ผลสอบธรรมศึกษา ตรี-โท-เอก 2556

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

ผลสอบธรรมศึกษา 2556

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ตรี-โท-เอก ๒๕๕๖ (ส่วนกลาง) แล้ว ผ่านทางหน้าเว็บสำนักงาน 

ผลสอบธรรมศึกษา ตรี-โท-เอก 2556 (ส่วนกลาง)

มีผู้เข้าสอบบางท่านสอบผ่าน แต่ถูกระงับผลสอบ มีคำแนะนำจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงดังนี้

สอบได้แต่ระงับผลสอบ (เฉพาะชั้นโท-เอก)

ระงับผลสอบ คือ สอบได้ตามเกณฑ์การให้คะแนนของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แต่ถูกระงับผลสอบเนื่องจาก มีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลประโยคชั้นเดิม ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มีลักษณะ ๓ ประการ ดังนี้

  • ไม่แจ้งข้อมูลประโยคชั้นเดิม คือ ไม่แจ้งเลขที่ ปกศ.ที่สอบได้ของชั้นเดิม
  • แจ้งข้อมูลประโยคเดิมผิด เนื่องจากพิมพ์ผิด เช่น เลขที่ ปกศ.ที่สอบได้คือ กท ๑๔๕๕/๐๑๒๓๔ แต่แจ้งเป็น กท ๑๔๕๕/๑๒๓๔ (ไม่ใส่ศูนย์ก่อนเลข ๑๒๓๔)
  • ได้เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล และไม่แจ้งที่ช่องหมายเหตุในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ

วิธีแก้ไข

  • สำนักเรียน/สนามสอบ: รวบรวมรายการที่ต้องการแก้ไข พร้อมทั้งหลักฐานเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี) มาที่ email ที่ได้แจ้งไว้ในหน้าแรก
  • ผู้สอบ: ส่งข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมทั้งหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้าเป็นกรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) มาที่ email ที่ได้แจ้งไว้ในหน้าแรก

หมายเหตุ:

  • ให้แก้ไขข้อมูลได้ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เพราะจักพิมพ์ใบประกาศนียบัตรก่อนสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๗

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 28 ธันวาคม 2556 เวลา 16:57 น.