ขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ เนื่องในวันฉลองครบรอบการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๑ เม.ย. ๕๖

พระธรรมเทศนา

ขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ เนื่องในวันฉลองครบรอบการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๖ สนับสนุนการจัดงานโดยกรมการศาสนา มีรายละเอียดดังนี้

รายนามพระภิกษุสามเณรผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ในสำนักเรียนวัดชนะสงคราม พ.ศ.๒๕๕๖

วัดชนะสงคราม

สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ครบทุกชั้นประโยคแล้ว สำหรับวัดชนะสงคราม มีรายนามผู้สอบได้ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบผ่าน ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๕ และรายชื่อผู้สอบรอบที่ ๒ (สอบซ่อม)

วัดชนะสงคราม

รายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๔ และรายชื่อผู้สอบรอบที่ ๒ (สอบซ่อม) ปี พ.ศ.๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบไล่ได้ ประโยค ป.ธ.๖-๗-๘-๙ ในสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๕๖

วัดชนะสงคราม

วันนี้ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๖ )  เวลา ๑๔.๐๐ น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบไล่ได้ ประโยค ป.ธ.๗-๘-๙ ในสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ศาลาอมรมสงฆ์ วัดสามพระยา มีรายนามดังต่อไปนี้

เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๖

วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงครามจัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีกำหนดการดังนี้

รับใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๕ ได้แล้ว

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศให้สำนักเรียนส่วนกลางไปรับใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๕ ได้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ

สุดยอดนักเทศน์ วิเศษนักพูด หลักสูตรเทศนา

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาส และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดหลักสูตร เรียน ๑ ปี (ปท.ศ.) รุ่น ๑ “สุดยอดนักเทศน์ วิเศษนักพูด หลักสูตรเทศนา”

ผลสอบธรรมศึกษา 2555 ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ออกแล้ว

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2556) สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศผลสอบธรรมศึกษา(ทุกชั้น) ปีการศึกษา 2555 ของสำนักเรียนส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)แล้ว ผ่านทางหน้าเว็บสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นโท ปีการศึกษา 2555 สำนักเรียนวัดชนะสงคราม

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นโท ปีการศึกษา 2555 สำนักเรียนวัดชนะสงคราม

ผลสอบนักธรรมโท ปี 2555

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2556) เวลา 16.52 น. สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมโท ปีการศึกษา 2555 (ส่วนภูมิภาค) ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานแล้ว