กำหนดวันสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๕๗

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศวันสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๕๗ ทุกชั้นประโยค ทั้งการสอบครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การสอบบาลีครั้งที่ ๑

รอบ ประโยค วิชาที่สอบ วัน/เดือน/ปี
ครั้งแรก ป.ธ.๖ แปลไทยเป็นมคธ ๑ ก.พ. ๒๕๕๗
แปลมคธเป็นไทย ๒ ก.พ. ๒๕๕๗
ป.ธ.๗ แปลไทยเป็นมคธ ๑ ก.พ. ๒๕๕๗
แปลมคธเป็นไทย ๒ ก.พ. ๒๕๕๗
ป.ธ.๘ แต่งฉันท์ภาษามคธ ๓ ก.พ. ๒๕๕๗
แปลไทยเป็นมคธ ๔ ก.พ. ๒๕๕๗
แปลมคธเป็นไทย ๕ ก.พ. ๒๕๕๗
ป.ธ.๙ แต่งไทยเป็นมคธ ๓ ก.พ. ๒๕๕๗
แปลไทยเป็นมคธ ๔ ก.พ. ๒๕๕๗
แปลมคธเป็นไทย ๕ ก.พ. ๒๕๕๗
ครั้งหลัง ประโยค ๑-๒ แปลมคธเป็นไทย ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
บาลีไวยากรณ์ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๗
ป.ธ.๓ แปลมคธเป็นไทย ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
สัมพันธ์ไทย ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๗
บุรพภาคและบาลีไวยากรณ์ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๗
ป.ธ.๔ แปลไทยเป็นมคธ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
แปลมคธเป็นไทย ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๗
ป.ธ.๕ แปลไทยเป็นมคธ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
แปลมคธเป็นไทย ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๗
ตรวจบาลีครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๕๗ – ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๗

 

การสอบบาลีครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม)

ประโยค วิชาที่สอบ วัน/เดือน/ปี ที่สอบ
ประโยค ๑-๒ แปลมคธเป็นไทย ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
บาลีไวยากรณ์ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
ป.ธ.๓ แปลมคธเป็นไทย ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
สัมพันธ์ไทย ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
บุรพภาคและบาลีไวยากรณ์ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗
ป.ธ.๔ แปลไทยเป็นมคธ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
แปลมคธเป็นไทย ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
ป.ธ.๕ แปลไทยเป็นมคธ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
แปลมคธเป็นไทย ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
ตรวจบาลีครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

กำหนดส่งบัญชี ศ.๒ (บัญชีเข้าสอบบาลีสนามหลวง) ปี ๒๕๕๗
- สำนักเรียนส่วนกลาง ส่งกองบาลี ฯ ก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
- สำนักเรียนคณะจังหวัด ส่งเจ้าคณะภาค ก่อนวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
- เจ้าคณะภาค ส่งกองบาลี ฯ ก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา 21:12 น.