รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.๕ ที่วัดชนะสงคราม

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.๕ ที่สนามสอบวัดชนะสงคราม ประกอบด้วย ๒๗ สำนักเรียน มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น ๑๔๙ รูป มีรายนามดังต่อไปนี้

วันที่ 13 ก.พ. 2558 เวลา 12.15 น. นิมนต์ผู้เข้าสอบทุกรูปพร้อมกันภายในพระอุโบสถ เพื่อรับฟังโอวาทและรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
ในวันสอบ (13-14 ก.พ. 2558) นิมนต์พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบทุกรูปฉันภัตตาหารเพลในพระอุโบสถวัดชนะสงคราม เวลา 10.30 น. ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาเข้าสอบไม่ทัน
ห้ามนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นใดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากจับได้ กรรมการประจำสนามสอบจะตัดสิทธิ์ในการสอบของผู้เข้าสอบทันที เพราะมีเจตนาส่อไปในทางทุจริต
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด ห้องสอบ
133 พระมหาเจริญ วฑฺฒโน คังฆะ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
134 พระมหาพร้อม โชติปญฺโญ ดวงมณี มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
135 พระมหาชัยณรงค์ กนฺตธมฺโม หลิมสมบูรณ์ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
136 พระมหาสมชาย ปญฺญาวชิโร ศรีสมพงษ์ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
137 พระมหาณัฐวัชต์ อภิวฑฺฒโน ปฐมวัฒนานุรักษ์ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
138 พระมหาภูธเรศ สุชาโต ศรีฟ้า มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
139 พระมหาทวีศิลป์ ธมฺมรํสี อาจทวีกุล มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
140 พระมหาชัยยันต์ ขนฺติวีริโย แก้วจันทร์ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
141 สามเณรบัญชร - สิงห์สา มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
142 สามเณรวิทวัช - แสงศรีเรือง มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
143 สามเณรพีรพงษ์ - ปานมณี มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
144 พระมหากิตติศักดิ์ กิตฺติวฑฺฒโน จันตะนา อมรินทราราม ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
145 พระมหาสมศักดิ์ อภิปญฺโญ พรหมจักร์ มหาพฤฒาราม ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
146 พระมหาวราวุฒิ ถาวโร สุกวัน มหาพฤฒาราม ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
147 พระมหาสุริยา วิสุทฺธิญาโณ ช่างทองคำ มหาพฤฒาราม ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
148 พระมหาสมยศ ยโสธโร ลุจิตร ยานนาวา ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
149 พระมหาสาคร จารุญาโณ วงศ์กันหา ยานนาวา ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
150 พระมหาสว่าง กนฺตวีโร มะลิมาศ สุทธิวราราม ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
151 สามเณรกิตติศักดิ์ - จวบรัมย์ สุทธิวราราม ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
152 สามเณรอัศดา - แสงจันทร์ ทองบน ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
153 พระมหาคัมภีร์ คมฺภีโร สมดี พระยายัง ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
154 พระมหาอาทิตย์ อาภานนฺโท ช่วยนา พระยายัง ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
155 พระมหาเมธา สุธีรปญฺโญ โสลา พระยายัง ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
156 พระมหาศุภชัย ขนฺติโสภโณ เถื่อนแก้ว พระยายัง ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
157 พระมหาเปี่ยมศักดิ์ รกฺขิตวํโส พลศักดิ์เดช สัมมาชัญญาวาส ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
158 พระมหาวัชระ อาภทฺธโร โทหัตถ์ สัมมาชัญญาวาส ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
159 พระมหาธีรพล ธรเมธี อยู่สุข สัมมาชัญญาวาส ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
160 พระมหาชัยรัตน์ ภูริญาโณ เขียวมณี ราชบุรณะ ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
161 พระมหาภูมินทร์ วรเมธี วงษ์มา ราชบุรณะ ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
162 พระมหาอรรถพล นนฺทนาโค บุญคงมาก ราชบุรณะ ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
163 สามเณรภานุวัฒน์ - กันตะแสง ราชบุรณะ ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
