รายชื่อผู้สอบไล่ได้ ประโยค ป.ธ.๖-๗-๘-๙ ในสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๕๖

วันนี้ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๖ )  เวลา ๑๔.๐๐ น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบไล่ได้ ประโยค ป.ธ.๗-๘-๙ ในสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ศาลาอมรมสงฆ์ วัดสามพระยา มีรายนามดังต่อไปนี้

  • ป.ธ.๖ สอบได้ ๑๕๘ รูป
  • ป.ธ.๗ สอบได้ ๑๖๖ รูป
  • ป.ธ.๘ สอบได้ ๕๐ รูป
  • ป.ธ.๙ สอบได้ ๖๕ รูป

**** หากพบข้อมูลผิดพลาด ได้โปรดแจ้งที่ watchanasongkram@gmail.com ****

ผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๙ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ (๖๕ รูป)

ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ. วัด สำนักเรียน
1 พระมหาจำนงค์ อินฺทปญฺโญ ถาวรศรี 49 21 ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม
2 พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต สันโดษ 25 6 ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม
3 พระมหากำพล ฐานเปโม เกิดโกมล 48 9 ราชนัดดาราม วัดเทพธิดาราม
4 พระมหาปรีชา วฑฺฒนชโย วีรวัฒนชัย 30 9 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส
5 พระมหาวิรัตน์ สุมงฺคโล เครือฟั่น 61 35 เทพลีลา วัดเทพลีลา
6 พระมหาบุญกว้าง คุตฺตวณฺโณ โพธิ์นอก 35 14 เทพลีลา วัดเทพลีลา
7 พระมหาสุแพง กนฺตจาโร อุตม์ 32 12 เทพลีลา วัดเทพลีลา
8 พระมหาสุขุม อุตฺตโม เหลาอ่อน 34 11 เทพลีลา วัดเทพลีลา
9 พระมหายุทธพงษ์ ธีรปญฺญวา สาริกัน 25 4 เทพลีลา วัดเทพลีลา
10 สามเณรไกรสิทธิ์ ลีปัสสา 19 เทพลีลา วัดเทพลีลา
11 พระมหานิยม ญาณวีโร หวังชมกลาง 25 3 ธาตุทอง วัดธาตุทอง
12 สามเณรอนุวัฒน์ คำโพนรัตน์ 20 ธาตุทอง วัดธาตุทอง
13 พระมหาไพโรจน์ ปภสฺสโร เพ็งศรีทอง 34 15 บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
14 พระมหาทองสืบ เขมปญฺโญ ภูนาเงิน 39 17 บรมนิวาส วัดบรมนิวาส
15 พระมหาพิชิต รตินฺธโร ยังป่า 33 12 บางนาใน วัดบางนาใน
16 พระมหาสุเนตร์ จตฺตมโล ชำห้าน 35 16 ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา
17 พระมหาหยัด จนฺโทภาโส วาสุทธิ 31 11 พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
18 พระมหาอดิศักดิ์ อุปวฑฺฒโน มีแก้ว 39 16 พระเชตุพนฯ วัดพระเชตุพนฯ
19 พระมหาดวง โชติญาโณ แสงวิโรจน์ 41 14 พระเชตุพนฯ วัดพระเชตุพนฯ
20 พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม ตรีสวัสดิ์ 39 19 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ
21 พระมหาสมจิตร สุทฺธาชีวี อุดร 27 7 สร้อยทอง วัดสร้อยทอง
22 พระมหาอภิชัย ญาณวิชโย คุ้นเคย 24 3 สระเกศ วัดสระเกศ
23 พระมหาบรรยงค์ จนฺทเมธี บุญเถื่อน 25 5 สามพระยา วัดสามพระยา
24 สามเณรอรรณพ ใจอารีย์ 22 สามพระยา วัดสามพระยา
25 พระมหาจำเริญ สิริจนฺโท เทศสาลี 42 21 สังเวชวิศยาราม วัดสามพระยา
26 พระมหาทินกร ทีปนนฺโท กัสสกบุตร 23 3 เสมียนนารี วัดเสมียนนารี
27 พระมหาสัญชัย เตชสีโล พุทธพรหม 39 19 บางนานอก คณะเขตพระโขนง-บางนา
28 พระมหาสมบูรณ์ ธมฺมทีโป สาแก้ว 39 18 นวลจันทร์ คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
29 พระมหาไพรัช วิรโช ดอกพอง 24 3 ปากน้ำ วัดปากน้ำ
30 พระมหาสำรวญ สีลสํวโร โพธิ์ทอง ๔๘ ๒๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
31 พระมหาจำลอง ธมฺมวโร ไชยสิทธิ์ ๓๘ ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
32 พระมหาโอภาส วรรํสี พริ้งเพราะ ๒๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
33 พระมหาสนธยา วรรตฺติ รินชารี ๒๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
34 พระมหาชูชาติ จิรสุทฺโธ ธรรมมุทิศ 40 17 อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม
35 พระมหาณัฐศักดิ์ เขมปญฺโญ ท้าวนาง 30 10 อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
36 พระมหาสราวุธ ญาณโสภโณ โพธิ์ศรีขาม 25 4 อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
37 พระมหาปิยณัฐ ปิยชโย เปรมปราโมทย์ 24 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
38 พระมหาอรรถชัย วรตฺถชโย สวัสดิ์รักษา 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
39 พระมหาทวิช ธีรชาโต ศรีพรหม 40 20 เขียนเขต ปทุมธานี
40 พระมหาวิเชฎ อนุตฺตโร ทิพย์มณี 36 15 ศรีวารีน้อย สมุทรปราการ
41 พระมหาปกรณ์ ฐานุตฺตโม การสมบัติ 40 18 พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
42 พระมหานิยม หิริธมฺโม อิ๋วสูงเนิน 46 15 พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
43 พระมหาอังคณา อินฺทวํโส รัทนีย์ 39 10 ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา
44 พระมหาสุภาพ ธมฺมเตโช มะเค็ง 38 18 พระพุทธบาท สระบุรี
45 พระมหาอดิศักด์ กตปุญฺโญ นรดี 34 13 พระพุทธบาท สระบุรี
46 พระมหายุทธนา โสภณาจาโร บุญด้วง 25 5 จองคำ ลำปาง
47 สามเณรทนงศักดิ์ ตาดี 20 จองคำ ลำปาง
48 พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร สาราภิวงศ์ 50 30 ท่ามะโอ ลำปาง
49 สามเณรธนวัฒน์ พุฒหอม 20 พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม่
50 พระมหาพรพล พทฺธธมฺโม วงษ์สง่า 53 11 ชัยมงคล ชลบุรี
51 พระมหาณัฐพงศ์ ญาณาวุโธ แสงสว่าง 28 7 ชัยมงคล ชลบุรี
52 พระมหาสัญชัย สนฺตจิตฺโต แจ่มใส 29 8 สุทธิวารี จันทบุรี
53 พระมหาสมคิด ยสพโล โฮนทุมมา 37 16 พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
54 พระมหาณรงค์ ปญฺญาวชิโร เรืองจุ้ย 52 30 พระประโทณเจดีย์ นครปฐม
55 พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ศรีระวงษ์ 27 6 พระประโทณเจดีย์ นครปฐม
56 พระมหาธเนศ จนฺทปญฺโญ นิลต่าย 44 21 ปรีดาราม นครปฐม
57 พระมหาสุธี อาสโภ เลี้ยงวงศ์ 41 16 เทียนดัด นครปฐม
58 พระมหาภูวนาท สุชาโต ลมูลศิลป์ 35 15 ลานคา สุพรรณบุรี
59 พระมหาสันติ โชติกโร กลีบทอง 39 19 ราษฎร์ประชุมชนาราม กาญจนบุรี
60 พระมหาสายชล สนฺติกโร แซ่เล้า 49 25 ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
61 พระมหาอธิโชค สุโชโต แสงถวิล 39 20 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
62 พระมหาปรีชา ปริปุณฺโณ วิลามัย 41 19 เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ)
63 พระมหาวินัย จนฺทวํโส จงรักษ์ 33 10 ขันเงิน ชุมพร
64 พระมหากิตติศักดิ์ โอภาโส ภักดีราช 28 8 บ้านส้อง สุราษฎร์ธานี
65 พระมหาจารัญ พุทฺธปฺปิโย พลอยสุวรรณมณี 36 15 หาดใหญ่สิตาราม สงขลา

ผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๘ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ (๕๐ รูป)

ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ. วัด สำนักเรียน
1 พระมหาไพสิฐ สหปญฺโญ พันธ์ชูศรี 36 15 ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม
2 พระมหากุลวัฒน์ธนะ กตธมฺโม เทพประเสริฐ 43 9 บึงทองหลาง วัดเทพลีลา
3 พระมหากฤษดา กิตฺติสจฺโจ คงสัตย์ 26 6 เทพลีลา วัดเทพลีลา
4 พระมหากิตติพจน์ อติเตโช ฟองดา 25 5 เทพลีลา วัดเทพลีลา
5 พระมหาพิศาลวิชญ์ จกฺกวรินฺโท พลทัศน์วรโชติ 30 9 น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร
6 พระมหาวิเชียร วชิรปญฺโญ หาวันทา 30 9 บางนาใน วัดบางนาใน
7 พระมหาเพชร เตชพโล สุกันทา 41 17 พระเชตุพนฯ วัดพระเชตุพนฯ
8 พระมหาจักรพงษ์ จกฺกวํโส อินทร์โสม 27 5 มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม
9 พระมหาวิโรจน์ ปภสฺสโร แป้นถนอม 38 15 ราชาธิวาสวิหาร วัดราชาธิวาสวิหาร
10 พระมหาดำเนิน พลวโร พวงดอกไม้ 29 10 สร้อยทอง วัดสร้อยทอง
11 พระมหาสมพร ธมฺมธารี ไชยโย 28 7 สร้อยทอง วัดสร้อยทอง
12 พระมหาณัฐพงศ์ วณฺณโสภโณ วรรณโสภา 25 4 สร้อยทอง วัดสร้อยทอง
13 สามเณรปรเมศวร์ ประพิณ 19 สร้อยทอง วัดสร้อยทอง
14 พระมหาเสรี สารเมธี อ้นเชื้อจีน 23 3 สามพระยา วัดสามพระยา
15 พระมหาบุญส่ง วรวีโร ร่างดี 23 3 สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม
16 พระมหาไพฑูรย์ วชิรธมฺโม ประทุมทิพย์ 40 12 เสมียนนารี วัดเสมียนนารี
17 พระมหามานพ กิตฺติเมโธ บุญสาง 23 3 เสมียนนารี วัดเสมียนนารี
18 พระมหาสุมิตร สุมิตฺโต บูรณะศิริศิลป์ 22 1 หัวลำโพง วัดหัวลำโพง
19 พระมหาเอกชัย เอกชโย วงษ์คำชัย 22 2 ชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา
20 พระมหาวิทยา ชยวุฑฺโฒ ไชยวุฒิ 24 2 ทองธรรมชาติ วัดทองธรรมชาติ
21 พระมหาสายฝน มณิโชติ มณีโชติ 23 2 ปากน้ำ วัดปากน้ำ
22 พระมหาเอกชัย เอกญฺชโย สันติปัญญา 22 2 ปากน้ำ วัดปากน้ำ
23 สามเณรจีรศักดิ์ สีลาทอง 18 ปากน้ำ วัดปากน้ำ
24 พระมหาสาคร วรนาโม นามสุขี 24 4 โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
25 พระมหาพีระพงษ์ วิญฺญุวํโส ประทุมลี 24 4 โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
26 พระมหาภูธเนศ กิตฺติวํโส โพธิกมล 28 7 ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
27 พระมหาสมัคร โกวิโล ส่องแสง 40 16 ชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี
28 พระมหาประหยัด โฆสิโต พัดรัมย์ 36 17 บางไผ่ นนทบุรี
29 พระมหาสุทธินารถ ญาณชโย รังสิตสวัสดิ์ 29 9 พระธรรมกาย ปทุมธานี
30 พระมหาดำรงค์ ปชฺโชตชโย สัมพะวงศ์ 27 7 พระธรรมกาย ปทุมธานี
31 พระมหาอัสกรณ์ อคฺคญฺญชโย แตงดี 23 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
32 พระมหาหล้า วิชิตชโย ปู่ทอง 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
33 พระมหาเครือณรงค์ จิตฺตกาโร เรืองแสง 35 13 บางกระเจ้านอก สมุทรปราการ
34 พระมหาศุภกฤษ์ ปญฺญาธโร จันทนสถาน 37 9 ชัยมงคล อ่างทอง
35 พระมหาปริทัศน์ วรกิจฺโจ ทิพย์โอสถ 30 7 มณีสถิตกปิฎฐาราม อุทัยธานี
36 พระมหาสรพงษ์ อตฺตทนฺโต พลสันต์ 35 8 ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์
37 พระมหาอุทัย มหิทฺธิโก ติกาพันธ์ 37 17 จองคำ ลำปาง
38 พระมหาพรหมมินทร์ วิเวโกภาโส มาเรียงกา 20 1 จองคำ ลำปาง
39 พระมหาประสิทธิ์ ธมฺมาภินนฺโท ติ๊บมณี 49 16 ช้างค้ำ ลำพูน
40 สามเณรสุบิน สีเสน 20 พระธาตุพนม นครพนม
41 พระมหาเมธี อริยรํสี พิมพ์สะเกษ 26 7 สะแก นครราชสีมา
42 พระมหาสุเวือง คมฺภีรวิจารโณ วิญ 34 12 ชัยมงคล ชลบุรี
43 พระมหาพนมไพร ติกฺขวีริโย มาสุ่ม 41 5 ชัยมงคล ชลบุรี
44 พระมหาอดิเรก อติเรโก ยิ้มยวน 36 13 ลุ่ม ระยอง
45 สามเณรธีระศักดิ์ โสมสุด 20 ไร่เกาะต้นสำโรง นครปฐม
46 พระมหาจตุพล ญาณธีโร แจ่มศิริพรหม 22 2 สวนหงส์ สุพรรณบุรี
47 พระมหาอนุชา จนฺทปภาโส จันทร์ประภาศรี 34 11 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
48 พระมหาธวัช ธนิโต สุวรรณศิริ 44 20 หาดใหญ่สิตาราม สงขลา
49 พระมหาเต็ก ภูริปญฺโญ ธรรมรักษ์ 35 11 หาดใหญ่สิตาราม สงขลา
50 สามเณรโชติวัน นาโง่งสุขขา 20 หาดใหญ่สิตาราม สงขลา

ผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๗ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ (๑๖๖ รูป)

ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ. วัด สำนักเรียน
1 พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์ ปสุโต นิลขันธ์ 64 41 จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
2 พระมหาสุเมธ สุเมโธ พลรบ 23 3 จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
3 สามเณรนวมินทร์ สาริบุตร 19 จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
4 พระมหาฉัตรชัย ยติโก ทรัพย์เจริญพร 29 8 ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม
5 พระมหาธานินทร์ จารุวณฺโณ ทิพนันท์ 36 12 ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
6 พระมหาเนธิทรรศน์ ถาวรจิตฺโต ลายคำ 34 13 ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
7 พระมหาธนัฐ ธมฺมจารี น้ำค้าง 23 3 เทพธิดาราม วัดเทพธิดาราม
8 พระมหาเกื้อ อริยภูมิโก แทนจรูญ 26 8 ราชนัดดาราม วัดเทพธิดาราม
9 พระมหาจำปี อาภาธโร ทาสีลา 47 23 เทพลีลา วัดเทพลีลา
10 พระมหามานพ ชุติมนฺโต สัตนาโค 36 14 เทพลีลา วัดเทพลีลา
11 พระมหาทองแดง กตปุญฺโญ พูนประเสริฐ 30 10 เทพลีลา วัดเทพลีลา
12 พระมหาสายันต์ อคฺคปญฺโญ จำปา 29 9 เทพลีลา วัดเทพลีลา
13 พระมหาธีระพล ธีรปญฺโญ บึงไกร 23 3 เทพลีลา วัดเทพลีลา
14 พระมหาชาลี โชติธมฺโม โสชารี 70 10 นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม
15 พระมหาอุบล นาถกโร จันทร์ช่วง 40 9 นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม
16 สามเณรพิทักษ์ โยมไธสง 18 บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข
17 พระมหาทรงวุฒิ ฐิตวุฑฺฒิโก ชูพิน 39 18 บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร
18 พระมหาธวัชชัย ปญฺญาชโย นาควงษ์ 61 7 บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร
19 พระมหาธีร์ สุทฺธจิตฺโต โสภาณะโสม 35 15 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร
20 พระมหาโสภณ สุวฑฺฒโน แก้วเมืองกลาง 30 8 บางนาใน วัดบางนาใน
21 พระมหาเอกลักษณ์ เอกปญฺโญ ปิตฝ่าย 23 3 บางนาใน วัดบางนาใน
22 พระมหากฤษดา นนฺทปญฺโญ นนทวงษ์ 22 2 บางนาใน วัดบางนาใน
23 พระมหาศราวุธ สุนฺทรธมฺโม ชิณกะธรรม 27 6 ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม
24 พระมหาทองมา ธมฺมเตโช เตมิยะ 31 11 พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
25 พระมหาสมพงษ์ ขิปฺปาภิญฺโญ ข่ายทอง 27 8 พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
26 พระมหาสุริยา ปญฺญาวชิโร ดาทอง 26 6 พระเชตุพนฯ วัดพระเชตุพนฯ
27 พระมหาเธียร เทวยโส ยะโส 38 12 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ
28 พระมหาเตชินท์ สิทฺธาภิภู ผากา 32 9 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ
29 พระมหาชัยนาท ชุตินฺธโร แก้วจินดา 26 6 มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม
30 พระมหาชาญ อชิโต สร้อยสุวรรณ 38 18 ทองบน วัดยานนาวา
31 พระมหาอรรถพล วชิรปญฺโญ อิ่มวิไลวรรณ ๓๐ ราชบุรณะ วัดราชบุรณะ
32 พระมหาอาทิตย์ กิตฺติสาโร จันดา ๒๓ ราชบุรณะ วัดราชบุรณะ
33 พระครูอดุลธรรมรัต โธตโก อพันโท 50 32 ราชาธิวาสวิหาร วัดราชาธิวาสวิหาร
34 พระมหาชาญณรงค์ จรณธมฺโม ดาศรี 24 5 ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
35 พระมหาธงไชย ภูริเมธี ทานุมา 25 5 ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
36 พระมหาวิทยา สิริวฑฺฒโน ดำดุลย์ 35 16 สร้อยทอง วัดสร้อยทอง
37 พระมหาสายชล อคฺคธมฺโม มงคลไชยเสรี 31 10 สร้อยทอง วัดสร้อยทอง
38 สามเณรดำ พรหมสาร 20 สร้อยทอง วัดสร้อยทอง
39 พระมหาเดวิทย์ เสฏฺฐญาโณ หมายมั่น 23 3 สระเกศ วัดสระเกศ
40 พระมหาวรันตชินท์ รวิวณฺโณ โหลทอง 29 9 สามพระยา วัดสามพระยา
41 พระมหาวัชรพงศ์ วชิรญาโณ ขอพึ่ง 31 7 สามพระยา วัดสามพระยา
42 พระมหาชาญชัย ฐิตเมธี หนูทอง 22 2 สามพระยา วัดสามพระยา
43 พระมหาชัยบุรี วีรเมธี โพติยะ 21 2 สามพระยา วัดสามพระยา
44 สามเณรอรรถพล คุปตะธรรม 21 สามพระยา วัดสามพระยา
45 สามเณรอภิเดช เขาแก้ว 20 สามพระยา วัดสามพระยา
46 สามเณรกวีศักดิ์ วาปีกุลเศรษฐ์ 17 สามพระยา วัดสามพระยา
47 พระมหาวศวิญญ์ ปญฺญาทีโป บัวผัน 40 19 สังเวชวิศยาราม วัดสามพระยา
48 พระมหาวิฑูรย์ ภูริเมธี คงเนียม 24 4 สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม
49 พระมหาวัฒนา ธมฺมานุสารี สาวันสูง 21 1 สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม
50 สามเณรกิตติณัฏฐ์ จันทร์สายทอง 21 สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม
51 พระมหาเจริญทอง สาสนวิญฺญู ฐานวงศ์ 22 2 เสมียนนารี วัดเสมียนนารี
52 พระมหาวสันต์ สิริปญฺโญ บัวโรย 24 4 หัวลำโพง วัดหัวลำโพง
53 พระมหาสุรชัย ญาณวีรปญฺโญ สมนวล 22 2 หัวลำโพง วัดหัวลำโพง
54 พระมหาทองทวี ชินวํโส กลิ่นหอมชื่น 30 10 สะพาน คณะเขตคลองเตย
55 พระมหาสมภาร สุเมธโส สิมาขันธ์ 27 6 เวฬุวนาราม คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
56 พระมหาธนาวุฒิ ปญฺญาวชิโร เพิ่มพูนทรัพย์ 25 5 ดอนเมือง คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
57 พระมหาธนากร ปภสฺสโร เหมเงิน 40 7 นวลจันทร์ คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
58 พระมหาศักดิ์ชัย ญาณเมธี อรชร 23 4 นวลจันทร์ คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
59 พระมหาไพฑูรย์ อธิปญฺโญ ประดับแก้ว 23 3 นวลจันทร์ คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
60 พระมหาสมพร วรโท โพธิ์กระสังข์ 34 10 สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
61 พระมหาธีรสิทธิ์ จนฺทสีโล ฉายทองคำ 37 17 ลาดปลาเค้า คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
62 พระมหารัชภูมิ ทินฺนพโล อ่วมสุข 36 13 ลาดพร้าว คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
63 พระครูศรีกาญจนสุนทร มหาปญฺโญ อัปกาญจน์ 44 24 กาญจนสิงหาสน์ วัดกาญจนสิงหาสน์
64 พระมหาระวี กิตฺติโก แสงทอง 30 8 ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
65 พระมหาบัญชา โชติเมธี พุชะโลนา 25 5 ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
66 พระมหาวัชรินทร์ วชิรกวี คะสุดใจ 25 5 ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
67 พระมหาคาวี คุณสิทฺธิ กลางนอก 21 1 ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม
68 พระครูศรีกิตติคุณ กิตฺติปาโล เอียดสุย 38 18 บุปผาราม วัดบุปผาราม
69 สามเณรพัฒโนทัย ปูคำ 19 ปากน้ำ วัดปากน้ำ
70 สามเณรขวัญชัย บุตรวิเศษ 19 ปากน้ำ วัดปากน้ำ
71 พระมหาเชิดชู วรวิชฺชญฺญู กรานรอด 22 1 ปากน้ำ วัดปากน้ำ
72 พระมหาทองลักษ์ เตชสีโล ขยันวงษ์ 31 11 โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
73 พระมหาบุญรอด ฐิติโก อุททา 31 11 โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
74 พระพีระยุทธ ป. อคฺคธมฺโม ผลธรรม 25 1 โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
75 พระมหาดนัย ธีรวํโส มีบุญ 21 1 โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
76 สามเณรทศพร พรมดอนกลอย 18 โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
77 พระมหาเดชา กิตฺติปญฺโญ ทาระคาม 24 2 ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
78 สามเณรเพชรเกษม แซ่โง้ว 20 ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
79 พระมหาเอกชัย อาภาธโร โชติไธสง 23 3 อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม
80 พระมหาชมภู ญาณวโร ไชยรบ 33 12 อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
81 พระมหาประนอม สุริยเมธี พูนสารยิ่ง 28 5 ศาลาแดง คณะเขตบางแค
82 พระมหาวราวุธ ธมฺมวโร แจ่มใส 40 20 ตะล่อม คณะเขตภาษีเจริญ
83 พระมหาธำรงค์ วรมงฺคโล เพชรนิลบุตร 40 20 “ตำหนัก,ใต้” นนทบุรี
84 พระมหาสุรชัย สุรชโย อังคติเลิศ 49 10 “ตำหนัก,ใต้” นนทบุรี
85 พระมหาสุทธิรักษ์ พฺรหฺมจารี พรมมะดัน 44 12 เปรมประชา ปทุมธานี
86 พระมหาวิษณุ วิสารโท พานนนท์ 22 2 เปรมประชา ปทุมธานี
87 พระมหาพิเชษฐ โกวิโท แดงทอง 28 7 พระธรรมกาย ปทุมธานี
88 พระมหาจรัญ ธมฺมุตฺตโม สุพรรณ์ 28 7 พระธรรมกาย ปทุมธานี
89 พระมหาโชคชัย สิรินฺทชโย นกแล 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
90 สามเณรพงศ์ศิริ เดือนขาว 22 พระธรรมกาย ปทุมธานี
91 พระมหาจรูญศักดิ์ อติสกฺโก เอกพรพจนา 36 12 เขียนเขต ปทุมธานี
92 พระมหาปิยวัฒน์ ปภสฺสโร แวงคำ 36 12 เขียนเขต ปทุมธานี
93 พระมหาดอน ปญฺญาปวโร สาน 29 9 เขียนเขต ปทุมธานี
94 พระมหาสุวิทย์ อคฺคปญฺโญ แตนน้อย 36 9 ไตรสามัคคี สมุทรปราการ
95 พระมหาคมเพชร จินฺตามโย เพลียหาญ 37 16 กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
96 พระมหาภุมมาชัย ขนฺติธโร กล้อยกลิ้ง 40 20 ชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
97 พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ จารย์คุณ 22 3 ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
98 พระมหาริก เปมิโก เปรินทร์ 23 2 ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
99 พระศรีอาริยฉาย มหาโพธิสตฺโต ชัยกุง ๓๑ ต้นสน อ่างทอง
100 พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติปญฺโญ แซ่ลิ้ม 33 13 บัวลอย สระบุรี
101 พระมหาอำนาจ ชินทตฺโต ทองลิ้มสุด 28 8 มหาสอน ลพบุรี
102 สามเณรวัชระ ปินะถา 19 พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
