รายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้เข้าสอบ ประโยค ป.ธ.๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖

วัดชนะสงคราม

รายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้เข้าสอบ ประโยค ป.ธ.๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖ สนามสอบวัดชนะสงคราม ในวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยแบ่งเป็นสอบวิชาแปลไทยเป็นมคธ จำนวน ๔๐ รูป สอบวิชาแปลมคธเป็นไทย จำนวน ๑๕ รูป มีรายนามดังต่อไปนี้

กองธรรมสนามหลวงปรับระบบส่งข้อสอบ ปี 2556

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า  ในโอกาสที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงก่อตั้งกองธรรมสนามหลวง ครบรอบ 100 ปี เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา

งานครบรอบวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๑ ปี

สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๑ ปี

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานฉลองครบรอบ ๒๓๑ ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ที่วัดชนะสงคราม โดยกิจกรรมในวันที่ ๒๑ เมษายน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

ขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ เนื่องในวันฉลองครบรอบการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๑ เม.ย. ๕๖

พระธรรมเทศนา

ขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ เนื่องในวันฉลองครบรอบการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๖ สนับสนุนการจัดงานโดยกรมการศาสนา มีรายละเอียดดังนี้

รายนามพระภิกษุสามเณรผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ในสำนักเรียนวัดชนะสงคราม พ.ศ.๒๕๕๖

วัดชนะสงคราม

สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ครบทุกชั้นประโยคแล้ว สำหรับวัดชนะสงคราม มีรายนามผู้สอบได้ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบผ่าน ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๕ และรายชื่อผู้สอบรอบที่ ๒ (สอบซ่อม)

วัดชนะสงคราม

รายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๔ และรายชื่อผู้สอบรอบที่ ๒ (สอบซ่อม) ปี พ.ศ.๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบไล่ได้ ประโยค ป.ธ.๖-๗-๘-๙ ในสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๕๖

วัดชนะสงคราม

วันนี้ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๖ )  เวลา ๑๔.๐๐ น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบไล่ได้ ประโยค ป.ธ.๗-๘-๙ ในสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ศาลาอมรมสงฆ์ วัดสามพระยา มีรายนามดังต่อไปนี้

เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๖

วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงครามจัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีกำหนดการดังนี้

รับใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๕ ได้แล้ว

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศให้สำนักเรียนส่วนกลางไปรับใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๕ ได้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ

สุดยอดนักเทศน์ วิเศษนักพูด หลักสูตรเทศนา

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาส และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดหลักสูตร เรียน ๑ ปี (ปท.ศ.) รุ่น ๑ “สุดยอดนักเทศน์ วิเศษนักพูด หลักสูตรเทศนา”