แบบฟอร์มนักธรรม-ธรรมศึกษาแบบใหม่ ปี ๒๕๕๖

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง นำแบบฟอร์มแบบใหม่สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ มาให้ดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บสำนักงานแล้ว  โดยได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักเรียนต่าง ๆ แล้ว

ข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฟังธรรม ที่วัดชนะสงคราม

พระมหาใจ เขมจิตฺโต

วันนี้ (19 ก.ค. 2556) ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฟังธรรม ที่อาคารอุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดชนะสงคราม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (กิจกรรมฟังธรรมในวัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ภาพถ่ายทางอากาศ วัดชนะสงคราม

วัดชนะสงคราม

วันนี้ ขอนำภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเหนือวัดชนะสงครามมาให้ชมกัน ภาพชุดนี้ ถ่ายเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ช่วงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

กำหนดการรับพัด ประโยค ป.ธ.๓ ปี ๒๕๕๖

รับพัด ประโยค ป.ธ.๓

กำหนดการรับพัด ประโยค ป.ธ.๓ ปี ๒๕๕๖

รายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้เข้าสอบ ประโยค ป.ธ.๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖

วัดชนะสงคราม

รายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้เข้าสอบ ประโยค ป.ธ.๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖ สนามสอบวัดชนะสงคราม ในวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยแบ่งเป็นสอบวิชาแปลไทยเป็นมคธ จำนวน ๔๐ รูป สอบวิชาแปลมคธเป็นไทย จำนวน ๑๕ รูป มีรายนามดังต่อไปนี้

กองธรรมสนามหลวงปรับระบบส่งข้อสอบ ปี 2556

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า  ในโอกาสที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงก่อตั้งกองธรรมสนามหลวง ครบรอบ 100 ปี เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา

งานครบรอบวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๑ ปี

สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๑ ปี

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานฉลองครบรอบ ๒๓๑ ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ที่วัดชนะสงคราม โดยกิจกรรมในวันที่ ๒๑ เมษายน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

ขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ เนื่องในวันฉลองครบรอบการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๑ เม.ย. ๕๖

พระธรรมเทศนา

ขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ เนื่องในวันฉลองครบรอบการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๖ สนับสนุนการจัดงานโดยกรมการศาสนา มีรายละเอียดดังนี้

รายนามพระภิกษุสามเณรผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ในสำนักเรียนวัดชนะสงคราม พ.ศ.๒๕๕๖

วัดชนะสงคราม

สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ครบทุกชั้นประโยคแล้ว สำหรับวัดชนะสงคราม มีรายนามผู้สอบได้ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบผ่าน ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๕ และรายชื่อผู้สอบรอบที่ ๒ (สอบซ่อม)

วัดชนะสงคราม

รายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๔ และรายชื่อผู้สอบรอบที่ ๒ (สอบซ่อม) ปี พ.ศ.๒๕๕๖