รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ประโยค ป.ธ.๕ ที่วัดชนะสงคราม

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ประโยค ป.ธ.๕ ที่วัดชนะสงคราม รายชื่อพระภิกษุสามเณร ผู้สอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.๕ ที่ วัดชนะสงคราม ในวันที่ ๓-๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีทั้งสิ้น ๑๕๓ รูป ดังนี้