เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบรรพ

เมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระโอรสพระธิดาให้ชูชกไปนั้น เกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นดินไหวฟ้าแลบแปลบปลาบกึกก้องน่ากลัว พระอินทร์ทราบเหตุนั้นก็เกรงว่าพระเวสสันดรจะยกพระนางมัทรีให้คนอื่นอีก จึงแปลงร่างเป็นพราหมณ์มาทูลขอ

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบรรพ - จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชนะสงคราม

เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบรรพ – จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชนะสงคราม

เมื่อพระเวสสันดรยกให้ พระอินทร์จึงคืนร่างจากพราหมณ์เข็ญใจเป็นพระอินทร์ดังเดิม และตรัสบอกว่า ตนมิได้เป็นพราหมณ์เข็ญใจ หากแต่เป็นท้าวสักกอมรินทร์ ขอถวายพระพร ๘ ประการแก่พระเวสสันดร แล้วได้เหาะขึ้นสู่วิมานท้องฟ้า พระเวสสันดรก็ดีพระทัย ทูลขอรับพระพร ๘ ประการ โดยทรงเลือกดังนี้

๑.ขอให้พระเจ้าสัญชัยมาทูลเชิญเสด็จกลับไปครองราชสมบัติ

๒.ขอให้ได้ช่วยปลดเปลื้องชาวเมืองพ้นภัยทุกเมื่อ

๓.ให้ชาวแคว้นสีพีจงมีความสุขทุกเพศทุกวัย

๔.ขออย่าได้ตกอยู่ในอำนาจสตรี

๕.ขอให้ได้พบพระโอรสพระธิดาที่พลัดพรากจากกันไป

๖.ขอให้ได้อาหารทิพย์ทุกวันนับแต่ได้กลับไปครองราชสมบัติ

๗.ขอให้มีจิตผ่องใสในการให้ทาน ทั้งก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้

๘.จากโลกนี้ไป ขอให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ และเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ขอให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

* คัดจาก จิตรกรรม พุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดก เรียบเรียงโดย พระรัตนเมธี, เวทย์ บรรณกรกุล พิมพ์ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒธีราจารย์ (ปัญญา สิริปญฺโญ) เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระรัตนเมธี (๕ ธันวาคม ๒๕๔๕)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19:40 น.