164 พระมหาวีระยุทธ เขมทสฺโส ราชบัวผัน ราชสิงขร ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
165 สามเณรฐนกร - มะลิลา ราชสิงขร ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
166 สามเณรธนาธิป - ชรินทร์ ราชสิงขร ห้อง ๑ (ศาลามติชน)
167 พระมหาแสงเพชร เอกจาโร วชิระรังษี ราชาธิวาสวิหาร ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
168 พระมหาอรรถสิทธิ์ วีราคโม ทองผล ราชาธิวาสวิหาร ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
169 พระมหาธีระศักดิ์ เขมธีโร คงเติม ราชาธิวาสวิหาร ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
170 พระมหามงคล โกวิโท เกื้อหนุน ราชาธิวาสวิหาร ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
171 พระมหาเสวียน พลญาโณ กฤษณพันธ์ ราชผาติการาม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
172 พระมหาสุทธินันท์ กลฺยาณเมธี ทับทอง ราชผาติการาม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
173 พระมหาอุดร จารุวณฺโณ นิลเพ็ชร นรนาถสุนทริการาม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
174 พระมหาฎาฤทธิ์ ธีรปญฺโญ แดง ศรีเอี่ยม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
175 พระมหาสมโชค ทีปธมฺโม บุญแก้ว ศรีเอี่ยม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
176 พระมหาสมจิต สิริธมฺโม บุญฑริก ศรีเอี่ยม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
177 พระมหาธนัญชัย ธมฺมธีโร ฉิมมาแก้ว ศรีเอี่ยม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
178 พระมหาวีรธีร์ สิริวฑฺฒโน สิริกาญจน์โสภณ ศรีเอี่ยม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
179 พระมหาดา สงฺฆวีโร วอน ศรีเอี่ยม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
180 พระมหาทิวา ญาณธีโร หมื่นหน้า ศรีเอี่ยม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
181 พระมหาอุทัย อุทโย เชื้อปทุม ศรีเอี่ยม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
182 สามเณรพงษ์พัฒน์ - มะเกลี้ยง ศรีเอี่ยม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
183 สามเณรศราวุธ - แสงดี ศรีเอี่ยม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
184 สามเณรอนันต์ - จันทร์เกตุ ศรีเอี่ยม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
185 พระมหาเฉลิมเกียรติ์ จนฺทสุทฺโธ ธงไชย สร้อยทอง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
186 พระมหาเกียรติพงษ์ กิตฺติวํโส เหลื่อมนอก สร้อยทอง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
187 พระมหาสมชาย ธมฺมวโร วงษ์อินทร์ สร้อยทอง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
188 พระมหาพรสวรรค์ วชิรญาโณ เพ็งสวัสดิ์วิไล สร้อยทอง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
189 สามเณรธนาวุฒิ - วิลาชัย สร้อยทอง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
190 สามเณรชัยวัฒน์ - วงษ์อำมาตร สร้อยทอง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
191 สามเณรชยานนท์ - สุวรรโณ สร้อยทอง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
192 พระมหาอนุชา ปญฺญาธโร พุฒเคน สระเกศ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
193 พระมหาทวีทรัพย์ โสภณญาโณ บูรณะอุดม สระเกศ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
194 สามเณรเสถียร - ทัพแสง สระเกศ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
195 สามเณรศุภกร - รู้สงวนตัว สระเกศ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
196 สามเณรพรสุเทพ - ต่อยนึ่ง สระเกศ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
197 พระมหาสุทธา สุขเวสโก ใจ๋เจริญ ราษฎร์บำรุง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
198 สามเณรเดชาวัต - บุญสวัสดิ์ ราษฎร์บำรุง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
199 พระมหาสุรชัย กิตฺติปญฺโญ ชูกร สามพระยา ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
200 สามเณรสมภพ - ธรรมสวัสดิ์ สามพระยา ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
201 สามเณรวิทวัส - วันวัฒน์สันติกุล สามพระยา ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
202 สามเณรวุฒิพงษ์ - ชนเวียน สามพระยา ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
203 สามเณรชุนพัฒน์ - จำปาบุรี สามพระยา ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
204 พระมหาชานนท์ อาภากโร ชัยมงคล ปรินายก ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
