Archive for 'จิตรกรรมฝาผนัง'

พุทธประวัติตอนที่ ๗ ทรงศึกษาศิลปสรรพวิชา

พุทธประวัติตอนที่ ๗ ทรงศึกษาศิลปสรรพวิชา

เมื่อเจริญวัย เจ้าชายสิทธัตถะทรงได้รับการศึกษาศิลปวิทยาในสำนักครูวิศวามิตร เฉกเช่นราชกุมารทั้งหลายในราชสำนักจะพึงได้รับ เจ้าชายสิทธัตถะทรงเป็นนักศึกษาที่ทรงภูมิปัญญา ฉลาด เรียนรู้ได้เร็ว

พุทธประวัติตอนที่ ๖ พระราชพิธีแรกนาขวัญ

พุทธประวัติตอนที่ ๖ พระราชพิธีแรกนาขวัญ

ตามขนบธรรมเนียมของเหล่าศากยวงศ์สมัยนั้น ทุก ๆ ปีจะมีพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร เมื่อพระสิทธัตถราชกุมารทรงเจริญพระชนมายุได้ ๗ พรรษา

พุทธประวัติตอนที่ ๕ กาฬเทวิลดาบสเข้าเฝ้า

พุทธประวัติตอนที่ ๕ กาฬเทวิลดาบสเข้าเฝ้า

สมัยนั้น กาฬเทวิลดาบส หรืออสิตดาบส ผู้ได้สมาบัติ ๘ ซึ่งมีความสนิทสนมกับราชสำนัก และทรงเป็นราชครูของพระเจ้าสุทโธทนะ ได้ทราบข่าวการประสูติ จึงเหาะมายังกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อถวายพระพร

พุทธประวัติตอนที่ ๔ ประสูติ

พุทธประวัติตอนที่ ๔ ประสูติ

เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงครรภ์อยู่ถ้วนทศมาสโดยบริบูรณ์แล้ว ได้ทูลขอพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จกลับกรุงเทวทหนคร เพราะตามธรรมเนียมสมัยนั้น สตรีที่มีครรภ์แก่จวนคลอด

พุทธประวัติตอนที่ ๓ พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต

พุทธประวัติตอนที่ ๓ พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต

พระนางสิริมหามายาเป็นผู้รักษาศีลบริสุทธิ์ บำเพ็ญบารมีมาถึงแสนกัลป์ โดยบริบูรณ์ ในคืนวันนักขัตตฤกษ์ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอาสาฬหะ (เดือน ๘) พระนางสิริมหามายาทรงสุบินว่าท้าวมหาราชทั้ง ๔

พุทธประวัติตอนที่ ๒ เทวดาอัญเชิญพระโพธิสัตว์ให้จุติจากสวรรค์

พุทธประวัติตอนที่ ๒ เทวดาอัญเชิญพระโพธิสัตว์ให้จุติจากสวรรค์

พระเวสสันดรเมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว ก็ไปบังเกิดเป็นสันดุสิตเทพบุตร เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิต เมื่อถึงเวลาที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เหล่าเทวดาก็ได้มากราบทูลอาราธนา

พุทธประวัติตอนที่ ๑ อภิเษกสมรสพระเจ้าสุทโธทนะพระนางสิริมหามายา

พุทธประวัติตอนที่ ๑ อภิเษกสมรสพระเจ้าสุทโธทนะพระนางสิริมหามายา

หลังจากพระราชโอรส ๔ พระองค์ และพระราชธิดา ๕ พระองค์ ของพระเจ้าโอกากราช ได้มาสร้างพระนครแห่งใหม่ขึ้นนามว่า “กรุงกบิลพัสดุ์” ได้อภิเษกสมรสกันเอง และตั้งราชวงศ์ใหม่ว่า “ศากยวงศ์”

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๓ นคร

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๓ นคร - จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชนะสงคราม

ขณะที่หกกษัตริย์สลบอยู่นั้น ได้เกิดมีฝนโบกขรพรรษตกลงมาต้องพระวรกายให้ได้สติฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นพระเจ้าสัญชัยได้ตรัสบอกพระโอรสให้สละพรตพาพระมเหสีกลับไปครองราชสมบัติ

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ - จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชนะสงคราม

พระเจ้าสัญชัยเมื่อทราบข่าวพระโอรสและพระสุณิสา (ลูกสะใภ้) ว่า อยู่ที่เขาวงกตก็ดีพระทัยมาก ทรงรับสั่งให้บรรดาข้าราชบริพารเตรียมขบวนช้างขบวนม้าให้พร้อมเพื่อจะได้ออกเดินทางไปยังเขาวงกต

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช - จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชนะสงคราม

ชูชกพาชาลีและกัณหามาถึงทางสองแพร่ง ทางสายหนึ่งแยกทางไปทางอื่น ส่วนทางอีกสายหนึ่งไปเมืองเชตุดร เป็นด้วยบุญของสองพระกุมาร จึงบันดาลให้ชูชกตัดสินใจไปเมืองเชตุดร