Archive for มีนาคม, 2557

รายชื่อผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ชั้นประโยค ป.ธ.๖ มีผู้เข้าสอบจำนวนจริง 578 รูป สอบได้ 279 รูป มีรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๗ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

ประโยค ป.ธ.๗ ปี 2557

วันนี้ (21 มี.ค. 2557) เวลา 14.00 น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายนามผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.๗-๘-๙ ตามลำดับ โดยในชั้นประโยค ป.ธ.๘ มีผู้เข้าสอบจริง 425 รูป สอบได้ 120 รูป มีรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๘ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

วันนี้ (21 มี.ค. 2557) เวลา 14.00 น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายนามผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.๗-๘-๙ ตามลำดับ โดยในชั้นประโยค ป.ธ.๘ มีผู้เข้าสอบจริง 406 รูป สอบได้ 84 รูป มีรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๙ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

วันนี้ (21 มี.ค. 2557) เวลา 14.00 น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายนามผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.๗-๘-๙ ตามลำดับ โดยในชั้นประโยค ป.ธ.๙ มีผู้เข้าสอบจริง 300 รูป สอบได้ 26 รูป มีรายนามดังนี้