รายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้เข้าสอบ ประโยค ป.ธ.๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖

รายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้เข้าสอบ ประโยค ป.ธ.๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖ สนามสอบวัดชนะสงคราม ในวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยแบ่งเป็นสอบวิชาแปลไทยเป็นมคธ จำนวน ๔๐ รูป สอบวิชาแปลมคธเป็นไทย จำนวน ๑๕ รูป มีรายนามดังต่อไปนี้

วิชาแปลไทยเป็นมคธ สอบในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

เลขที่ ห้องสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด
ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหายงยุทธ อภินนฺโท ขารบ ไตรมิตรวิทยาราม
ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรทศพร อุตรมาตย์ ไตรมิตรวิทยาราม
ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรภีระ คำทอน ไตรมิตรวิทยาราม
ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาสมัคร เตชวโร จิบตะคุ เทพลีลา
ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรภุชงค์ เกตุธาร เทพลีลา
ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหามงคล กิตฺติปญฺโญ ยั่งยืน นรนาถสุนทริการาม
๑๐ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรจักรพันธ์ คลอดเพ็ง นรนาถสุนทริการาม
๑๑ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาสุริยา กิตฺติวํโส วงศ์ประเทศ บพิตรพิมุข
๑๒ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรบดินทร์ กุลด้วง บรมนิวาส
๑๕ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาสมชาย อภิชาโย มุงธิราช เขมาภิรตาราม
๑๖ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรสมชาย ศรีวะสุทธิ์ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๑๗ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระครูสังฆรักษ์ฉลอง อนุตฺตโร เสนาคุณ น้อยนพคุณ
๑๘ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรสุริยา วิลานันท์ น้อยนพคุณ
๑๙ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรชิดณรงค์ รอบโลก น้อยนพคุณ
๒๐ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาสุฉันท์ สุมงฺคโล สุดา ใหม่ทองเสน
๒๑ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรปราโมทย์ ไสยเดช บางนาใน
๒๒ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรทนงศักดิ์ สวยงาม บางนาใน
๒๓ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรธวัชชัย เหล่าเมือง บางนาใน
๒๔ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรจารุวัฒน์ เสนนอก บางนาใน
๒๕ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรวารสิทธิ์ สีหัวโทน บางนาใน
๒๖ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรธนวัฒน์ แก้วใสย์ บางนาใน
๒๗ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรอนุชา โพธิ์เกตุ ปทุมวนาราม
๒๘ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาเจษฎา อธิปุญโญ พรหมประสิทธิ์ พระเชตุพนฯ
๓๐ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหากิตติพล กิตฺติพโล รุ่งเรือง พระพิเรนทร์
๓๓ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาไพรรัช ญาณิสฺสโร เห็มราช สุวรรณคีรี
๓๕ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาทวีศักดิ์ ฐิตจิตฺโต คานพรม เวตวันธรรมาวาส
๓๖ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรสาคร วงศ์กันหา ยานนาวา
๓๗ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาเปี่ยมศักดิ์ รกฺขิตวํโส พลศักดิ์เดช สัมมาชัญญาวาส
๓๘ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาภากร โชติธมฺโม ยวนชาวเกลอ อาษาสงคราม
๓๙ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหามงคล โกวิโท เกื้อหนุน ราชาธิวาสวิหาร
๔๐ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรธเนศ ประสานพิมพ์ สระเกศ
๔๓ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรคุณากร น้อยแสงสี สามพระยา
๔๔ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรสมชาย อุดมศักดิ์ดา สามพระยา
๔๖ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรวีรพงศ์ จ่าหลง แสนสุข
๔๘ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรสมร ศรีแก้ว หัวลำโพง
๔๙ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรสุวิวัฒน์ ขัตติยะวงศ์ คลองเตยใน
๕๐ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรวิสันต์ วงษ์สาลี เรืองยศสุทธาราม
๕๑ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาวิทยา วิชฺชมนฺโต นันตาธิสิน วชิรธรรมสาธิต
๕๒ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาเรือนไทย เมธิโน อุทธา คู้บอน
๕๕ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาสุรสีห์ กนฺตวณฺโณ วรธรรม สุวรรณประสิทธิ์

 

วิชาแปลมคธเป็นไทย สอบในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

เลขที่ ห้องสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด
ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระอัมพร กิตฺติปาโล แสวงพันธ์ ราชนัดดาราม
ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรปวริศ วินิจรัตนวานิช ราชนัดดาราม
ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรยงยุทธ วิลาจันทร์ ธาตุทอง
๑๓ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาภัทร ฐิตภทฺโท อัสนุวัฒน์ บวรนิเวศวิหาร
๑๔ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาสมนึก มนุญฺโญ กังสังข์ บุรณศิริมาตยาราม
๒๙ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาพีระพล มธุรวาที อ่อนลำเนาว์ พระพิเรนทร์
๓๑ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรสหรัฐ นิระพันธุ์ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
๓๒ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรพีรพงษ์ ปานมณี มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
๓๔ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรเฉลิมพล วงศ์แก้ว บางบำหรุ
๔๑ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาสมหมาย โอสโธ บุณณะการี สามพระยา
๔๒ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรวิทวัส วันวัฒน์สันติกุล สามพระยา
๔๕ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรอนุวรรตน์ ชัยสร สามพระยา
๔๗ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) สามเณรวิชัย สุระศร หัวลำโพง
๕๓ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาวิรัตน์ ธมฺมคุตฺโต วายลม นวลจันทร์
๕๔ ศาลาราย(ห้องเรียน ป.ธ. ๘) พระมหาสัญญา กิจฺจสาโร หาญจางสิทธิ์ สุวรรณประสิทธิ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 4 พฤษภาคม 2556 เวลา 17:24 น.