รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมโท สำนักเรียนวัดชนะสงคราม ปี 2557

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นโท ของสำนักเรียนส่วนกลาง ผ่านทางหน้าเว็บของสำนักงานฯ แล้ว สำนักเรียนวัดชนะสงคราม มีรายชื่อผู้สอบผ่านดังนี้

ที่ สำนักเรียน เลขที่ ปกศ. คำนำ ชื่อ ฉายา นามสกุล เกิด
เดือน พ.ศ.
1 วัดชนะสงคราม กท ๑๒๕๗/๐๐๑๑ พระ อนุรักษ์ อตฺตทนฺโต ห่วงตระกูล 11 2533
2 วัดชนะสงคราม กท ๑๒๕๗/๐๐๑๒ สามเณร ปัตทวี ปะกียา 4 2540
3 วัดชนะสงคราม กท ๑๒๕๗/๐๐๑๓ สามเณร บูรพรัตน์ กรุยรุ่งโรจน์ 3 2542
4 วัดชนะสงคราม กท ๑๒๕๗/๐๐๑๔ สามเณร พีรวัฒน์ คำโนนม่วง 3 2542
5 วัดชนะสงคราม กท ๑๒๕๗/๐๐๑๕ สามเณร จักรกริศน์ ธรรมรส 7 2542
6 วัดชนะสงคราม กท ๑๒๕๗/๐๐๑๖ สามเณร วีรวิทย์ ศิรอริยะวรกุล 10 2543

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 19 มกราคม 2558 เวลา 16:26 น.