103 พระมหานพดล สุเมโธ เพชรจันทร์ 41 21 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์
104 พระครูศรีวชิรธำรง อายุโท อิ่มเอี่ยม 43 20 พระบรมธาตุ กำแพงเพชร
105 พระมหาชินกร ขนฺติมโน อินทรบุญสม 32 11 ราชธานี สุโขทัย
106 สามเณรทองสุข พรหมมีเดช 19 พิพัฒน์มงคล สุโขทัย
107 พระมหาปณตพล กนฺตวณฺโณ ทองศรี 33 7 สังฆาราม สุโขทัย
108 พระมหาดิเรก ปิยธมฺโม ฉ่ำบุตร 36 15 ราษฎร์ศรัทธาธรรม สุโขทัย
109 สามเณรธนากร วิเซีย 19 จองคำ ลำปาง
110 สามเณรสมจิตร เหลาแหล่ 19 จองคำ ลำปาง
111 สามเณรอรรถพล ฤทธิ์ศรี 19 จองคำ ลำปาง
112 สามเณรจักรพงศ์ โพธิ์ศรีงาม 18 จองคำ ลำปาง
113 สามเณรสมยศ ดาทอง 18 จองคำ ลำปาง
114 สามเณรธนวัฒน์ วิเซีย 17 จองคำ ลำปาง
115 สามเณรอนันต์ โลเกตุ 17 จองคำ ลำปาง
116 สามเณรสมพงษ์ นามแสง ๑๙ สันต้นผึ้ง เชียงราย
117 พระมหาวรวุฒิ วรสิทฺโธ ใจกุลคำ 24 3 มงคลธรรมกายาราม เชียงราย
118 พระมหาสิทธิทัศน์ ปญฺญาสิริ สนเทียนวัด 44 24 ศรีโคมคำ พะเยา
119 พระมหาสุมิตร ธมฺมชีวี จองแก้ว 21 1 สวนดอก เชียงใหม่
120 สามเณรคำแก้ว ลุงยอด 19 สวนดอก เชียงใหม่
121 สามเณรเอกชัย คำติ๊บ 18 สวนดอก เชียงใหม่
122 พระมหาศตวรรษ คมฺภีรธมฺโม หน่อพรม 48 7 แสนเมืองมาหลวง เชียงใหม่
123 พระมหาสังวรญ์ สํวรญาโณ เทศนำ 33 13 พระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่
124 พระมหาวรเชษฐ์ ภทฺทเชฏฺโฐ พรหมสถิตย์ 23 3 ลัฏฐิวัน เชียงใหม่
125 พระมหาสมศักดิ์ สุจิตฺโต ตาบุญใจ 35 8 พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
126 พระมหาปฏิรูป ธมฺมกิตฺติ เดสันเทียะ 34 14 พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
127 พระมหาคัมภีร์ ภูริวฑฺฒโน สัตบุตร 22 3 พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
128 สามเณรวิทยา พัดพรม 20 พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
129 พระมหานารทะ สุเมโธ สีตองอ่อน 28 5 ไวกูลฐาราม อุดรธานี
130 พระมหาถวิล สิริวณฺโณ เหล่ามาลา 34 13 บวรมงคล มหาสารคาม
131 สามเณรเมธานนท์ ศุภนิกร 17 พิชโสภาราม อุบลราชธานี
132 พระมหาเติมศักดิ์ ยโสธโร บุญมงคล 24 5 วารินทราราม อุบลราชธานี
133 สามเณรสมศักดิ์ สีกะชา 19 เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ
134 สามเณรยุรนันท์ โยธา 18 เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ
135 พระมหาศักดา วรฏฺฐานิโย ลีทา 25 3 พระธาตุพนม นครพนม
136 พระมหาธนวัฒน์ วฑฺฒนเมธี นารีนุช 24 2 พระธาตุพนม นครพนม
137 สามเณรพิเชษฐ์ ทองอ่อน 19 พระธาตุพนม นครพนม
138 พระมหาวสันต์ ภูริญฺโญ ยางสิงอ้อ 24 4 ไตรภูมิ นครพนม
139 พระมหาพิชิตพงษ์ สุนฺทโร แดงสง่า 40 20 ป่าขะ นครนายก
140 พระมหาเสรี วิชิโต น้อยจินดา 56 13 โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
141 พระมหาประจักรษ์ เขมจิตฺโต แก้วรักษา 31 6 บุญญฤทธยาราม ชลบุรี
142 พระมหาธรรมวัฒน์ ฐิติธมฺโม เพียงไธสง 39 10 ชัยมงคล ชลบุรี
143 พระมหาฤทัย อธิจิตฺโต วิชัยวงศ์ 33 7 ลุ่ม ระยอง
144 พระมหาสมภพ สมภทฺโท เร่งร้อน 47 24 เนินพระ ระยอง
145 พระมหาสุรเดช สุรเตโช ชั้นบน 24 3 เนินพระ ระยอง
146 พระกิตติ ป. กิตฺติญาโณ อุตอามาตย์ 64 2 เนินพระ ระยอง
147 พระมหาเอกชัย ปญฺญาวโร ผดุงทรัพย์ 34 10 สุทธิวารี จันทบุรี
148 พระมหาอานนท์ จนฺทโสภโณ ธรรมปละ 29 9 สุทธิวารี จันทบุรี
149 พระมหาสมควร สิริปญฺโญ หงษ์สกุล 29 8 สุทธิวารี จันทบุรี
150 สามเณรวิทยา ชัยเดช 18 สุทธิวารี จันทบุรี
151 สามเณรกู้เกียรติ สุขกิจเจ 22 บ้านอ่าง จันทบุรี
152 พระมหาเอกวัตร เอกวฑฺฒโน หล่ำสุข 34 14 ป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี
153 พระมหาวิชัย วิชโย ชื่นภิรมณ์ 23 3 สวนหงส์ สุพรรณบุรี
154 พระมหาลิติต ชยวิญฺญู สร้างคำ 21 1 สวนหงส์ สุพรรณบุรี
155 สามเณรสุนทร เทียมมูล 19 สวนหงส์ สุพรรณบุรี
156 สามเณรรัชชานนท์ บุญเลี้ยง 17 สวนหงส์ สุพรรณบุรี
157 พระมหาทินกร อริโย คงจิ๋ว 35 11 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
158 พระครูศรีกิตติสุนทร มหาวีโร ด้วงปลี 42 21 ไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี
159 พระมหาเดชา ปญฺญาวโร คงแก้ว 44 17 ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
160 พระมหาแดนไทย นิรามโย จ้อยจีด 37 17 อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ)
161 พระมหาสมบูรณ์ ฉนฺทโก นนทรัตน์ 41 16 เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ์
162 พระมหาธรรมกฤษณ์ ธมฺมเมธี เทพพิทักษ์ 26 4 ด่านประชากร ชุมพร
163 พระมหาวีรชัย วีรชโย น้ำแก้ว 27 7 ท่าไทร สุราษฎร์ธานี
164 พระมหาเกรียงไกร สิริวณฺโณ แก้วมุง 33 12 หาดใหญ่สิตาราม สงขลา
165 พระมหาอุดม อุปสโม วงจาระ 30 9 หาดใหญ่สิตาราม สงขลา
166 สามเณรกฤษฎา ทอนชัย 19 หาดใหญ่สิตาราม สงขลา

ผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ (๑๕๘ รูป)

ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ. วัด สำนักเรียน
1 สามเณรยุทธพิชัย ดวงโสภา 19 จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส
2 สามเณรกิตติคุณ บึงแก้ว 19 ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม
3 พระมหาโฆสิต สารวุฑฺโฒ แถบหอม 22 2 เทพลีลา วัดเทพลีลา
4 พระมหาเจริญสุข ธมฺมสุโข ผาสุก 25 5 ธาตุทอง วัดธาตุทอง
5 สามเณรภาณุวัฒน์ ไกรจัตุรัส 19 ธาตุทอง วัดธาตุทอง
6 พระมหาสมคิด ปญฺญาวุโธ โนนจันทร์ 53 9 นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม
7 พระมหาทรงวุฒิ วุฑฺฒิธมฺโม เจริญยิ่ง 33 13 ชัยชนะสงคราม วัดบพิตรพิมุข
8 พระมหาปรีชา ปภาโส ทิวัฒนานนท์ 44 6 บรมนิวาส วัดบรมนิวาส
9 พระมหาสุรัตน์ ธมฺมานนฺโท โพธินันทะ 32 5 ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดบวรนิเวศวิหาร
10 พระมหาประชิด รตนโชโต อุปชาคำ 27 7 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร
11 สามเณรธนศักดิ์ ชื่นสว่าง 19 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร
12 สามเณรพัฒนา ติ๊บมา 19 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร
13 สามเณรปิยพล ข่าทิพย์พาที 18 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร
14 พระมหาศุภชัย ปภสฺสรจิตฺโต ข่ายสุวรรณ 22 2 เทวราชกุญชร วัดเบญจมบพิตร
15 สามเณรวิจิตร หมั่นเพียร 19 บางนาใน วัดบางนาใน
16 สามเณรณัฐพงษ์ ศรีสวาท 18 บางนาใน วัดบางนาใน
17 สามเณรสุรพล วงษ์พล 18 บางนาใน วัดบางนาใน
18 สามเณรวิทยา สิทธิกาล 17 บางนาใน วัดบางนาใน
19 สามเณรวีรพล จุลทรรศน์ 17 1 บางนาใน วัดบางนาใน
20 สามเณรเทพพร ดอนทันเนือง 20 พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
21 สามเณรวันเฉลิม ฟักทอง 18 พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
22 พระมหารัศมิ์ภัชสรณ์ ปภาโต ชิโนวรรณ 35 7 พระเชตุพนฯ วัดพระเชตุพนฯ
23 สามเณรปานจิ่ง คำสอน 19 พระเชตุพนฯ วัดพระเชตุพนฯ
24 พระมหาอุเทน ปริสกฺโก หลวงข้าเจ้า 20 1 มกุฏกษัตริยาราม วัดมุกฏกษัตริยาราม
25 พระมหากฤษณะ กิตฺติญาโณ นันศรีบุตร 33 11 มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม
26 พระฐานนต์ ป. ญาณเมธี จีนปาน 27 1 ราชผาติการาม วัดราชาธิวาสวิหาร
27 พระมหาสุรชัย จิตฺตทนฺโต อามาตมนตรี 28 7 ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
28 สามเณรสุรทิน โยสอาด 16 ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม
29 พระมหาพงษ์ทวี กิตฺติภทฺโท อินธิบาล 26 6 สร้อยทอง วัดสร้อยทอง
30 พระมหาฐิติวัชร์ กิตฺติญาโณ มาดี 56 3 สร้อยทอง วัดสร้อยทอง
31 พระมหามนตรี กพฺยาธิปติ มีไหว 23 3 สร้อยทอง วัดสร้อยทอง
32 พระมหาลือชัย กิตฺยาติปติ จุ่นหัวโทน 20 1 สร้อยทอง วัดสร้อยทอง
33 พระมหาวิรุตร์ วิสุทฺธิธาตา ฤทธิ์โคหา 20 1 สร้อยทอง วัดสร้อยทอง
34 สามเณรคฑาวุธ ทองบุญเรื่อง 20 สร้อยทอง วัดสร้อยทอง
35 สามเณรจาตุรงค์ วงศ์สุ่ย 19 สร้อยทอง วัดสร้อยทอง
36 สามเณรวราวุธ แสนคูณ 21 สระเกศ วัดสระเกศ
37 สามเณาสาธิต ผะเดิมดี 18 ราษฎร์บำรุง วัดสัมพันธวงศ์
38 สามเณรพงศ์พัฒน์ ลิ่มเจริญ 21 สามพระยา วัดสามพระยา
39 สามเณรนพรัตน์ วงค์ชมภู 17 สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม
40 พระมหาพงศธร สุเมโธ ศรีสำราญ 40 8 เสมียนนารี วัดเสมียนนารี
41 พระมหาอโณทัย วชิรญาโณ นิมาลา 27 7 หัวลำโพง วัดหัวลำโพง
42 สามเณรพงษกร อุ่มภูธร 20 หัวลำโพง วัดหัวลำโพง
43 สามเณรปฐมพงษ์ สีโนนสูง 18 หัวลำโพง วัดหัวลำโพง
44 พระมหาศุภโชค ธีรปญฺโญ ลาดกระโทก 35 13 สวนพลู วัดหัวลำโพง
45 พระมหาเรวัฒน์ รตนญาโณ ยอดคำ 29 7 หลักสี่ คณะดอนเมือง-หลักสี่
46 พระมหาสราวุธ ชินวโร แสงจันทร์ 26 6 กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร
47 พระมหาชัชวาลย์ ปภสฺสโร เจ้าจั่นแก้ว 44 18 ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
48 พระมหาชาญชัย วชิรญาโณ แซ่ฉั่ว 21 1 ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
49 สามเณรแสงเทียนน้อย คะสา 20 ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
50 สามเณรธีรศักดิ์ หอมอ่อน 18 ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
