ข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฟังธรรม ที่วัดชนะสงคราม

วันนี้ (19 ก.ค. 2556) ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฟังธรรม ที่อาคารอุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดชนะสงคราม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (กิจกรรมฟังธรรมในวัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นการจรรโลงและรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่ได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตและการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมฯ และประมวลจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา

องค์แสดงพระธรรมเทศนา คือ พระมหาใจ เขมจิตฺโต ป.ธ.๙, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม

 

ประมวลภาพข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฟังธรรม ที่อาคารอุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดชนะสงคราม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 20 กรกฏาคม 2556 เวลา 12:53 น.