ว่าด้วยระบบส่งรายชื่อ ธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๙

การส่งรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษา (ฆราวาส) ปี ๒๕๕๙ นี้ มีความพิเศษตรงที่ สามารถส่งได้ทั้ง ๒ ระบบ คือ ๑.ระบบเดิมที่ใช้ในปี ๒๕๕๘ (https://info.gongtham.org/) เป็นระบบอัพโหลดโดยใช้ไฟล์ excel เหมาะสำหรับวัดหรือสถานศึกษาที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในระบบของกระทรวงศึกษา

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ประโยค ป.ธ.๔ ที่วัดชนะสงคราม

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ประโยค ป.ธ.๔ ที่วัดชนะสงคราม รายชื่อพระภิกษุสามเณร ผู้สอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.๔ ที่ วัดชนะสงคราม ในวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีทั้งสิ้น ๕๔ รูป ดังนี้

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ประโยค ป.ธ.๕ ที่วัดชนะสงคราม

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ประโยค ป.ธ.๕ ที่วัดชนะสงคราม รายชื่อพระภิกษุสามเณร ผู้สอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.๕ ที่ วัดชนะสงคราม ในวันที่ ๓-๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีทั้งสิ้น ๑๕๓ รูป ดังนี้

แบบฟอร์มธรรมศึกษา ปี 2558

แบบฟอร์มธรรมศึกษา แบบใหม่ 2558

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เปิดให้โหลดแบบฟอร์มธรรมศึกษา แบบใหม่ ปี 2558 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่สนามสอบส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จะใช้แบบฟอร์มเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งนักธรรม และธรรมศึกษา แบบฟอร์มใหม่ ธรรมศึกษา 2558

แจ้งเพื่อทราบ เรื่องสนามสอบบาลี ชั้น ป.ธ.๔

สถานที่สอบบาลี

แจ้งเพื่อทราบ ผู้จะเข้าสอบประโยคบาลีสนามหลวง(ของสำนักเรียนส่วนกลาง) ชั้น ป.ธ.๔ ครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ จะต้องเดินทางไปสอบที่ วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ฯ) ทั้งหมด มีรายนามสำนักเรียนส่วนกลาง ที่เข้าสอบ ในสนามสอบวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ดังนี้

รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมเอก สำนักเรียนส่วนภูมิภาค ปี 2557

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมเอก สำนักเรียนส่วนภูมิภาค ปี 2557 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมชั้นเอก ของสำนักเรียนส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) แล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมเอก สำนักเรียนส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ปี 2557 รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมเอก สำนักเรียนส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ปี พ.ศ. 2557  

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.๕ ที่วัดชนะสงคราม

รับพัด ประโยค ป.ธ.๓

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.๕ ที่สนามสอบวัดชนะสงคราม ประกอบด้วย ๒๗ สำนักเรียน มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น ๑๔๙ รูป มีรายนามดังต่อไปนี้ เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด ห้องสอบ 133 พระมหาเจริญ วฑฺฒโน คังฆะ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ๑ (ศาลามติชน) 134 พระมหาพร้อม โชติปญฺโญ ดวงมณี มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ๑ (ศาลามติชน) 135 พระมหาชัยณรงค์ กนฺตธมฺโม หลิมสมบูรณ์ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ๑ (ศาลามติชน) 136 พระมหาสมชาย ปญฺญาวชิโร ศรีสมพงษ์ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ห้อง ๑ (ศาลามติชน) 137 พระมหาณัฐวัชต์ อภิวฑฺฒโน ปฐมวัฒนานุรักษ์ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ห้อง [...]

รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมโท สำนักเรียนวัดชนะสงคราม ปี 2557

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นโท ของสำนักเรียนส่วนกลาง ผ่านทางหน้าเว็บของสำนักงานฯ แล้ว สำนักเรียนวัดชนะสงคราม มีรายชื่อผู้สอบผ่านดังนี้ ที่ สำนักเรียน เลขที่ ปกศ. คำนำ ชื่อ ฉายา นามสกุล เกิด เดือน พ.ศ. 1 วัดชนะสงคราม กท ๑๒๕๗/๐๐๑๑ พระ อนุรักษ์ อตฺตทนฺโต ห่วงตระกูล 11 2533 2 วัดชนะสงคราม กท ๑๒๕๗/๐๐๑๒ สามเณร ปัตทวี ปะกียา 4 2540 3 วัดชนะสงคราม กท ๑๒๕๗/๐๐๑๓ สามเณร บูรพรัตน์ กรุยรุ่งโรจน์ 3 2542 4 วัดชนะสงคราม กท ๑๒๕๗/๐๐๑๔ สามเณร พีรวัฒน์ คำโนนม่วง 3 2542 [...]

รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดชนะสงคราม ปี 2557

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นเอก ของสำนักเรียนส่วนกลาง ผ่านทางหน้าเว็บของสำนักงานฯ แล้ว สำนักเรียนวัดชนะสงคราม มีรายชื่อผู้สอบผ่านดังนี้ ที่ เลขที่ ปกศ. คำนำ ชื่อ ฉายา นามสกุล เกิด เดือน พ.ศ. 1 กท ๑๓๕๗/๐๐๑๒ สามเณร นพดล รามัญอุดม 4 2539 2 กท ๑๓๕๗/๐๐๑๓ สามเณร เพ็ญเพชร ขันเงิน 6 2540 3 กท ๑๓๕๗/๐๐๑๔ สามเณร ธนวศุ คำสอน 9 2540 4 กท ๑๓๕๗/๐๐๑๕ สามเณร วรวิทย์ โปร่งจิต 1 2541 5 กท ๑๓๕๗/๐๐๑๖ สามเณร ฐิติกร ศรีสำอาง [...]

ผลสอบนักธรรมโท-เอก 2557/๒๕๕๗ ทั้งส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้นักธรรมโท-เอก ในปีการศึกษา ๒๕๕๗(2557) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีรายนามดังต่อไปนี้ ………….. (นักธรรมชั้นโท-เอก ของสำนักเรียนคณะจังหวัดต่าง ๆ ยังไม่ประกาศผลสอบนะครับ) ประกาศแล้ว รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมโท-เอก สำนักเรียนส่วนกลาง (18-19 ม.ค. 2558) รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมเอก สำนักเรียนส่วนกลาง รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมเอก ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) รายชื่อผู้สอบผ่าน นักธรรมโท สำนักเรียนส่วนกลาง . .