กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๖

กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๖ / 2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ กระทรวงคมนาคม น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

กำหนดการเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ปี ๒๕๕๖

เทศน์มหาชาติ วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงคราม จัดงานเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม ตรงกับวันขึ้น ๘ – ๙ ค่ำ เดือน ๑๑ มีกำหนดการดังนี้

แบบฟอร์มธรรมศึกษา ส่วนกลาง (กทม.) ปี ๒๕๕๖

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เปิดให้โหลดแบบฟอร์มธรรมศึกษาส่วนกลาง (กทม. หรือวัด/โรงเรียนที่สังกัดสำนักเรียนใน กทม.) ปี ๒๕๕๖ ผ่านทางหน้าเว็บสำนักงานแล้ว โดยแบบฟอร์มปี ๒๕๕๖ นี้ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมา คือ รหัสสนามสอบ

วันสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา สนามหลวง ปี ๒๕๕๖

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ แล้ว ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

แบบฟอร์มนักธรรม-ธรรมศึกษาแบบใหม่ ปี ๒๕๕๖

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง นำแบบฟอร์มแบบใหม่สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ มาให้ดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บสำนักงานแล้ว  โดยได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักเรียนต่าง ๆ แล้ว

ข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฟังธรรม ที่วัดชนะสงคราม

พระมหาใจ เขมจิตฺโต

วันนี้ (19 ก.ค. 2556) ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฟังธรรม ที่อาคารอุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดชนะสงคราม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (กิจกรรมฟังธรรมในวัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ภาพถ่ายทางอากาศ วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงคราม

วันนี้ ขอนำภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเหนือวัดชนะสงครามมาให้ชมกัน ภาพชุดนี้ ถ่ายเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ช่วงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

กำหนดการรับพัด ประโยค ป.ธ.๓ ปี ๒๕๕๖

รับพัด ประโยค ป.ธ.๓

กำหนดการรับพัด ประโยค ป.ธ.๓ ปี ๒๕๕๖

รายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้เข้าสอบ ประโยค ป.ธ.๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖

วัดชนะสงคราม

รายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้เข้าสอบ ประโยค ป.ธ.๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖ สนามสอบวัดชนะสงคราม ในวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยแบ่งเป็นสอบวิชาแปลไทยเป็นมคธ จำนวน ๔๐ รูป สอบวิชาแปลมคธเป็นไทย จำนวน ๑๕ รูป มีรายนามดังต่อไปนี้

กองธรรมสนามหลวงปรับระบบส่งข้อสอบ ปี 2556

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า  ในโอกาสที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงก่อตั้งกองธรรมสนามหลวง ครบรอบ 100 ปี เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา