Archive for 'บุคคลสำคัญ'

พระบวรราชประวัติ สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท (ตอน ๕)

พระบวรฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท

ในรัชกาลที่ ๑ เมื่อได้ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นแล้ว เจ้าพระยาสุรสีห์ พิษณวาธิราช (บุญมา) ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ตำแหน่งพระมหาอุปราช (วังหน้า)

หม่อมเจ้าพระศีลวราลังการ ( ม.จ.เนตร ปัทมสิงห์)

หม่อมเจ้าพระศีลวราลังการ (หม่อมเจ้าเนตร ปัทมสิงห์)

หม่อมเจ้าพระศีลวราลังการ ( ม.จ.เนตร ปัทมสิงห์) พระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าเนตร ปัทมสิงห์ ในพระเจ้าราชวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าบัว ประสูติในรัชกาลที่ ๓ เมื่อปีมะเมีย จุลศักราช ๑๑๙๖ พ.ศ. ๒๓๗๗

พระบวรราชประวัติ สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท (ตอน ๔)

พระบวรฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท

พระเกียรติประวัติในด้านการทหาร เมื่อพระเจ้าตากทรงต่อเรือที่เมืองจันทบุรีได้จำนวนมาก พอที่จะจัดเป็นกองทัพเรือได้แล้ว ก็ยกกองทัพเคลื่อนที่จากเมืองจันทบุรี ปราบข้าศึกเข้ามาตามลำน้ำเจ้าพระยา จนกระทั่งยึดกรุงศรีอยุธยากลับคืนได้

พระบวรราชประวัติ สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท (ตอน ๓)

พระบวรฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท

สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงมีพระนามเดิมว่า “บุญมา” (กรมหมื่นพิทยลาภพฤติยากรทรงเรียกว่า “มา”) ประสูติเมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๖ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ ขณะนั้น พระราชบิดายังทรงเป็น “พระพินิจอักษร (ทองดี)”

พระบวรราชประวัติ สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท (ตอน ๒)

พระบวรฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท

พระราชตระกูลของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญูมา) เอกสารหลายเล่มได้กล่าวว่า บรรพบุรุษของนายสุดจินดา(บุญมา) มีเชื้อสายถ่ายทอดมาจากขุนนางไทยเชื้อสายมอญ กับ “เจ้าแม่วัดดุสิต” เชื้อสายราชวงค์สุโขทัย มาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๒ – ๒๑๙๙)

พระบวรราชประวัติ สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท (ตอน ๑)

พระบวรฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท

  ความนำ ปูมจดหมายเหตุได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญใน พ.ศ.๒๓๑๐ ไว้ว่า กรุงศรีอยุธยาได้เสียแก่ข้าศึกในวันอังคาร ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน นพศก วันนั้นตรงกับวันเนา คือวันถัดจากวันมหาสงกรานต์

มรรคนายกวัดชนะสงคราม

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์

มรรคนายกวัดชนะสงครามได้เริ่มมีขึ้นในรัชกาลที่ ๕ และได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันวัดชนะสงครามมีมรรคนายกเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์

พระราชปริยัติโมลี (วงศ์ อาภากโร ป.ธ.๙)

พระราชปริยัติโมลี (วงศ์ อาภากโร ป.ธ.๙) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม

พระราชปริยัติโมลี (วงศ์ อาภากโร ป.ธ.๙) สถานะเดิม ชื่อ วงศ์ นามสกุล นฤมลชวลิต เกิดวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๙ ตรงกับวันที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ปีเถาะ ที่บ้านหมู่ที่ ๒๕ เลขที่ ๑๙๐ ตำบลดอนตหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรคนที่ ๓ ของนายแดง นางบุญ นฤมลชวลิต

พระบวรราชประวัติสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

พระบวรฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท

สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ ๑ ผู้ทรงสถาปนาวัดชนะสงคราม บรรพบุรุษของพระองค์สืบเชื้อสายจากขุนนางไทยเชื้อสายมอญกับเจ้าแม่วัดดุสิด เชื้อสายราชวงศ์สุโขทัย มาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง