แจ้งเพื่อทราบ เรื่องสนามสอบบาลี ชั้น ป.ธ.๔

สถานที่สอบบาลี

แจ้งเพื่อทราบ ผู้จะเข้าสอบประโยคบาลีสนามหลวง(ของสำนักเรียนส่วนกลาง) ชั้น ป.ธ.๔ ครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ จะต้องเดินทางไปสอบที่ วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ฯ) ทั้งหมด มีรายนามสำนักเรียนส่วนกลาง ที่เข้าสอบ ในสนามสอบวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ดังนี้