Archive for พฤศจิกายน, 2555

ประกาศผลสอบนักธรรมตรี 2555

ประกาศผลสอบนักธรรมตรี 2555

ตามกำหนดการของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จะประกาศผลสอบนักธรรมตรี 2555 ณ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ส่วนการประกาศผลทางเว็บไซต์ยังไม่ทราบกำหนดวันที่แน่ชัด

พุทธประวัติตอนที่ ๗ ทรงศึกษาศิลปสรรพวิชา

พุทธประวัติตอนที่ ๗ ทรงศึกษาศิลปสรรพวิชา

เมื่อเจริญวัย เจ้าชายสิทธัตถะทรงได้รับการศึกษาศิลปวิทยาในสำนักครูวิศวามิตร เฉกเช่นราชกุมารทั้งหลายในราชสำนักจะพึงได้รับ เจ้าชายสิทธัตถะทรงเป็นนักศึกษาที่ทรงภูมิปัญญา ฉลาด เรียนรู้ได้เร็ว

พุทธประวัติตอนที่ ๖ พระราชพิธีแรกนาขวัญ

พุทธประวัติตอนที่ ๖ พระราชพิธีแรกนาขวัญ

ตามขนบธรรมเนียมของเหล่าศากยวงศ์สมัยนั้น ทุก ๆ ปีจะมีพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร เมื่อพระสิทธัตถราชกุมารทรงเจริญพระชนมายุได้ ๗ พรรษา

พุทธประวัติตอนที่ ๕ กาฬเทวิลดาบสเข้าเฝ้า

พุทธประวัติตอนที่ ๕ กาฬเทวิลดาบสเข้าเฝ้า

สมัยนั้น กาฬเทวิลดาบส หรืออสิตดาบส ผู้ได้สมาบัติ ๘ ซึ่งมีความสนิทสนมกับราชสำนัก และทรงเป็นราชครูของพระเจ้าสุทโธทนะ ได้ทราบข่าวการประสูติ จึงเหาะมายังกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อถวายพระพร

พุทธประวัติตอนที่ ๔ ประสูติ

พุทธประวัติตอนที่ ๔ ประสูติ

เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงครรภ์อยู่ถ้วนทศมาสโดยบริบูรณ์แล้ว ได้ทูลขอพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จกลับกรุงเทวทหนคร เพราะตามธรรมเนียมสมัยนั้น สตรีที่มีครรภ์แก่จวนคลอด

วิธีทำบัญชีผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ส่วนกลาง (แบบฟอร์มใหม่)

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

คาดว่า คงต้องปรับตัวไม่น้อยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ทำบัญชี ในการทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาด้วยแบบฟอร์ม ศ.๕, ศ.๖ ที่ทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงประกาศใช้ในปี พ.ศ.๒๕๕๕

พุทธประวัติตอนที่ ๓ พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต

พุทธประวัติตอนที่ ๓ พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต

พระนางสิริมหามายาเป็นผู้รักษาศีลบริสุทธิ์ บำเพ็ญบารมีมาถึงแสนกัลป์ โดยบริบูรณ์ ในคืนวันนักขัตตฤกษ์ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอาสาฬหะ (เดือน ๘) พระนางสิริมหามายาทรงสุบินว่าท้าวมหาราชทั้ง ๔

พุทธประวัติตอนที่ ๒ เทวดาอัญเชิญพระโพธิสัตว์ให้จุติจากสวรรค์

พุทธประวัติตอนที่ ๒ เทวดาอัญเชิญพระโพธิสัตว์ให้จุติจากสวรรค์

พระเวสสันดรเมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว ก็ไปบังเกิดเป็นสันดุสิตเทพบุตร เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิต เมื่อถึงเวลาที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เหล่าเทวดาก็ได้มากราบทูลอาราธนา

แต่งฉันท์ภาษามคธ : อวิโรธนคาถา

แต่งฉันท์ภาษามคธ

แต่งฉันท์ภาษามคธ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๕-๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕

กำหนดการรับข้อสอบนักธรรมโท-เอก และธรรมศึกษา

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สนามหลวงแผนกธรรมได้กำหนดวันรับข้อสอบนักธรรมโท-เอก ไว้ในประกาศสนามหลวงแผนกธรรม ปี 2555 โดยในส่วนนักธรรมโท-เอก ให้เจ้าสำนักเรียนผู้เป็นประธานสนามสอบ ส่งพระผู้นำข้อสอบมารับข้อสอบ