รายนามพระภิกษุสามเณรผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ในสำนักเรียนวัดชนะสงคราม พ.ศ.๒๕๕๖

สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ครบทุกชั้นประโยคแล้ว สำหรับวัดชนะสงคราม มีรายนามผู้สอบได้ดังต่อไปนี้

 

ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ชั้นที่สอบได้
พระมหาจำนงค์ อินฺทปญฺโญ ถาวรศรี ๔๙ ๒๑ ป.ธ.๙
พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต สันโดษ ๒๕ ป.ธ.๙
พระมหาไพสิฐ สหปญฺโญ พันธ์ชูศรี ๓๖ ๑๕ ป.ธ.๘
พระมหาฉัตรชัย ยติโก ทรัพย์เจริญพร ๒๙ ป.ธ.๗
สามเณรกิตติคุณ บึงแก้ว ๑๙ ป.ธ.๖
พระมหาอภิชาติ ชยเมธี ถาวร ๒๑ ป.ธ.๔
สามเณรประกิจ คำวลี ๒๐ ป.ธ.๔
สามเณรพรชัย จันทร์ตระการ ๑๘ ป.ธ.๔
สามเณรศราวิน คนไว ๑๗ ป.ธ.๔
๑๐ สามเณรพิทักษ์ นพคุณ ๑๖ ป.ธ.๔
๑๑ สามเณรสุวุฒิ ไชยพร ๑๔ ป.ธ.๔
๑๒ สามเณรเริงฤทธิ์ สิงหะมาตย์ ๑๖ ป.ธ.๓
๑๓ สามเณรฐิติ ดีษะเกษ ๑๖ ป.ธ.๓
๑๔ สามเณรภาณุพงษ์ พลเยี่ยม ๑๖ ป.ธ.๓
๑๕ สามเณรณรินศักย์ อุณวงศ์ ๑๕ ป.ธ.๓
๑๖ สามเณรสุทธินันท์ อรัญสาร ๑๕ ป.ธ.๓
๑๗ พระสมชัย สมชโย ลีลาชีวสิทธิ์ ๔๕ ประโยค ๑-๒
๑๘ สามเณรอาทิตย์ ภูมี ๑๗ ประโยค ๑-๒
๑๙ สามเณรจิรพงษ์ ดวงเต็ม ๑๗ ประโยค ๑-๒
๒๐ สามเณรวรวิทย์ โปร่งจิต ๑๕ ประโยค ๑-๒

.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 4 เมษายน 2556 เวลา 9:34 น.