Archive for กรกฏาคม, 2556

แบบฟอร์มธรรมศึกษา ส่วนกลาง (กทม.) ปี ๒๕๕๖

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เปิดให้โหลดแบบฟอร์มธรรมศึกษาส่วนกลาง (กทม. หรือวัด/โรงเรียนที่สังกัดสำนักเรียนใน กทม.) ปี ๒๕๕๖ ผ่านทางหน้าเว็บสำนักงานแล้ว โดยแบบฟอร์มปี ๒๕๕๖ นี้ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมา คือ รหัสสนามสอบ

วันสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา สนามหลวง ปี ๒๕๕๖

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ แล้ว ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

แบบฟอร์มนักธรรม-ธรรมศึกษาแบบใหม่ ปี ๒๕๕๖

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง นำแบบฟอร์มแบบใหม่สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ มาให้ดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บสำนักงานแล้ว  โดยได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักเรียนต่าง ๆ แล้ว

ข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฟังธรรม ที่วัดชนะสงคราม

พระมหาใจ เขมจิตฺโต

วันนี้ (19 ก.ค. 2556) ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฟังธรรม ที่อาคารอุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดชนะสงคราม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (กิจกรรมฟังธรรมในวัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร