กฐินหลวงวัดชนะสงคราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชนะสงคราม วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

วัดชนะสงคราม เป็นพระอารามหลวงสำคัญในกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยเป็นวัดประจำพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท เป็นวัดของวังหน้า อีกประการหนึ่งยังเป็นวัดสำคัญในฝ่ายของรามัญนิกาย