Archive for 'ประวัติวัด'

พระอุโบสถวัดชนะสงคราม

พระอุโบสถวัดชนะสงครามในปัจจุบัน

พระอุโบสถวัดชนะสงคราม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ทรงโรง ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกมีกำแพงแก้วโดยรอบเชื่อมต่อระหว่างพระเจดีย์และศาลาราย มีซุ้มประตูเข้าทั้ง ๔ ด้าน กว้างประมาณ ๑.๔๐ เมตร รูปแบบของซุ้มประตูเป็นศิลปะตะวันตก ปัจจุบันเหลือ ๒ ด้าน

พุทธาวาส และสังฆาวาส

วัดชนะสงคราม ถ่ายจากมุมสูง

วัดชนะสงครามแบ่งออกเป็น ๒ เขต คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส เขตพุทธาวาสประกอบด้วย พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ พระเจดีย์ศาลาราย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านซ้ายพระอุโบสถมีพระวิหารหลวง

กฐินหลวงวัดชนะสงคราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชนะสงคราม วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

วัดชนะสงคราม เป็นพระอารามหลวงสำคัญในกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยเป็นวัดประจำพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท เป็นวัดของวังหน้า อีกประการหนึ่งยังเป็นวัดสำคัญในฝ่ายของรามัญนิกาย

ประวัติการศึกษาในวัดชนะสงคราม

ภาพหมู่พระภิกษุสามเณร วัดชนะสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๗

สมัยก่อนพระภิกษุสามเณรในพระอารามนี้ ไปเรียนที่สำนักเรียนวัดมหาธาตุ ต่อมาได้เปิดสำนักเรียนขึ้นที่พระอารามนี้ แต่คงเข้าสอบในนามของสำนักเรียนวัดมหาธาตุอยู่ จนมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ จึงได้ยกเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับพระอารามนี้ขึ้น

วัดชนะสงคราม ในสมัยรัชกาลที่ ๗

ภายในท้ายจระนำพระอุโบสถวัดชนะสงครามเป็นที่บรรจุพระอัฐิเจ้านายฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเสวยราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเจ้า ได้ทรงรับพระราชภาระเรื่องการบรรจุพระอัฐิเจ้านายในพระราชวังบวรสถานมงคล โดยทรงมอบหมายให้สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงค์ทรงดำเนินการก่อสร้าง

วัดชนะสงคราม ในสมัยรัชกาลที่ ๖

ด้านหน้าวัดชนะสงคราม

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีการสร้างกุฏิเพิ่มขึ้น ได้ทำการปิดทองพระประธานและพระสาวกในพระอุโบสถ นอกจากนี้สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

วัดชนะสงคราม ในสมัยรัชกาลที่ ๕

ภาพถ่ายทางอากาศ แสดงบริเวณวัดชนะสงครามเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙

ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้โปรดให้มีการบูรณะซ่อมแซมกุฏิ เสนาสนะ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม กับทั้งได้สร้างถนนภายในวัด ที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

วัดชนะสงคราม ในสมัยรัชกาลที่ ๔

พระอุโบสถวัดชนะสงคราม

วัดชนะสงคราม ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๔ แห่งพระราชวงศ์จักรีแล้วโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์พระอารามต่อจากรัชกาลที่ ๓ ที่ทรงปฏิสังขรณ์ค้างไว้อยู่

วัดชนะสงคราม ในสมัยรัชกาลที่ ๓

ซุ้มประตูแบบเก๋งจีนสมัยรัชกาลที่ ๓ ปัจจุบันเป็นซุ้มประตูทางเข้าคณะ ๒ วัดชนะสงคราม

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ในคราวเดียวกับที่ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุ ในปลายรัชกาล ราวปี พ.ศ. ๒๓๘๘ ได้ทรงสร้างซุ้มประตู ๒ ซุ้ม (ปรากฏอยู่ในคณะ ๑, ๒)

วัดชนะสงคราม ในสมัยรัชกาลที่ ๒

“เกยลา” หน้าประตูทางเข้าวัดชนะสงคราม ใช้เป็นที่เสด็จขึ้นลง

สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ โปรดใหรื้อพระวิมานดุสิต ซึ่งเป็นหอพระวังหน้า นำไม้ที่ยังใช้ได้ไปปลูกเป็นกุฏิที่วัดชนะสงคราม