รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดชนะสงคราม ปี 2557

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นเอก ของสำนักเรียนส่วนกลาง ผ่านทางหน้าเว็บของสำนักงานฯ แล้ว สำนักเรียนวัดชนะสงคราม มีรายชื่อผู้สอบผ่านดังนี้

ที่ เลขที่ ปกศ. คำนำ ชื่อ ฉายา นามสกุล เกิด
เดือน พ.ศ.
1 กท ๑๓๕๗/๐๐๑๒ สามเณร นพดล รามัญอุดม 4 2539
2 กท ๑๓๕๗/๐๐๑๓ สามเณร เพ็ญเพชร ขันเงิน 6 2540
3 กท ๑๓๕๗/๐๐๑๔ สามเณร ธนวศุ คำสอน 9 2540
4 กท ๑๓๕๗/๐๐๑๕ สามเณร วรวิทย์ โปร่งจิต 1 2541
5 กท ๑๓๕๗/๐๐๑๖ สามเณร ฐิติกร ศรีสำอาง 7 2541
6 กท ๑๓๕๗/๐๐๑๗ สามเณร ตรัยวิชช์ ชุบคำ 3 2542
7 กท ๑๓๕๗/๐๐๑๘ สามเณร คมสัน สุภาพ 5 2542
8 กท ๑๓๕๗/๐๐๑๙ สามเณร ฐิติพงศ์ ตังทนาม 6 2542
9 กท ๑๓๕๗/๐๐๒๐ สามเณร ภัทรพล พิศนอก 8 2542
10 กท ๑๓๕๗/๐๐๒๑ สามเณร อาทิตย์ บุตรศรี 9 2542
11 กท ๑๓๕๗/๐๐๒๒ สามเณร วายุ สุระมณี 11 2542
12 กท ๑๓๕๗/๐๐๒๓ สามเณร ธนากร สุนทรวัฒน์ 12 2542

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 18 มกราคม 2558 เวลา 9:30 น.