
280 พระมหาอาคม อธิปุญฺโญ คำฑูรย์ บุญรอดธรรมาราม
281 พระมหาวรวุฒิ ฐิตสีโล ภูผา บำเพ็ญเหนือ
282 พระมหาเรือนไทย เมธิโน อุทธา คู้บอน
283 พระมหาแสงพิชัย ยสวฑฺฒโน หวานน้ำผึ้ง ราชโกษา
284 พระมหาสมพร กิตฺติวณฺโณ พึ่งจันทร์ นวลจันทร์
285 พระมหากฤษดา กิตฺติญาโณ หลู่โยธา นวลจันทร์
286 พระมหาคชรัตน์ สุวฑฺฒโน บุญสุข นวลจันทร์
287 พระมหาปิยวัชร ปิยปุตฺโต สอนสุภาพ ลาดพร้าว
288 พระมหาสมมาตร ตรุโน สุนทรวิภาต บุญศรีมุนีกรณ์
289 พระมหาวิเชียร อนุตฺตโร พูลเพิ่ม สุวรรณประสิทธิ์
290 พระมหาสุรัตน์ ถามพโล เพ็งวิภาศ สุวรรณประสิทธิ์
291 พระมหาอภิชาติ อภิวฑฺฒโน นาคนอก สุวรรณประสิทธิ์
292 พระมหาสุรสีห์ กนฺตวณฺโณ วรธรรม สุวรรณประสิทธิ์
293 สามเณรทินกร - หวานแท้ สุวรรณประสิทธิ์
294 พระมหาพิชิตชัย สีลสาโร จารุสาร ลาดปลาเค้า
295 พระมหาชูชาติ ขนฺติโก พุทธรักษา ลาดปลาเค้า
296 สามเณรธีรยุทธ - หงวนไธสง ยาง
297 สามเณรทรงภพ - ชัยยิ่ง ยาง
298 สามเณรพิพัฒน์ - สุขปัญญา ยาง
299 สามเณรวิชญ์ภาส - ตรางา ยาง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

  • ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 1 มีนาคม 2559 เวลา 21:22 น.