กำหนดการสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา ปี 2555

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดวันและเวลาสอบนักธรรมและธรรมศึกษาทั่วประเทศ ดังนี้

นักธรรมชั้นตรี

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ
๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กระทู้
๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ธรรมะ
๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พุทธะ
๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วินัย

นักธรรมชั้นโท-เอก

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ
๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กระทู้
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ธรรมะ
๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พุทธะ
๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วินัย

ธรรมศึกษา ตรี-โท-เอก

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ
๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. กระทู้
๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น. ธรรมะ
๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๔.๐๐ น. – ๑๔.๕๐ น. พุทธะ
๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๕๐ น. วินัย

*ธรรมศึกษา วิชากระทู้มีเวลาสอบ ๓ ชั่วโมง นอกนั้น ๓ วิชา มีเวลาสอบวิชาละ ๕๐ นาที

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 18 ตุลาคม 2555 เวลา 9:59 น.