ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ปี 2556 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง ผลสอบออกแล้ว)

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ปี 2556 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ส่วนกลางทั้งหมด และส่วนภูมิภาคบางภาค ประกาศผลสอบแล้ว) โดยใบตอบนักธรรมตรี ภาค ๑ มหานิกาย (สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี) ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดหงส์รตนาราม ส่วนใบตอบนักธรรมตรี ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดยาง กทม.