กองธรรมสนามหลวงปรับระบบส่งข้อสอบ ปี 2556

พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า  ในโอกาสที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงก่อตั้งกองธรรมสนามหลวง ครบรอบ 100 ปี เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา กองธรรมสนามหลวง จึงได้ยึดวันประสูติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสฯ วันที่ 12 เม.ย. ของทุกปีเป็นคล้ายวันก่อตั้ง โดยในปีนี้ สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง มีดำริให้จัดงานบำเพ็ญกุศล และประชุมสัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 11-12 เม.ย. ณ มณฑลพิธีลานหน้าพระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร  โดยภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการสอนและการออกข้อสอบ โดยศ.พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ และจะมีการปาฐกถา เรื่อง สนามหลวงแผนกธรรมในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยพระพรหมบัณฑิต กรรมการมส. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) รวมทั้งมีการอภิปรายหัวข้อ การจัดการศึกษาธรรมศึกษาในต่างประเทศ : โอกาส ปัญหาและอุปสรรค อีกด้วย

พระพรหมมุนี กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาการสอบธรรมสนามหลวงในรอบ 100 ปี ทางกองธรรมสนามหลวง ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยร่วมมือกับ บริษัท ทรู  จะปรับระบบการส่งข้อสอบแบบใหม่ให้ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังสนามสอบจำนวน 4,000 แห่ง ซึ่งขั้นตอนการส่งจะมีคณะกรรมการ 10 คนคอยดูแล และสนามสอบจะได้รับโค๊ดในการเปิดอ่านเพื่อสำเนาข้อสอบไปใช้ในการสอบ รวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหาข้อสอบรั่ว นอกจากนี้ระบบการเรียนการสอนในรอบ 100 ปี ก็มีการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เบาขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญผู้เรียนสามารถรับข้อมูลหลักสูตรหรือเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยที่ไม่ต้องมาเรียนที่สำนักเรียนด้วย

“เราจะเริ่มทดลองระบบการส่งข้อสอบใหม่และปรับระบบการเรียนการสอนใหม่ ผ่านศูนย์สอบทั่วประเทศในช่วงประมาณปลายปี 2556 ทั้งนี้อาตมาตั้งเป้าหมายจะให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสอบธรรมสนามหลวงเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีผู้เข้าสอบกว่า 2 ล้านคน เป็นประมาณ 12 ล้านคน หรือร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรที่นับถือพุทธศาสนา 60 ล้านคน อย่างไรก็ตามอาตมาอยากฝากถึงรัฐบาลและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ควรหันมาส่งเสริมการสอบธรรมสนามหลวง เพราะเด็กที่ผ่านการสอบ เชื่อว่าจะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติ รวมทั้งยังสามารถใช้ประกาศนียบัตรเป็นเครื่องการันตีได้ว่า เป็นบุคคลที่ผ่านการอบรมหลักธรรมมาแล้ว เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานได้ใช้ประกอบการพิจารณาในการรับเข้าเรียนหรือรับเข้าทำงานได้อีกด้วย” เลขาฯแม่กองธรรมสนามหลวงกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 10 เมษายน 2556

จากข่าวนี้ ผู้ที่จะต้องปรับตัวหลักคือ สนามสอบ อาจจะต้องเตรียมเครื่องพิมพ์(ปริ๊นต์) หรือเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับสำเนาข้อสอบที่ทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงส่งให้ และมีคอมพิวเตอร์ที่ต่ออินเตอร์เน็ตได้เพื่อใช้ดาวน์โหลดข้อสอบจากหน้าเว็บสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 23 เมษายน 2556 เวลา 6:02 น.