Archive for มีนาคม, 2556

เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๖

วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงครามจัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีกำหนดการดังนี้

รับใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๕ ได้แล้ว

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศให้สำนักเรียนส่วนกลางไปรับใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๕ ได้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ

สุดยอดนักเทศน์ วิเศษนักพูด หลักสูตรเทศนา

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาส และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดหลักสูตร เรียน ๑ ปี (ปท.ศ.) รุ่น ๑ “สุดยอดนักเทศน์ วิเศษนักพูด หลักสูตรเทศนา”