Archive for เมษายน, 2556

กองธรรมสนามหลวงปรับระบบส่งข้อสอบ ปี 2556

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า  ในโอกาสที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงก่อตั้งกองธรรมสนามหลวง ครบรอบ 100 ปี เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา

งานครบรอบวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๑ ปี

สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๑ ปี

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานฉลองครบรอบ ๒๓๑ ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ที่วัดชนะสงคราม โดยกิจกรรมในวันที่ ๒๑ เมษายน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

ขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ เนื่องในวันฉลองครบรอบการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๑ เม.ย. ๕๖

พระธรรมเทศนา

ขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ เนื่องในวันฉลองครบรอบการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๖ สนับสนุนการจัดงานโดยกรมการศาสนา มีรายละเอียดดังนี้

รายนามพระภิกษุสามเณรผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ในสำนักเรียนวัดชนะสงคราม พ.ศ.๒๕๕๖

วัดชนะสงคราม

สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ครบทุกชั้นประโยคแล้ว สำหรับวัดชนะสงคราม มีรายนามผู้สอบได้ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบผ่าน ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๕ และรายชื่อผู้สอบรอบที่ ๒ (สอบซ่อม)

วัดชนะสงคราม

รายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๔ และรายชื่อผู้สอบรอบที่ ๒ (สอบซ่อม) ปี พ.ศ.๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบไล่ได้ ประโยค ป.ธ.๖-๗-๘-๙ ในสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๕๖

วัดชนะสงคราม

วันนี้ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๖ )  เวลา ๑๔.๐๐ น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบไล่ได้ ประโยค ป.ธ.๗-๘-๙ ในสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ศาลาอมรมสงฆ์ วัดสามพระยา มีรายนามดังต่อไปนี้