205 พระมหาเมธาภา สุขวฑฺฒโน ปานสุขพิมล สังเวชวิศยาราม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
206 พระมหาสมมาศ ปญฺญาวชิโร หรีหร่อง สังเวชวิศยาราม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
207 พระมหาเดชาธร เตชธมฺโม ภัคธนกนก ใหม่อมตรส ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
208 สามเณรสาคร - ตันตะวาโย ใหม่อมตรส ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
209 พระมหาดำรงค์ ญาณวีโร ชาวโพธิ์สระ เสมียนนารี ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
210 พระมหาอำนวย อุทยงฺกุโร สดชื่น เสมียนนารี ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
211 พระมหารัชฎาบดินทร์ ฐานปญฺโญ เนียมทอง เสมียนนารี ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
212 พระมหาไพรัตน์ สุรปญฺโญ วีรวรรณ เทวสุนทร ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
213 สามเณรณัฐวุฒิ - กลั่นแฮม เสมียนนารี ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
214 พระมหาสุธน สุนนฺโท อยู่สวน แสนสุข ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
215 พระมหาวิกรม วิวฑฺฒโน ใยทองคำ แสนสุข ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
216 พระมหาศรชัย ชยวุฑฺโฒ เวียงสุข แสนสุข ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
217 สามเณรสิทธิโรจน์ - โพธิ์บุญ แสนสุข ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
218 สามเณรอดิลักษณ์ - ทองวรณ์ แสนสุข ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
219 สามเณรบุญมา - วงษ์ภักดี แสนสุข ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
220 สามเณรภูริภัทร - วิเศษชาติ แสนสุข ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
221 สามเณรวีระ - นนท์ธรรม แสนสุข ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
222 พระมหาเตชนวิทย์ ญาณสุโภ สีทอง โสมนัสวิหาร ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
223 พระมหาชาญชัย อธิปฺปญฺโญ อุ่นนันกาศ โสมนัสวิหาร ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
224 พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี คำงาม โสมนัสวิหาร ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
225 พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติวํโส ศรีทิน หัวลำโพง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
226 สามเณรวิชัย - สุระศร หัวลำโพง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
227 สามเณรสมร - ศรีแก้ว หัวลำโพง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
228 สามเณรอนุวัฒน์ - พรมลี หัวลำโพง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
229 สามเณรสรวิศ - ด่อนแผ้ว หัวลำโพง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
230 พระมหามนัสวี ฐิตธมฺโม อารยะนรากุล คล้า ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
231 สามเณรภีระ - คำทอน คลองเตยใน ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
232 สามเณรวิชียร - ชาวนา คลองเตยใน ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
233 สามเณรธนาวัฒน์ - อุ่นจิตต์ คลองเตยใน ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
234 สามเณรสุริยัน - โยธิกา คลองเตยใน ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
235 สามเณรจักรกฤษณ์ - ไทยสง พระยาสุเรนทร์ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
236 พระมหาณัฐเมศร์ วิสาโล สว่างแก้วภาณุวงศ์ สะพาน ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
237 พระมหาปราณี โชติธมฺโม พลเยี่ยม เวฬุวนาราม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
238 พระมหาสมทรง สนฺตจิตฺโต จันทะโส เวฬุวนาราม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
239 พระมหานิกร ญาณมุนี พลเยี่ยม เวฬุวนาราม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
240 พระมหาพงศ์ภรณ์ เขมจาโร ลิ้มสวัสดิ์ เวฬุวนาราม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
241 พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี ภารัง ดอนเมือง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
242 พระมหาจีรวุฒิ อายุวฑฺฒโน วงศ์สา ดอนเมือง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
243 พระมหาหลาว วิจกฺขโณ ลุงจาง ดอนเมือง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
244 พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน ฟังอุทิศ ดอนเมือง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
245 พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที จันทร์ชื่น ดอนเมือง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
246 พระมหาทองสา อาภสฺสโร ลาสันตุ หลักสี่ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
247 พระมหาภรส สุภาจาโร เจริญศรี หลักสี่ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
248 พระมหานภัส ปทุมปุตฺโต เมืองมูล หลักสี่ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
249 พระมหาธงชัย ชาตเมธี คำภูมี หลักสี่ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
250 พระมหาสุพัฒน์ ปุณฺณวฑฺโฒ ชัยวรรณ์ หลักสี่ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
251 พระมหาบุญเรือง กิตฺติปญฺโญ บุญคำภา สามัคคีธรรม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
252 พระมหาบุญมี ธมฺมิโก จุ่นเจริญ จันทวงศาราม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
253 พระมหาสราวุฒิ ญาตธมฺโม ระยับศรี เรืองยศสุทธาราม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
254 พระมหาดำรงศักดิ์ นิรินฺธโน สีหจันทร์ เรืองยศสุทธาราม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
255 สามเณรณัฐชัย - พรมตา เรืองยศสุทธาราม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
256 สามเณรสนธยา - ทาลา เรืองยศสุทธาราม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
257 พระมหาพันคำ อคฺคญาโณ เทพชุมพล กระทุ่ม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
258 พระมหาศิริวัฒน์ ปิยธมฺโม โพธิ์แก้ว บางนานอก ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
259 พระมหาอนุชา ภทฺทสุธี จันทวงศ์ บางนานอก ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
260 พระมหาสมยศ ขนฺติธมฺโม สายสมาน บุญรอดธรรมาราม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
261 พระมหาภานุมาศ ภานุรํสี แก้วชนะ บุญรอดธรรมาราม ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
262 พระมหาอมรเศรษฐ์ สุชีโว กิจชาญวิวัฒน์ บำเพ็ญเหนือ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
263 พระมหาเรือนไทย เมธิโน อุทธา คู้บอน ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
264 พระมหาสมพร กิตฺติวณฺโณ พึ่งจันทร์ นวลจันทร์ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
265 พระมหาณัฏฐานันท์ อนาลโย กุลจรัสโภคิน นวลจันทร์ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
266 พระมหาปิยวัชร ปิยปุตฺโต สอนสุภาพ ลาดพร้าว ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
267 พระมหาเจษฎา ปสนฺนจิตฺโต วงษ์สวัสดิ์ สิริกมลาวาส ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
268 พระมหาสมมาตร ตรุโน สุนทรวิภาต บุญศรีมุนีกรณ์ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
269 พระมหาธรรมนูญ ปณฺฑิโต บัณฑิต บุญศรีมุนีกรณ์ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
270 พระมหาวิเชียร อนุตฺตโร พูลเพิ่ม สุวรรณประสิทธิ์ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
271 พระมหาสุรัตน์ ถามพโล เพ็งวิภาศ สุวรรณประสิทธิ์ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
272 พระมหาสุรสีห์ กนฺตวณฺโณ วรธรรม สุวรรณประสิทธิ์ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
273 พระมหาศรัญญู อติสทฺโท ขอนทอง สุวรรณประสิทธิ์ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
274 พระมหาพิชิตชัย สีลสาโร จารุสาร ลาดปลาเค้า ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
275 พระมหาชูชาติ ขนฺติโก พุทธรักษา ลาดปลาเค้า ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
276 สามเณรสมหมาย - ลาดมุณี ยาง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
277 สามเณรนนท์ณชัย - ว่องไว ยาง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
278 สามเณรธีรยุทธ - หงวนไธสง ยาง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
279 สามเณรทรงภพ - ชัยยิ่ง ยาง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
280 สามเณรพิพัฒน์ - สุขปัญญา ยาง ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)
281 พระมหาเฉลิมชัย ปภากโร ใจรังษี ตะกล่ำ ห้อง ๒ (ศาลาแม่น้อย)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

  • ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9:46 น.