51 สามเณรจารึก ศรีชนะ 17 ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
52 สามเณรน้ำมนต์ ธานีกุล 17 ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี
53 พระมหาภานุวัฒน์ จิตฺตานุรกฺโข บุญประคม 40 3 ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม
54 สามเณรธวัฒชัย เกือมรัมย์ 18 ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม
55 พระมหามนตรี ยโสธโร ฉัตรเท 24 4 จำปา วัดดาวดึงษาราม
56 พระมหานพชัย กิตฺติวรเมธี ทองวิจิตร 22 3 ดุสิดาราม วัดดุสิดาราม
57 พระมหานันทวัฒน์ เขมธมฺโม ฉัตรประพันธ์ 39 11 ปากน้ำ วัดปากน้ำ
58 พระมหาเกรียงศักดิ์ กิตฺติสมฺปนฺโน ทัศชา 40 10 ปากน้ำ วัดปากน้ำ
59 พระมหาเด่นศักดิ์ คุณกโร ดวงผล 28 8 ปากน้ำ วัดปากน้ำ
60 พระมหาวีรพล วีรพโล จันทมาศ 40 6 ปากน้ำ วัดปากน้ำ
61 พระมหาธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน มหาระชน 22 2 ปากน้ำ วัดปากน้ำ
62 พระมหาอภิชาติ อภิชาโต พรหมประสิทธิ์ 22 1 ปากน้ำ วัดปากน้ำ
63 สามเณรโสภณ พระมนตรี 18 ปากน้ำ วัดปากน้ำ
64 พระมหาธนชล เขมธโน เอี่ยมทราย 39 9 วรามาตยภัณฑสราราม วัดปากน้ำ
65 พระมหาชินกรณ์ เตชปญฺโญ กองธรรม ๓๙ ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
66 พระมหาสุวรรณ ฐิตวํโส โคตรทารินทร์ ๒๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
67 พระมหาสุพจน์ เตชพโล แดนค้างพลู ๓๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
68 สามเณรจตุภูมิ แสนคำ ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
69 สามเณรบัณฑิต อินทริง ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม
70 พระมหาอภิชาติ ภยทสฺสาวี ดาวเรือง 21 1 อนงคาราม วัดอนงคาราม
71 พระมหาจักราวุธ อนนฺตชิโน ทาฝั้น 21 2 อมรคีรี วัดอมรคีรี
72 พระมหาทิวา ฐานิสฺสโร ประเสริฐศักดิ์ 32 8 อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม
73 สามเณรพันนา โพธิ์เกตุ 20 อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม
74 สามเณรสนิท ธรรมมา 18 อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม
75 สามเณรเสกสรร หล้ากัน 19 อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม
76 สามเณรอานนท์ แท่นมณี 19 บัวขวัญ นนทบุรี
77 พระมหาไชยณรงค์ ภทฺทมุนี เสริมแก้ว 38 18 ชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี
78 สามเณรนิติพล ไชยพร 17 ชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี
79 พระมหาสมควร ธีรปญฺโญ วงษ์เปี่ยม 41 15 สลักเหนือ นนทบุรี
80 พระมหาสมลักษณ์ อภิวฑฺฒโน เที่ยงธรรม 47 18 บางไผ่ นนทบุรี
81 พระมหาอัมพล อมโร ผาเจริญ 37 11 บางไผ่ นนทบุรี
82 พระปริตถ์ ป. รตนวโร ศรีรัตน์ 37 2 เปรมประชา ปทุมธานี
83 พระมหาอนันต์ อุปสโม กะไหล่ทอง 39 3 คูบางหลวงอนุกิจวิธูร ปทุมธานี
84 พระมหาธีรวัฒน์ ญาณชโย พูลทวี 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
85 สามเณรฑาฎา เมินทุกข์ 20 พระธรรมกาย ปทุมธานี
86 สามเณรจิรายุ โพธิ์ศรีทอง 20 พระธรรมกาย ปทุมธานี
87 สามเณรอธิวัฏ บุราณรมย์ 19 พระธรรมกาย ปทุมธานี
88 สามเณรศุภณัฐ เนตรสิน 17 พระธรรมกาย ปทุมธานี
89 พระมหาพนัส ฉินฺนาลโย โคตรรวงศ์ 42 14 เขียนเขต ปทุมธานี
90 พระมหาสมเกียรติ สุจิตฺโต ถัทธพัทธ์ 36 16 กลาง สมุทรปราการ
91 พระมหาปัญญา ปญฺญาปชฺโชโต อาพัดนอก 37 12 จากแดง สมุทรปราการ
92 พระมหาชาตรี กิตฺติชาโต กัณณารักษ์ 41 5 มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
93 พระมหาวรพรต กิตฺติวโร จริตเอก 30 5 มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
94 พระมหาประสิทธิ์ ญาณธีโร ดิษฐเนตร 31 8 ต้นสน อ่างทอง
95 พระมหากรวิชญ์ ปภาสการี ภูสีไม้ 20 1 ไชโยวรวิหาร อ่างทอง
96 สามเณรจีระวัตร คงหาญ 16 ไชโยวรวิหาร อ่างทอง
97 พระมหาเอกลักษณ์ จกฺกวโร บุญเพ็ง 27 7 หนองพระบาง สระบุรี
98 พระมหาคงธวัช วชิรญาโณ วิพุทธิกุล 26 6 พระพุทธบาท สระบุรี
99 พระมหาจำรัส รุจิรธมฺโม นามอาษา 35 5 หัวช้าง ลพบุรี
100 พระมหาสงกรานต์ สนฺติกโร คำลา 28 6 พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
101 สามเณรวีรยุทธ จัตุพิศ 20 พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
102 สามเณรธงชัย ปะตังเวสา 19 พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
