Archive by Author

พระธรรมเทศนา เรื่อง การแตกความสามัคคี

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)

พระธรรมเทศนา เรื่อง การแตกความสามัคคี โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙) ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

พระธรรมเทศนา เรื่อง ความสามัคคี

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)

พระธรรมเทศนา เรื่อง ความสามัคคี  โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙) ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒

พระธรรมเทศนา เรื่อง ความไม่ประมาทในชีวิตประจำวัน

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)

พระธรรมเทศนา เรื่อง ความไม่ประมาทในชีวิตประจำวัน โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)  ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒

พระธรรมเทศนา เรื่อง ความไม่ประมาทในการรักษาศีล

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)

พระธรรมเทศนา เรื่อง ความไม่ประมาทในการรักษาศีล โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙) ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒

พระธรรมเทศนา ปาปกถา

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)

พระธรรมเทศนา ปาปกถา  โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙) ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒

พระธรรมเทศนา เรื่อง หน้าที่ของคนไทย

วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

พระธรรมเทศนา เรื่อง หน้าที่ของคนไทย โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙) ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม วันที่  ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

พระธรรมเทศนา เรื่อง หน้าที่ของผู้บังคับบัญชา

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)

พระธรรมเทศนา เรื่อง หน้าที่ของผู้บังคับบัญชา โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙) ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒

พระธรรมเทศนา เรื่อง หน้าที่ของบุตร

สมเด็จพระสังฆราช และ สมเด็จพระมหาธีราจารย์

พระธรรมเทศนา เรื่อง หน้าที่ของบุตร โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙) แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

พระธรรมเทศนา เรื่อง ปมาทะ ความประมาท (อุปกิเลส ๑๖)

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร)

พระธรรมเทศนา เรื่อง ปมาทะ ความประมาท (อุปกิเลส ๑๖) โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙) แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

พระธรรมเทศนา เรื่อง วันมาฆบูชา

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)

พระธรรมเทศนา เรื่อง วันมาฆบูชา โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙)  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