103 สามเณรเกรียงไกร ปะวะละ 18 พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
104 พระมหาสุรชัย เขมปญฺโญ แซ่ลิ้ม 49 13 ปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท
105 พระมหาอาทิตย์ อาทิตฺตเมธี นาคคำ 24 5 โพธิ์งาม ชัยนาท
106 สามเณรทศพร วนิชยากรชัย 17 ตากฟ้า นครสวรรค์
107 สามเณรเบญจรงค์ ทองสุทธิ์ 17 สังฆานุภาพ กำแพงเพชร
108 พระมหาสมยศ สนฺติธมฺโม สมศรี 37 5 สวนอธิฐาน พิษณุโลก
109 สามเณรโกวิท ปาเคีย 17 สังฆาราม สุโขทัย
110 สามเณรรัตนา บุญโรจน์ 19 หนองโว้ง สุโขทัย
111 พระมหาบัญชา วิสุทฺโธ แก้วสุวรรณ์ 38 5 คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
112 สามเณรวุฒิชัย หงษ์จันทร์ 18 จองคำ ลำปาง
113 สามเณรชลิต ไหลลา 17 จองคำ ลำปาง
114 สามเณรนพรุจ พันธุ์เปี่ยม 17 จองคำ ลำปาง
115 สามเณรรัฐพล อักษรพิมพ์ 17 จองคำ ลำปาง
116 สามเณรฤทธิรงค์ เสนาน้อย 17 จองคำ ลำปาง
117 สามเณรอำพล วิเชียรเพริศ 14 จองคำ ลำปาง
118 พระมหาพนมกรณ์ ฐิตเมธี นามราชา 34 13 พระสิงห์ เชียงใหม่
119 สามเณรใส่ อินเผือ 19 สวนดอก เชียงใหม่
120 พระมหาสิทธิชัย เตชวณฺโณ ธรรมสุจริต 28 7 ชัยมงคล เชียงใหม่
121 พระมหาอภิวัฒน์ จารุวณฺโณ แก้วปัญญา 32 7 ดอยสัพพัญญู เชียงใหม่
122 พระมหาพิศิษฐ์ วสุตฺตโม เพ็ชรรัมย์ 21 2 ไวกูลฐาราม อุดรธานี
123 สามเณรกิติศักดิ์ สีประโคน 17 ไวกูลฐาราม อุดรธานี
124 สามเณรธนธรณ์ คูสูงเนิน 17 ไวกูลฐาราม อุดรธานี
125 สามเณรธนพร คูสูงเนิน 17 ไวกูลฐาราม อุดรธานี
126 พระมหาณัฐรินทร์ อธิปญฺโญ ไชยสิทธิ์ 36 7 ป่าประชาสรรค์ เลย (ธ)
127 พระมหาวีระนิต อภิธมฺโม ธนะโชติ 27 7 บ้านอ้น ร้อยเอ็ด
128 สามเณรปรารมาตร พันธ์บุปผา 17 คำเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี
129 สามเณรสิทธิพร บุญศรี 17 เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ
130 พระมหาแสนพล สุทธปญฺโญ แสงสุวรรณ์ 25 5 สว่างสุวรรณาราม นครพนม
131 พระมหาศรัณญู อุทยวโร ปิ่นอำคา 23 3 พระธาตุพนม นครพนม
132 พระมหาวิษณุ นิปโก ตาทอง 36 11 พายัพ นครราชสีมา
133 พระมหาณัฐวุฒิ กลฺยาณเมธี บุญเมือง 25 5 พายัพ นครราชสีมา
134 พระมหาสมพร สุริโย ไพรอด 33 12 เขาซับพงโพด นครราชสีมา (ธ)
135 สามเณรสุริยา ชาชิโย 17 ห้วยหินฝน ชัยภูมิ
136 พระมหาวิเชียน เทวธมฺโม บินรวเร็ว 36 7 อมรินทราราม สุรินทร์
137 พระมหาพงษ์นรินทร์ สิริวฑฺฒโก ป้อมหิน 21 2 โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
138 สามเณรโยธิน ทิพชัย 18 โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
139 สามเณรสถิต อัปการณ์ 18 โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
140 พระมหาสุวิทย์ ฐานวุฑฺโฒ ก้อนคำใหญ่ 43 6 บ่อทองราษฎร์บำรุง ชลบุรี
141 พระมหาละออง เขมปญฺโญ โสพัฒน์ 45 11 บุญญฤทธยาราม ชลบุรี
142 พระมหาประเทือง ทนฺตกาโย รัศมิงแก้ว 38 10 ชัยมงคล ชลบุรี
143 พระมหาเผด็จ ธมฺมวีโร ทองดี 44 9 ชัยมงคล ชลบุรี
144 พระมหาวินัย ปิยวณฺโณ นิสัยมั่น 43 8 ชัยมงคล ชลบุรี
145 พระมหาสมบัติ อาภากโร นันตะเคน 39 6 ชัยมงคล ชลบุรี
146 พระมหารุ่งสิทธิ์ นิภาธโร วัชรพนมชัย 34 6 ชัยมงคล ชลบุรี
147 สามเณรธีรกรานต์ สายบุตร 19 ชัยมงคล ชลบุรี
148 พระมหาสันติ สนฺติปาโล คนมั่น 33 12 สุทธิวารี จันทบุรี
149 พระมหาธีรพันธุ์ จตฺตมโล ลาภไพวงศ์ 39 8 วังตะกู นครปฐม
150 พระมหาปวีณวัช ปญฺญาวโร วงศ์จันทร์ 35 15 พระประโทณเจดีย์ นครปฐม
151 สามเณรฤทธิชัย แย้มวงษ์ 18 พยัคฆาราม สุพรรณบุรี
152 พระมหาอดิเดช สติวโร สุขวัฒนวดี 34 7 เกตุมดีศรีวราราม สมุทรสาคร
153 พระมหาสุชาติ ปิยสีโล รวยรื่น 41 21 ดอนเสลา ราชบุรี
154 พระมหาครรชิต ชินวโร บุญไชย 34 7 ทุ่งหวัง ตรัง
155 สามเณรปิยพงษ์ แสนชมภู 19 หาดใหญ่สิตาราม สงขลา
156 สามเณรนฤเบศ สิขะโต 17 หาดใหญ่สิตาราม สงขลา
157 พระมหาเชาวลิต อิสฺสโร ฉิมมณี 45 22 มหัตตมังคลารม สงขลา
158 พระมหาธวัฒชัย คุณวุฑฺโฒ แดงดี 33 11 โคกตา นราธิวาส

.

รายชื่อผู้สอบประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๕ ได้ พ.ศ.๒๕๕๖ และผู้สอบครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม)

—> คลิกที่นี่

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 3 เมษายน 2556 เวลา 13:31 น.